DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA MATRICULACIÓ

 

Tot l’alumnat, en el moment de la matrícula

 • Butlletí de qualificacions finals del curs acadèmic 2015/2016.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, o certificat mèdic oficial equivalent, per als alumnes de nova incorporació al centre.
 • Qualsevol document que s’hagi renovat aquest curs (DNI, NIE, TIS, etc).
 • Resguards de pagament:
   

  • Quota de 110€ per a la modalitat d’arts escèniques, música i dansa, de la qual 85€ corresponen al material i assegurança escolar i 25 € a tallers.

   Quota de 85€ (material i assegurança escolar) per a la resta de modalitats.

   al compte número:
   ES08 0182-3488-3802-0002-9837 (BBVA)
   Al concepte, cal fer constar “material” i el nom de l’alumne/a i curs.

   

  • Quota de l’AMPA (25€) només una quota per família

   al compte número:
   ES25 0182-3488-3902-0001-5902 (BBVA)
   Important, al concepte cal fer  constar el nom de l’alumne/a i curs.

   

 • Full d’autorització dels drets d’imatge.
 • Full d’autorització de sortides per Canet de Mar (per als alumnes menors de 18 anys).
 • Comunicació: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula (per als alumnes menors de 18 anys).

 

Període de matriculació del 5 al 12 de juliol.

Període de matriculació extraordinària de batxillerat per a l’alumnat de l’avaluació extraordinària de setembre, del 7 al 9 de setembre.

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

D’acord amb la Resolució de preinscripció i matrícula del curs 2016-2017, a l’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se’l matricula condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenta la documentació pendent.

 

Descarrega els documents:

Matriculació Batxillerat 2016-2017.pdf

Autorització de sortides

Autorització dels drets d’imatge

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula