DEFINICIÓ

 

El projecte singular “Passarel·les” és un programa de diversificació curricular comú entre:

 • L’IES Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar
 • L’Ajuntament de Canet de Mar
 • El Departament d’Educació.

És un programa educatiu de formació integrada entre l’institut i el municipi, en aquest sentit pretén formar itineraris individualitzats o passarel·les entre el món acadèmic i el món laboral. El nombre d’alumnes que hi participen és de 10 a 12.

 

COL·LECTIU META

 • Alumnat amb risc de fracàs escolar i en edat d’escolarització obligatòria 15-16 anys que precisa d’una oferta educativa alternativa.
 • Els candidats entren al projecte a tercer o a quart de la ESO. I, per tant, poden cursar-hi dos cursos acadèmics (tercer i quart de la ESO).
 • Presenten mancances escolars, rebutgen el sistema escolar.
 • Desmotivació, baixa autoestima, baix ritme d’aprenentatge.
 • Pràcticament cap orientació laboral o acadèmica.
 • Amb tendència a l’absentisme.
 • Alumnes en perill de risc social, sense cap perspectiva de futur.
 • Generalment, amb famílies problemàtiques.

 

OBJECTIUS

 • Augment del rendiment escolar
 • Millora del desenvolupament personal (incidint en la motivació i consegüentment, en la millora de l’autoestima)
 • Prevenció de riscos socials (inadaptació i marginació social)
 • Adquisició d’habilitats socials
 • Assoliment de les competències bàsiques
 • Integració social
 • Promoció professional
 • Complementar la tasca educativa
 • Prevenir i resoldre casos d’absentisme escolar
 • Prevenir casos de conflictes escolars
 • Facilitar l’acreditació del Graduat en Educació Secundària Obligatòria

 

CONCRECIÓ

DISTRIBUCIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT DEL PROJECTE

1/3 Horari (fora de l’IES amb el centre col·laborador): 2 matins (10 hores)

Formació centres de treball dels següents sectors d’activitat:

 • Administració
 • Turisme
 • Automoció
 • Comerç
 • Fusteria
 • Servei a les persones.

 

2/3 Horari (a l’IES): 20 hores

1/3 Grups reduïts (matèries instrumentals a partir de dossiers específics): 10 hores amb la coordinadora
1/3 Grup classe (hi ha adaptació curricular): 10 hores amb la classe ordinària

 

AGENTS IMPLICATS

Direcció i coordinació del projecte:
 • Direcció del projecte i del centre: Ferran Casanova
 • Coordinadora: Astrid Roig
Tasques:
 • Seguiment, control i valoració de l’alumne/a en les estades al centre col·laborador i el propi centre educatiu. Feines de tutor.
 • Coordinació amb l’equip docent, l’EAP i el Dep. d’Orientació.
 • Coordinació amb les famílies.
 • Professorat de les matèries instrumentals
 • Redacció de la memòria del projecte

 

Ajuntament
 • Tècnics de l’Ajuntament i l’educador/a social de Canet de Mar
 • EAP de zona- Alt Maresme-
 • Inspector

 

AVALUACIÓ

En sentit general:
 • Els hàbits, les actituds i les normes. La implicació de l’alumne i el seu compromís de treball
 • Les competències bàsiques

 

Concretant…:
 • A l’IES: l’atenció, la concentració, el comportament, la iniciativa, la puntualitat, la relació amb els altres.

L’avaluació de les matèries instrumentals la realitza la coordinadora i també es té en compte la informació que pugui aportar el professorat titular.

L’avaluació de les matèries comunes la realitza el professorat responsable de la matèria.

 • En les estades a les empreses: la puntualitat, la correcció en el tracte amb els altres, la responsabilitat, l’ordre, el coneixement del món laboral, la dinàmica en la feina, la iniciativa, la constància.

L’avaluació de l’estada a les empreses la farà el tutor de l’empresa diàriament a través del “quadern d’estada formativa”.

L’educador social i els tècnics dels ajuntaments realitzen el control i el seguiment de l’estada.

L’avaluació global la farà la junta d’avaluació formada pel professorat implicat, l’educador social i la coordinadora del projecte.