Criteris d’avaluació – Curs 2013/2014.

Criteris generals del departament: “Ens cal saber que…”

“ENS CAL SABER QUE…”

 
*Per avaluar els criteris de que consta la matèria de matemàtiques es tindran en compte dos paràmetres:

 1. CONTINGUTS: Fan referència als coneixements que has adquirit sobre la matèria i els processos que utilitzes per assolir-los.
 2. ACTITUD: Es refereix als teus hàbits, participació i comportament en general.

*Per una avaluació positiva de la matèria és condició indispensable superar l’actitud.

*Finalment et donem unes normes que has de seguir al peu de la lletra:

 1. Cal que realitzis totes les activitats que t’encomani el/la professor/a.
 2. Has de ser ordenat, rigorós i net en la realització dels treballs, projectes i activitats.
 3. Els terminis de lliurament d’activitats i treballs s’han de complir amb estricta puntualitat.
 4. Les classes tenen una hora d’inici i d’acabament que s’han de respectar.
 5. Cal assistir a classe amb tot el material necessari.
 6. El treball de classe i els deures cal fer-los en llibretes i/o dossier d’apunts (del tipus que el/la professor/a et mostri) . El lliurament de la llibreta o els apunts en net, és condició necessària per poder fer la prova. Si t’has equivocat en un exercici, no cal que l’esborris ni que gastis mig pot de Tipp-ex o similars, ni que tatxis repetidament el  lloc de l’error. Simplement, i com que dels errors també s’aprèn, assenyala l’equivocació que hagis comès, escriu com t’has adonat de l’error, marca amb una creu la versió equivocada i fes la nova a continuació. Afegeix tants comentaris com et calgui per millorar els apunts. Pensa que, acabat de dir, tot és molt clar, però passats uns quants dies ja no s’entén tot tan bé.  El més important és que entenguis el que fas, que posis aquells comentaris que et fan més entenedor el tema. Ressalta allò que et sembli més important.
 7. Les faltes d’assistència i els retards cal que siguin justificats pels pares i per escrit. Un excés de faltes d’assistència i/o retards a classe sense motiu justificat pot suposar la no superació de l’actitud i per tant la no superació de la matèria.
 8. Cal participar a classe i mantenir una actitud positiva ( esforç, constància… )
 9. Cal col·laborar en la conservació i manteniment de l’aula i de qualsevol altre espai de l’institut.
 10. Cal ser respectuós amb els companys/es i amb el professorat.
 11. La feina d’estiu podrà pujar la nota del primer trimestre fins a un 10%, en funció de com hagi estat realitzada.
 12. Tractament de l’ortografia: d’acord amb els criteris del centre, des de Matemàtiques també tindrem en compte l’ortografia catalana a l’hora d’avaluar.

*****L’incompliment d’alguna d’aquestes normes pot suposar la no  superació de la matèria.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A L’ESO

 

Nota final de l’avaluació

 

Criteris generals del departament

“Ens cal saber que…”

 

Criteris d’avaluació

Es faran dues o tres  proves escrites per avaluació, com a mínim (habitualment, una per cada tema tractat).  Les proves escrites es qualificaran de 0 a 10 punts, i quedaran arxivades al Departament de Matemàtiques.

Amb el resultat de les proves escrites es farà la mitjana aritmètica i amb aquesta nota, les activitats lliurades, l’actitud i l’estudi personal es decidirà la nota final de l’avaluació.

Amb el benentès que:

Condicions indispensables per a aprovar l’avaluació són:

 • Lliurar la llibreta o apunts en net del curs cada dia d’examen, complet i bona presentació.
 • Fer els deures que hi haurà diàriament.

La feina d’estiu del curs anterior pot comptar un 10% a l’alça cara  la qualificació de la primera o la segona avaluació.

 

Adaptacions

En el cas de fer adaptacions la nota final de la matèria seguirà els criteris de l’apartat anterior. Ara bé  les proves i l’exigència del treball personal a classes, l’elaboració del dossier-llibreta  i els possibles “deures” s’adequaran a les seves condicions i capacitat.

 

Criteris de promoció de la matèria

Per tal d’aprovar una avaluació cal que la nota final sigui igual o superior a 5.

Per tal d’aprovar la matèria, com a resultat de l’avaluació contínua del curs es seguiran els criteris del departament de matemàtiques, que són els següents:

 • Amb tres avaluacions aprovades, SUPERA.
 • Amb dues avaluacions aprovades, SUPERA, sempre i quan l’avaluació suspesa no sigui la tercera i la nota mitjana de tot el curs sigui superior o igual a 5.
 • Amb dues avaluacions suspeses, NO SUPERA.
 • En qualsevol altre cas, NO SUPERA.

 

Recuperacions

Les optatives  de reforç superades equivalen a recuperar la primera avaluació, cas que aquesta estigui suspesa.

L’alumnat que no superi la matèria, tindrà una prova extraordinària de recuperació el setembre. Serà global de tot el curs (llevat  dels casos excepcionals a criteri del Departament). Caldrà presentar obligatòriament les activitats d’estiu seguint les pautes de presentació establertes.

 

Alumnat amb les matemàtiques. pendents del curs anterior.

L’alumnat amb les matemàtiques pendents del curs/os anterior/s,  si supera el curs actual, es considerarà recuperat el curs/os anterior/s.

 

Reclamacions

Si hi ha discrepàncies, aquestes es tractaran en primer lloc amb el professorat afectat. Només en el cas de no haver arribat a un acord es presentarà el cas al seu tutor/a (o bé al coordinador/a d’ESO o al cap de departaments de matemàtiques, en el cas que el professor afectat sigui la mateixa persona), per tal de sol•licitar una mediació. Els membres del departament informaran en la primera reunió que es produeixi després dels fets.

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL BATXILLERAT

 

Nota final de l’avaluació

Activitats  i proves escrites

El 70% de la nota final de l’avaluació resultarà de la prova global que es farà al final de trimestre. El 30% restant serà resultant de les proves parcials, activitats, actitud i estudi personal.

La feina d’estiu del curs anterior pot comptar un 10% a l’alça cara la qualificació de la primera o la segona avaluació.

D’acord amb els criteris del centre, tindrem en compte l’ortografia catalana a l’hora d’avaluar; les notes finals podran ser corregides a la baixa fins a un punt.

 

Criteris de promoció de la matèria

Per tal d’aprovar una avaluació cal que la nota final sigui igual o superior a 5.

Per tal d’aprovar la matèria, com a resultat de l’avaluació contínua del curs es seguiran els criteris del departament de matemàtiques, que són els següents:

 • Amb tres avaluacions aprovades, SUPERA.
 • Amb dues avaluacions aprovades, SUPERA, sempre i quan l’avaluació suspesa no sigui la tercera i la nota mitjana de tot el curs sigui superior o igual a 5.
 • Amb dues avaluacions suspeses, NO SUPERA.
 • En qualsevol altre cas, NO SUPERA.

 

Recuperacions

Els trimestres suspesos, només 1r i/o 2n, es podran recuperar a l’inici del tercer trimestre amb un examen per trimestres.

En el cas de suspendre hi haurà una prova de recuperació de tot el curs a finals de juny.

A l’alumnat que hagi de recuperar al juny,  li comportarà presentar-se a les PAU al setembre.

 

Alumnat que promociona de curs amb les matemàtiques pendents del curs anterior

L’alumnat amb les Matemàtiques  pendents del curs anterior, podrà presentar-se a una prova de recuperació al mes de febrer.

Cas que no superi la prova, es tindrà present l’avaluació contínua de la matèria.

 

Reclamacions

Si hi ha discrepàncies aquestes es tractaran en primer lloc amb el/la professor/a afectat. Només en el cas de no haver arribat a un acord presentaran el cas al seu tutor/a ( o bé al coordinador/a de nivell o al cap de departament de matemàtiques, en el cas que el/la professor/a afectat/da fossin la mateixa persona), per tal de sol·licitar una mediació. Els membres del departament informaran en la primera reunió que es produeixi després dels fets.