Preparació per a les proves de cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial

 

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s’opti.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2013.

En aquest enllaç podeu  trobar tota la informació de la prova d’ accés.

Data preinscripció del 10 al 19 de març.

La preincripció la farem des del centre. Cal portar DNI.

Ja els informarem del dia, hora i espai on quedarem per fer la preinscripció .

 

Proves Anglès:

 

Proves Francès:

 

Proves Castellà:

 

Proves Català:

 

Proves Matemàtiques:

 

Proves Ciències Naturalesa:

 

Proves Ciències Socials:

 

Proves Tecnologia:

 

Proves Visual i Plàstica: