Seminari de Música

MATÈRIES I COMPONENTS DEL SEMINARI

El seminari de Música està format durant el curs 2013/14 per un total de 3 professores:

Professorat Cursos que imparteix
Sílvia Magrinyà 1r ESO

1r Batxillerat: Anàlisi musical I i tutoria de 1r Batxillerat C

2n Batxillertat: Història de la música i de la dansa

Montse Majà

(2/3 de jornada)

1r Batxillerat: Llenguatge i pràctica musical

2n Batxillerat : Anàlisi musical II

4t d’ESO: Música (itinerari)

Anna Ramentol

(1/3 de jornada)

1r ESO

3r ESO

 

Cursos i distribució horària

 

ESO

1r- 3 hores setmanals (1 desdoblada)

3r- 2 hores setmanals (quadrimestral)

4t (itinerari)- 3 hores setmanals

 

BATXILLERAT (Ars escèniques, música i dansa)

1r

 • Llenguatge i pràctica musical (4 hores setmanals)
 • Anàlisi musical I (4 hores setmanals)

2n

 • Anàlisi musical II (4 hores setmanals)
 • Història de la música i la dansa (4 hores setmanals)

 

RESUM DE LES MATÈRIES

 

CURS 2013-2014

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 

1r ESO

Assignatura de 3 hores setmanals, una d’elles amb desdoblament i que es dedicarà al treball pràctic. Les altres dues hores es treballaran continguts de tipus més teòric però sense oblidar la pràctica en la mesura del possible. Al llarg del primer curs de l’ESO, els alumnes estudiaran les característiques  principals dels elements  la música, el so, la melodia, el ritme. Les famílies instrumentals i la veu. A més coneixeran aquests elements de manera pràctica mitjançant, audicions, dictats cançons vocals i instrumentals. Cal que els alumnes portin una llibreta on treballaran els continguts teòrics i també se’ls facilitaran materials a través de l’aula virtual.

Els alumnes han de portar una flauta de bec soprano de notació alemanya de la marca Zeon o Yamaha. Si ja tenen flauta el professorat valorarà, si serveix o no. Es pot comprar a l’Abacus a l’Audenis (Barcelona) i a Mataró (Musical Mataró, Cabezudo).

 

3r ESO (quadrimestral)

Matèria quadrimestral de 2 hores setmanals. D’aquestes dues hores, una es dedica a la pràctica instrumental i l’altra als continguts teòrics.

Aquests continguts es centren en la història de la música popular urbana, des dels seus orígens en els estils nascuts en les plantacions dels esclaus africans a Amèrica, fins als estils més actuals. A través de documentals i comentaris de textos i de lletres de cançons, es farà especial èmfasi en l’herència africana i també en la importància del marc històric, social i cultural en l’aparició de determinats estils musicals.

Es treballarà amb un dossier especialment elaborat per a l’assignatura i que s’haurà de lliurar complert a final del quadrimestre. També es farà un treball en grup que constarà de dues parts, una escrita i una altra audiovisual sobre un estil musical d’especial rellevància en la història del rock.

Hi haurà un sol examen, a final del quadrimestre que pretén recollir els continguts treballats a classe i a casa i comprovar el grau de comprensió dels mateixos assolit per l’alumne.

 

4t ESO (Itinerari)

Matèria en la que es tractarà la música des del punt de vista més actual i interdisciplinari. L’objectiu és aprofundir en com s’utilitza la tecnologia per a la producció i  difusió musicals, analitzar quin paper juga la música en el món audiovisual (televisió, cinema, publicitat…) conèixer la diversitat d’estils de la música popular del segle XX (rock, pop, jazz, folk, soul, heavymetal, hiphop…) fent una visió panoràmica a l’evolució de la música en altres èpoques.

Tots aquests continguts aniran combinats amb la pràctica instrumental en la que es treballaran obres d’estils diversos.

Com a material de suport s’utilitzarà material elaborat pel professorat de música i que es farà arribar als alumnes a través de l’aula virtual o fotocòpies en forma de dossier.

 

BATXILLERAT D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL 1r Batxillerat

El llenguatge i la pràctica musical es planteja com una matèria eminentment pràctica, (tot i que hi ha un bloc teòric introductori per alumnes que mai no han cursat estudis musicals) enfocada a treballar la interpretació i l’expressió musicals bàsicament. Els continguts de la matèria tenen l’objectiu d’aconseguir agilitat en la lectura de partitures de tot tipus, de millorar la interpretació tant vocal com instrumental, de conèixer i treballar repertori musical de diversos estils i èpoques i de plantejar activitats de creació musical que permetin a l’alumnat utilitzar els coneixements de llenguatge musical adquirits per a expressar-se.

Es fan un total de 4 hores setmanals, en les que es treballaran 3 blocs de continguts al llarg del curs:

 • Llenguatge musical: on es treballaran els seus elements constitutius (melodia, harmonia, ritme, textures, dinàmiques, timbre, formes….).
 • Pràctica musical: imitació rítmica, melòdica i harmònica, interpretació d’un repertori variat pel que fa estils, cultures i èpoques i declamació de textos poètics.
 • Creació musical: expressant idees, experiències o sentiments de manera creativa, elaborant arranjaments a partir dels coneixements de llenguatge musical.

Aquesta assignatura no pondera a selectivitat. En la mateixa franja els alumnes poden escollir Literatura Castellana que sí pondera a selectivitat en funció dels estudis que es vulguin cursar.

IMPORTANT: el fet que es tracti d’una assignatura molt pràctica, fa imprescindible l’assistència de l’alumnat. És per això que els retards i les faltes d’assistència poden arribar a restar fins a 1,5 punts de la nota final. Cada falta no justificada oficialment resta 0,15 punts. Per normativa, 6 retards (injustificables) equivalen a una falta d’assistència injustificada.

ANÀLISI MUSICAL I 1r Batxillerat

L’assignatura d’anàlisi musical I és la primera part d’una assignatura de modalitat plantejada al llarg de dos cursos per a donar les eines suficients a l’alumnat per a poder analitzar i valorar de forma crítica i amb certa profunditat obres musicals de qualsevol època i estil. Té com a finalitat familiaritzar l’alumnat amb  les característiques del llenguatge musical a través de l’observació i l’examen detallat de l’obra musical i dels contextos en què es crea i s’interpreta, amb l’objectiu de comprendre els elements interns i externs que hi intervenen i que configuren la música com a discurs sonor amb propietats expressives, comunicatives i creatives.

Certs coneixements de llenguatge musical són bàsics per a l’adequat desenvolupament de l’assignatura i cal que l’alumnat faci un esforç per recuperar els aprenentatges musicals desenvolupats a l’etapa d’educació secundària obligatòria.

La dinàmica de les classes és sobretot teòrica, amb moltes audicions i molts treballs de comentaris d’obres de repertori i de textos musicals, però, per facilitar la comprensió de determinats conceptes musicals es poden plantejar activitats de tipus més pràctic.  L’alumnat però, ha de tenir clar que l’espai de pràctica musical és l’assignatura optativa de Llenguatge i Pràctica.

En el primer curs, s’inclouen aspectes bàsics que permeten conèixer el funcionament de la música com a ordenació dels elements musicals disponibles a l’entorn d’una idea. El treball i l’estudi desglossat dels aspectes rítmics, melòdics, harmònics, de textura i tímbrics d’una obra musical, amb la intenció d’elaborar finalment comentaris d’obres que contemplin una visió de conjunt.

Aquesta assignatura té continuïtat a 2n de batxillerat i pondera a selectivitat en funció dels estudis que es vulguin cursar.

ANÀLISI MUSICAL II 2n Batxillerat

En un total de quatre hores setmanals on s’analitzarà per un costat el procés creador de la música partir dels seus elements (melodia, harmonia, ritme….), així com l’estructura musical i l’evolució de les seves formes al llarg de la història, utilitzant una terminologia adequada.

Per un altre costat s’analitzarà també: la música moderna, la música en el món audiovisual, les activitats professionals relacionades amb la música, músiques del món i les noves tecnologies aplicades a la música.

Aquest segon curs d’anàlisi es centra més en el context històric i social en el que es desenvolupa el fet musical i l’alumne ha de ser capaç d’aplicar tots els coneixements d’estructura i organització interna de la música apresos durant el curs passat.

Aquesta assignatura pondera a selectivitat en funció dels estudis que es vulguin cursar.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE LA DANSA 2n Batxillerat

Els continguts de la matèria d’història de la música i de la dansa (HMiD) que proposa el departament d’ensenyament són molt similars als que cal treballar a l’assignatura d’anàlisi musical II, és a dir, es centren en el context històric i social de la creació musical i incorporant-hi també l’estudi de l’evolució històrica de la dansa. En un intent d’organitzar el currículum i donar més coherència al projecte d’arts escèniques, des del centre es planteja de forma diferent la matèria, procurant integrar, sobretot, continguts referents a la dansa i a l’expressió corporal.

L’assignatura vol ser eminentment pràctica i potenciadora de la creativitat i l’expressió de l’alumnat. Els continguts a treballar constitueixen eines per al desenvolupament i l’estudi del moviment orgànic, expressiu i creatiu, l’experimentació en l’espai, el treball del cos com a instrument musical, el treball de la veu i l’expressió instrumental, l’aprenentatge del llenguatge del soundpainting (que integra teatre, música i dansa) i el treball en base a la rítmica Jacques Dalcroze.

També es destinarà un espai a l’estudi de la història del ballet i de la dansa així com al gènere del musical. En aquest bloc de continguts més teòric, es tractaran els grans coreògrafs de la història de la dansa i s’analitzaran algunes de les coreografies més destacades dels mateixos com a font de coneixement i també amb la intenció d’ampliar el vocabulari d’expressió corporal de l’alumnat.

Aquesta assignatura no pondera a selectivitat. En la mateixa franja els alumnes poden escollir Història de l’Art que sí que pondera a selectivitat en funció dels estudis que es vulguin cursar.

 

CONSIDERACIONS PRÈVIES

 • Per l’avaluació de les competències lingüístiques els membres del departament, seguint l’acord del claustre, tindran en consideració les faltes d’ortografia i les penalitzaran amb 0.1 per falta fins a baixar un màxim d’1 punt de la nota d’examen a l’ESO i fins a  1,5 punts a Batxillerat.
 • L’actitud és fonamental per al bon desenvolupament de la matèria i és per això que el percentatge de valoració d’aquest aspecte és força elevat en l’ESO. Una adequada actitud a classe permet treballar els continguts propis de l’assignatura.
 • Per a tots els cursos de l’ESO: recuperació música de cursos anteriors. Per recuperar la matèria suspesa d’algun curs anterior es realitzarà un dossier sobre els continguts treballats. El dossier el proporcionarà el departament de música a cadascun dels alumnes suspesos i se’ls informarà de la data d’entrega.

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 

1r ESO

Els criteris d’avaluació i recuperació són els següents:

 • Exàmens conceptuals (40%)
 • Pràctica instrumental,  treballs escrits i quadern de classe (30%)
 • Actitud (30%): durant el trimestre es computaran els negatius de comportament i de no realització de deures. Cada negatiu tindrà un valor de 0’15.

Es plantejaran mecanismes de recuperació trimestral de manera que l’alumne que no superi un trimestre tindrà l’oportunitat de recuperar-lo presentant els apunts de la matèria i els exercicis al dia així com també el repertori treballat en el trimestre anterior. Si es posa al dia en la feina i supera els exàmens (tant teòrics com escrits) dels trimestres posteriors, degut al caràcter acumulatiu de la matèria, es considerarà que ha recuperat el trimestre anterior.

Nota final: a final de curs es farà mitjana de les notes dels trimestres. En cas que la mitjana quedi suspesa caldrà recuperar la matèria en l’avaluació extraordinària de setembre.

Per la recuperació de setembre els alumnes hauran d’elaborar un dossier de treball dels continguts treballats (40%) i fer un examen teòric (60%).

 

3r ESO (quadrimestral)

Hi haurà un sol examen, a final del quadrimestre que pretén recollir els continguts treballats a classe i a casa i comprovar el grau de comprensió dels mateixos assolit per l’alumne.

Els criteris d’avaluació i recuperació són els següents:

 • Conceptes  (40%) Es valora la prova d’avaluació que es farà a final de quadrimestre i també amb el treball de recerca d’informació i l’elaboració del dossier de treball.
 • Procediments (40%) A més dels procediments per a l’elaboració del dossier, té un pes molt important l’elaboració del treball de grup, tant l’escrit com, sobretot l’audiovisual. La part interpretativa representa gairebé la meitat de l’assignatura, per tant, la correcta interpretació i coneixement del repertori treballat seran també valorats de forma molt significativa.
 • Actitud (20%) La participació a classe, la capacitat de col·laboració en el desenvolupament de les activitats la capacitat de treballar en grup i l’interès per la matèria i el seguiment adequat de les activitats de classe i els deures. Es computarà forma negativa la no realització dels deures i el comportament inadequat a classe, cada negatiu tindrà un valor de 0,15.

Recuperació: Aquells alumnes que tinguin el quadrimestre suspès tindran la possibilitat de recuperar-lo al juny fent les activitats  que li proposarà el professor/a i/o fent un examen de tots els continguts treballats. En cas que tampoc aprovi aquesta convocatòria, al setembre la recuperació consistirà en fer un treball (40%)que proporcionarà el departament de música amb una data límit d’entrega i fent un examen (60%).

 

4t ESO (Itinerari)

El criteris d’avaluació i recuperació són els següents:

 • Conceptes (40%): es platejaran dos exàmens per trimestre sobre els continguts treballats a classe.
 • Procediments (40%): la valoració dels procediments representa la valoració del treball d’interpretació instrumental en grup i de la sensibilitat, respecte i l’interès en la correcta interpretació i en l’adquisició d’un repertori. També es valoren en aquest apartat els altres treballs plantejats en funció dels continguts de cada trimestre orientats a valorar la creativitat de l’alumnat.
 • Actitud (20%): l’actitud positiva, constructiva i participativa és essencial per l’adequat desenvolupament de la matèria. Es valorarà la capacitat de treballar en grup i la col·laboració, així com la capacitat creativa i l’originalitat. El respecte i l’interès per tota manifestació musical, de qualsevol estil i època. El treball constant i la presentació de les feines encomanades serà valorat, de manera que la no presentació de deures representa una penalització de 0,15.

Recuperació: En cas de suspendre un trimestre, al llarg del següent s’establiran mecanismes per poder-lo recuperar. El professor/a proposarà activitats de recuperació determinant una data límit per a la seva entrega, i/o s’establirà una data per poder fer un exàmen. A final de curs es farà mitjana de les notes dels trimestres. En cas que la mitjana quedi suspesa caldrà recuperar la matèria en l’avaluació extraordinària de setembre. Per a la recuperació de setembre, des del departament de música es proporcionarà un guió d’un treball (40%)per als alumnes suspesos a final de curs i hauran de fer un examen (60%) sobre els continguts treballats en el treball encomanat.

 

BATXILLERAT D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA

Per acord de l’equip docent de batxillerat, superar un 20% de faltes d’assistència a classe no justificades oficialment significa perdre el dret a l’avaluació contínua i el percentatge de feines i treball no es tindrà en compte, només les notes d’examen. Això afecta les matèries d’anàlisi musical I i II.

Per a les matèries de tipus més pràctic, Llenguatge i pràctica musical i Història de la Música i de la Dansa, el professorat del grup d’Arts Escèniques ha decidit uns criteris especials més estrictes en el control d’assistència i la seva afectació a la nota que s’especifiquen a continuació.

 

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL 1r Batxillerat

Aquesta assignatura no pondera a selectivitat. En la mateixa franja els alumnes poden escollir Literatura Castellana que sí pondera a selectivitat en funció dels estudis que es vulguin cursar.

IMPORTANT: el fet que es tracti d’una assignatura molt pràctica, fa imprescindible l’assistència de l’alumnat. És per això que els retards i les faltes d’assistència poden arribar a restar fins a 1,5 punts de la nota final. Cada falta no justificada oficialment resta 0,15 punts. Per normativa, 6 retards (injustificables) equivalen a una falta d’assistència injustificada.

 • Llenguatge musical (30%) : s’avaluaran els conceptes apresos a partir d’exàmens trimestrals. Hi haurà dos exàmens trimestrals i cal que almenys un d’ells superi el 5 per a poder fer mitjana.
 • Pràctica musical (40%):totes les activitats pràctiques (interpretació musical, coreogràfiques, d’expressió…) es valoraran fent exàmens individuals i/o de grup, i fent un registre de notes de classe.
 • Treballs escrits, feines i treball diari (30%)

Recuperació: En cas de suspendre un trimestre, al llarg del següent s’establiran mecanismes per poder-lo recuperar. El professor/a proposarà activitats de recuperació determinant una data límit per a la seva entrega, i/o s’establirà una data per poder fer un exàmen. A final de curs es farà mitjana de les notes dels trimestres. En cas que la mitjana quedi suspesa caldrà recuperar la matèria en l’avaluació extraordinària de setembre.

Per la recuperació de setembre els alumnes hauran d’elaborar un dossier de treball dels continguts treballats (30%) i fer un examen teòric (70%)

 

ANÀLISI MUSICAL I 1r Batxillerat

Aquesta assignatura té continuïtat a 2n de batxillerat i pondera a selectivitat en funció dels estudis que es vulguin cursar.

Criteris d’avaluació i recuperació:

 • Continguts (70%): s’avaluaran els conceptes treballats, el reconeixement auditiu de certs elements musicals, l’anàlisi d’obres musicals a partir d’audicions i partitures, comentaris de textos musicals i opinions i crítiques musicals. Es preveuen dos exàmens de continguts per trimestre. Per a poder fer mitjana, cal que almenys una de les notes d’examen superi el 4.
 • Treballs escrits, feines i treball diari (30%):s’avaluaran els treballs de comentaris d’obres musicals i també es presentaran comentaris de text que tracten diversos aspectes del fet musical. En aquest apartat també es tindran en compte la realització de deures, treballs en grup o individuals, i feines voluntàries.

Recuperació.  L’anàlisi musical de 1r de batxillerat presenta continguts clarament acumulatius, és per això que la ponderació dels trimestres és diferent i això repercuteix en la nota final. El primer i segon trimestres ponderen un 30% cadascun i el 3r un 40% de manera que l’alumne que aprova el tercer demostra que ha assolit els coneixements però no és suficient aprovar només aquest trimestre per superar la matèria ja que la ponderació del tercer trimestre no és tan alta. Cal tenir en compte que les anàlisis i els comentaris són d’obligada presentació si es vol aprovar la matèria. Si un alumne no supera la matèria haurà de presentar-se a setembre (avaluació extraordinària) on farà un examen de TOT EL CURS i haurà de presentar també els treballs d’anàlisi i els comentaris de text que li siguin encomanats.

Es plantejaran activitats de recuperació trimestral per aquells alumnes que no els han superat i que poden consistir en treballs d’anàlisi, comentaris de text. Degut al caràcter acumulatiu de la matèria, la recuperació dels continguts es produeix a través dels exàmens del trimestre posterior.

Per a la recuperació de setembre, s’hauran de presentar comentaris d’audicions (25%) proposades pel departament de música per als alumnes suspesos a final de curs i hauran de fer un examen (75%) sobre els continguts teòrics de tot el curs.

Si l’alumne passa a 2n curs amb l’anàlisi musical I pendent, a mitjans del 2n curs de batxillerat se li farà un examen centrat exclusivament en els continguts de 1r curs que caldrà superar amb una nota igual o superior a 5. De tota manera, també es tindrà en compte el seu treball i la seva evolució al llarg del 2n curs de la matèria.

 

ANÀLISI MUSICAL II 2n Batxillerat

Aquesta assignatura pondera a selectivitat en funció dels estudis que es vulguin cursar.

Criteris d’avaluació i recuperació:

 • Continguts (75%): s’avaluaran els conceptes treballats, a partir d’un examen per trimestre. Tan sols un ja que l’alumnat ha de ser conscient que a la selectivitat se l’examinarà de tota la matèria. Pot ser que es proposi de fer alguna prova enmig del trimestre per forçar l’alumnat a estudiar. S’ha de superar el 4 en la nota d’examen per a poder fer mitjana.
 • Treballs escrits, feines i treball diari (25%): són els comentaris d’obres musicals i els comentaris de text així com qualsevol altre tipus d’activitat que es plantegi al llarg del curs, sigui teòrica o pràctica. Els treballs són d’entrega obligatòria per a superar el trimestre.Recuperació: la nota final és la mitjana aritmètica dels tres trimestres. En cas que un alumne suspengui algun dels trimestres podrà superar-los en exàmens d’avaluació que es faran al llarg del següent trimestre i de noves entregues de treballs. Si, tot i això, l’alumne suspèn la matèria, al juny hi ha una convocatòria extraordinària on l’alumne s’examinarà de TOTA LA MATÈRIA i presentarà els treballs que se li encomanin.

 

HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE LA DANSA 2n Batxillerat

Aquesta assignatura no pondera a selectivitat. En la mateixa franja els alumnes poden escollir Història de l’Art que sí que pondera a selectivitat en funció dels estudis que es vulguin cursar.

Criteris d’avaluació i recuperació:

IMPORTANT: el fet que es tracti d’una assignatura molt pràctica, fa imprescindible l’assistència de l’alumnat. És per això que els retards i les faltes d’assistència poden arribar a restar fins a 1,5 punts de la nota final. Cada falta no justificada oficialment resta 0,15 punts. Per normativa, 6 retards (injustificables) equivalen a una falta d’assistència injustificada.

 • Treballs de creació i activitat diària (40%): el plantejament de la matèria requereix que l’alumnat estigui receptiu i sigui participatiu en les activitats i en les seves aportacions. Moltes de les sessions estan enfocades a realitzar un projecte de tipus creatiu en l’àmbit del moviment, en el musical o en tots dos alhora.
 • Continguts (30%): s’avaluarà a través d’examen escrit la part referent a l’evolució històrica de la dansa. També s’avaluaran a través d’un examen de tipus pràctic els aprenentatges assolits durant el curs. Cal que la nota d’examen superi el 4 per a poder fer mitjana amb la resta de percentatges.
 • Treballs escrits, feines i treball diari (30%): són els comentaris de coreografies o pel·lícules, comentaris de text o comentaris d’algunes de les activitats treballades a classe i els treballs de descripció del procés d’elaboració dels treballs de creació.

Recuperació Trimestral i final de curs: es plantejaran exercicis i treballs de recuperació per als alumnes que suspenguin algun dels trimestres. En principi cada trimestre hi haurà una recuperació i l’alumne té la possibilitat de recuperar.

A final de curs es farà la mitjana dels tres trimestres. Si no s’arriba a un 5 l’alumne s’haurà de presentar a la recuperació extraordinària de juny amb un examen dels continguts de TOT EL CURS.

 

Descarrega dossiers de recuperació: