DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA MATRICULACIÓ

 

Tot l’alumnat, en el moment de la matrícula

 • Còpia de la documentació acreditativa dels requisits acadèmics.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, o certificat mèdic oficial equivalent, per als alumnes de nova incorporació al centre.
 • Qualsevol document que s’hagi renovat aquest curs (DNI, NIE, TIS, etc).
 • Resguards de pagament:
   

  • Quota de 250 € per als alumnes de primer curs (material i assegurança).

   Quota de 93 € per als alumnes de segon curs (material i assegurança).

   Abans de fer el pagament, cal que l’alumnat de segon s’informi a la secretaria de l’institut.

   Número de compte:
   ES08-0182-3488-38-0200029837 (BBVA)
   Al concepte, cal fer constar “material” i el nom de l’alumne/a i curs.

   

  • Quota de l’AMPA (25€) només una quota per família.

   Número de compte de l’AMPA  
   ES25-0182-3488-3902-0001-5902 (BBVA).
   Important, al concepte cal fer  constar el nom de l’alumne/a i curs.

   

 • Full d’autorització dels drets d’imatge.
 • Full d’autorització de sortides per Canet de Mar (per als alumnes menors de 18 anys).
 • Comunicació: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula (per als alumnes menors de 18 anys).

 

Període de matriculació del 5 al 12 de juliol.

 

Període extraordinari de preinscripció i matrícula
Difusió de l’oferta de cicles amb vacants Per determinar
Presentació de sol·licituds al centre Per determinar
Publicació al centre de les persones admeses Per determinar
Matrícula Per determinar

 

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

 

D’acord amb la Resolució de preinscripció i matrícula del curs 2016-2017, a l’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se’l matricula condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenta la documentació pendent.

 

Descarrega els documents:

Matriculació CFGM Curs 2016/2017

Autorització dels drets d’imatge

Autorització de sortides

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula