Competències bàsiques

Criteris específics del Departament de Tecnologia per al curs 2008-2009, els quals  pretenen treballar dues competències bàsiques de les vuit que ha proposat la Unió Europea per a l’educació secundària obligatòria: Tractament de la informació i competència digital i Comunicació lingüística tecnològica.

  • Tractament de la informació i competència digital. Finalitat: fer que l’alumnat sigui competent en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a instrument de treball intel·lectual i com a generadores de coneixement. Així mateix, es pretén que l’alumnat utilitzi les TIC per extreure el màxim rendiment i per operar amb els sistemes tecnològics del seu entorn, cada cop més presents en la vida quotidiana. En definitiva, la competència digital comporta l’ús habitual dels recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient.
  • Comunicació lingüística tecnològica. Aquesta competència es refereix a la utilització del llenguatge tecnològic com a instrument de comunicació oral i escrit, de comprensió de la realitat i de comunicació del coneixement dins de l’àmbit de la tecnologia.