MATÈRIES I COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

El departament de Tecnologia està format durant el curs 2012-2013 per un total de 5 professors/es.
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ Curs 2011-2012

 

Avaluació a l’ESO

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes serà contínua, amb observació sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumnat en cadascuna de les matèries i l’anàlisi global del progrés de cada alumne/a en cada curs i al llarg de l’etapa.

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació amb els criteris d’avaluació de cada matèria i l’assoliment global de les competències bàsiques, tenint en compte que els objectius s’assoleixen mitjançant diferents tipus de continguts.

Per a les diferents matèries, cada curs es compon de tres períodes lectius que tenen una durada d’un trimestre aproximadament, llevat de les matèries optatives que tenen una durada d’un quadrimestre. Aleshores, a cada període lectiu li correspon una avaluació trimestral. L’avaluació de cada alumne/a es du a terme de manera continuada atenent el grau d’assoliment de les capacitats, competències i objectius previstos per a cada període d’avaluació. Aquets períodes comprenen les avaluacions trimestrals, les avaluacions de final de curs i les avaluacions de final d’etapa.

 

Avaluacions trimestrals

S’efectuen al final de cada trimestre i la nota es reflecteix al butlletí de qualificacions que es lliura a l’alumnat.

S’avaluaran, bàsicament, tres aspectes:

 • Controls i projectes
 • Activitats
 • Actitud

 

Controls i projectes

Es realitzarà un control o examen per a cada unitat didàctica. En alguns casos, si el professor/a ho considera oportú, podrà realitzar un control sobre dues unitats. En tot cas s’evitarà que un control abasti continguts i objectius de més de dues unitats.

Els projectes que es duguin a terme durant el crèdit, tindran el mateix valor que els controls, llevat que per la seva extensió o qualitat el professor/a els atorgui un valor diferent. Els projectes, no seran avaluats positivament si no van acompanyats de la corresponent memòria, redactada i presentada d’acord amb les normes establertes pel departament i les orientacions fixades pel centre per a la presentació de treballs.

 

Activitats

A més del controls s’avaluaran els exercicis i activitats realitzats a la llibreta de treball o en qualsevol altre suport. Aquesta avaluació es durà a terme per a cada unitat, en la data de realització del control o en una de propera, preferiblement abans, per tal de garantir que l’alumnat hagi realitzat totes les activitats en la data de realització del control.

A més, també s’avaluaran altres activitats com ara, dibuixos, sortides, etc. En qualsevol cas el professor/a posarà en coneixement de l’alumnat el valor d’aquestes activitats en relació a l’avaluació global trimestral de la matèria.

 

Actitud general

Una bona actitud de l’alumnat és imprescindible per ser avaluat positivament. En la valoració d’aquest ítem es tindran encompte els aspectes següents per part de l’alumnat:

 • Mantenir el respecte i l’obediència al professorat, seguint sempre les seves indicacions i adreçant-vos-hi sempre amb educació.
 • Realitzar totes les activitats.
 • Ser ordenats, rigorosos i nets en la realització de treballs i activitats.
 • Complir els terminis de lliurament de les activitats.
 • Ser puntuals i assistir a classe.
 • Participar a classe i mantenir una actitud positiva davant l’aprenentatge.
 • Col·laborar en la conservació i el manteniment de les aules taller.
 • Observar estrictament les normes de seguretat en l’ús de les màquines i aparells de l’aula taller.
 • Ser respectuosos i solidaris amb els/les vostres companys/es.
 • Tenir autoestima iesperit de superació, que van lligats a l’esforç i a la constància.

 

Qualificació final d’avaluació

La qualificació final de cada avaluació (trimestre) serà la mitja ponderada de totes les activitats realitzades. A judici del professor/a i per alumnes en particular, qualsevol apartat pot ser ponderat amb valors diferents.

 

Exemples

Ponderació dels diferents ítems d’avaluació:

Alumne/a:

Ponderació

Qualificació

Nota mitja de controls i projectes

50%

7

Nota mitja de les activitats

30%

8

Actitud

20%

6

Global:7·0,5 + 8·0,3 + 6·0,2 = 7,1

7

 

Avaluació de final de curs

Es duen terme a final de curs i es valora el rendiment de l’alumnat al llarg de tot el curs en la matèria. Per aprovar el curs, caldrà haver aprovat com a mínim dues de les tres avaluacions. Excepcionalment es podrà superar el curs si s’aprova l’última avaluació i s’ha mostrat clarament una actitud positiva. En aquest cas, el conjunt de professors/es de l’àrea, a proposta del professor/a del nivell i curs corresponent que ha impartit l’última avaluació, valorarà l’actitud i les circumstàncies que concorrin en l’alumne/a per tal de decidir si supera o no el curs.

D’acord amb la normativa vigent, l’alumnat que no superi el curs per cap dels procediments del l’apartat anterior, tindrà dret a la realització d’una prova extraordinària, la superació de la qual implicarà la superació del curs.

Les proves extraordinàries s’elaboraran de manera que permetin l’avaluació dels objectius terminals previstos per al curs d’acord amb la programació de l’àrea, i podran contenir exercicis de caràcter pràctic que es realitzaran a les aules de tecnologia o informàtica. Les proves extraordinàries les elaborarà el professorat que imparteix el nivell corresponent, amb la supervisió del cap del departament i d’acord amb els criteris establerts pel departament.

 

Recuperació de matèries pendents del curs anterior

L’alumnat que no superi un curs i promocioni als curs següent, haurà de realitzar activitats de reforç i de suport dins del curs següent que li permetin assolir les competències i els objectius mínims del curs no superat. El professorat que imparteixi el curs i nivell, on estigui inscrit l’alumnat que no ha superat el curs anterior, serà qui establirà el procediment de recuperació d’acord amb els criteris establerts pel departament.

Com a criteri general de recuperació s’estableix que l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO amb la Tecnologia pendent del curs anterior haurà de presentar un dossier d’activitats (que haurà de realitzar durant l’estiu o els mesos de setembre i octubre) i presentar-se a l’examen de recuperació. Per tenir-ne dret a aquest examen de recuperació és obligatori haver presentat el dossier d’activitats.

En el curs 2011-2012, aquest examen de recuperació es desenvoluparà del 18 al 19 d’octubre de 2011.

 

Avaluació de final d’etapa

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels/de les alumnes serà contínua, amb observació sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumnat en cadascuna de les matèries i l’anàlisi global del progrés de cada alumne/a en cada curs i al llarg de l’etapa.

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat es durà a terme en relació amb els criteris d’avaluació de cada matèria i l’assoliment global de les competències bàsiques, tenint en compte que els objectius s’assoleixen mitjançant diferents tipus de continguts.

L’avaluació final d’etapa es duu a terme al final del quart curs de l’ESO i valora si l’alumne/a ha assolit els objectius i les competències bàsiques de l’àrea. Com a criteri general, per a l’avaluació positiva de l’àrea de Tecnologia cal que es doni alguna de les següents situacions:

 • Haver estat avaluat positivament de la matèria de Tecnologies de cada curs, de primer a tercer d’ESO, i de les matèries de modalitat de quart corresponents a l’àrea, si l’alumne/a les ha cursat.
 • Haver estat avaluat positivament de la matèria de Tecnologies de cada curs, de primer a tercer d’ESO, en el cas de l’alumnat que no hagi cursat matèries optatives de l’àrea de Tecnologia a quart curs.
 • Haver estat avaluat positivament com a mínim de dos cursos, un dels quals ha de ser necessàriament tercer, o bé quart en el cas d’haver cursat alguna matèria de la modalitat en aquest últim curs. Així mateix, es tindran en compte altres aspectes, com ara les possibles matèries optatives cursades de l’àrea, l’actitud i grau de maduresa de l’alumne/a i, si s’escau, es demanarà un informe al professor/a tutor/a de l’alumnat.

 

Qualificacions Finals

La qualificació final de l’etapa, per a aquells alumnes que es determini que han superat l’etapa, serà la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les matèries comunes i optatives cursades i aprovades durant tota l’ESO. Com a norma general, un alumne que sigui avaluat positivament d’acord amb les circumstàncies previstes a l’apartat c)serà qualificat amb una nota de 5.

 

 

BATXILLERAT

 

Avaluació de les matèries de batxillerat

 

Tecnologia Industrial, Electrotècnia i Mecànica

 

Avaluacions trimestrals

La nota final de cada avaluació trimestral s’obtindrà en un 60% de la prova o examen de final d’avaluació i un 40% de la mitjana aritmètica de les diferents proves parcials que es realitzin en el decurs de l’avaluació. Aquestes avaluacions parcials, s’obtindran de les proves o controls que es faran al final de cada unitat didàctica, els exercicis pràctics d’experimentació, els treballs i els projectes que s’encomanin.

En principi, els exercicis pràctics, treballs i projectes tindran el mateix valor que un control, llevat que el/la professor/a, per la seva extensió o qualitat els ponderi diferent.

L’actitud a classe, l’assistència i el grau d’interès mostrat per un/a alumne/a són aspectes que el professorat té en compte a l’hora d’avaluar. En aquest sentit i d’acord amb la normativa del Centre per l’alumnat de batxillerat, cal recordar que qualsevol alumne/a amb un 20% de faltes injustificades en una matèria i trimestre podria perdre el dret a ser avaluat/avaluada.

 

Recuperació d’avaluacions suspeses

Quan un/una alumne/alumna hagi suspès una avaluació, podrà realitzar-ne un examen de recuperació o establir-ne un altre tipus d’activitat de recuperació. La prova de recuperació pot basar-se en una part o en la totalitat dels objectius de l’avaluació, a judici del professorat. Quan es tracti de treballs, projectes o exercicis suspesos o no realitzats sense justificació, se n’exigirà la seva repetició o realització en les condicions que el professorat determini.

 

Avaluació de curs

Per aprovar el nivell corresponent a un curs de la matèria, caldrà haver aprovat les tres avaluacions. Excepcionalment, es podrà superar el curs si s’aproven com a mínim dues de les tres avaluacions, sempre que la nota mitjana de les tres avaluacions sigui igual o superior a 5. La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes a cada avaluació, arrodonida a l’alça si les dècimes tenen un valor igual o superior a 5.

 

Avaluació final

Per a l’avaluació final positiva d’aquestes matèries caldrà tenir aprovats tots els cursos corresponents, en el cas de matèries impartides durant els dos cursos del batxillerat, com ara la Tecnologia Industrial. La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada curs, arrodonida a l’alça si les dècimes tenen un valor igual o superior a 5. No obstant això, i només si s’ha aprovat la matèria, el professor/a podrà elevar la nota més enllà del valor obtingut en la mitjana.

Descarrega criteris avaluació Tecnologies. (PDF)