Seqüenciació dels Continguts. Temporització.

 

SEQÜENCIACIÓ  DELS CONTINGUTS A L’ESO

 

1r d’ESO

 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
 • N. Naturals
 • Fraccions
 • Decimals-%
 • Proporcionalitat

 

MESURES
 • Angles-Sist.Sexagesimal

 

ESPAI I FORMA
 • Polígons
 • Circunferència – Cercle

 

CANVIS I RELACIONS
 • Representació en el pla

 

ESTADÍSTICA I ATZAR
 • Estadística

 

(4ah)
 • Càlcul mental-Resol. PR

 

 

2n d’ESO

 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
 • N. Enters
 • N.Racionals

 

ESPAI I FORMA
 • Proporcionalitat Geo
 • Àrees figures planes
 • Cossos i volums

 

CANVIS I RELACIONS
 • Expressions algèbriques
 • Equacions de 1r grau
 • Funcions de 1r grau

 

ESTADÍSTICA I ATZAR
 • Probabilitat

 

 

3r d’ESO

 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
 • N. Racionals

 

ESPAI I FORMA
 • Moviments en el pla
 • Geometria de l’espai

 

CANVIS I RELACIONS
 • Eq de 1r grau
 • Eq de 2n grau
 • Funcions de 1r grau
 • Funcions de 2n grau

 

ESTADÍSTICA I ATZAR
 • Probabilitat
 • Combinatòria

 

 

4t d’ESO

 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
 • N. Reals
 • Successions

 

MESURES
 • Trigonometria

 

ESPAI I FORMA
 • Vectors i eq. De la recta
 • Trigonometria

 

CANVIS I RELACIONS
 • Polinomis
 • Inequacions i Sistemes
 • Eq i sistemes de 2n grau
 • Estudi general de la funció

 

ESTADÍSTICA I ATZAR
 • Estadística univariant

 

(4ah)
 • Estadística. Càlcul mental-Resol. PR

 

 

SEQÜENCIACIÓ  DELS CONTINGUTS ALS BATXILLERATS

 

1r Batx. Aplicades a les Ciències Socials
 • Nombre racions i reals
 • Equacions i sistemes d’equacions
 • Polinomis
 • Funcions
 • Progressions i successions
 • Límits de successions
 • Funció exponencial i logarítmica
 • Límits de funcions
 • Continuïtat de funcions
 • Matemàtiques financeres
 • Estadística descriptiva

 

2n Batx. CS
 • Matrius i determinants
 • Sistemes d’equacions
 • Inequacions i sistemes d’inequacions.
 • Programació lineal. Funció objectiu
 • Límits i continuïtat de funcions
 • Derivades. Aplicacions de les derivades

 

1r Batx. CT
 • Nombres reals
 • Equacions inequacions i sistemes
 • Successions
 • Trigonometria
 • Nombres complexos
 • Geometria en el pla
 • Llocs geomètrics
 • Funcions trigonomètriques, exponencials i logarítmiques
 • Límit i continuïtat de funcions
 • Introducció a la derivada

 

2n Batx. CT
 • Derivades. Aplicacions de la derivada
 • Funcions contínues i derivables
 • Primitives i integrals
 • Vectors a l’espai
 • Matrius i determinants
 • Sistemes d’equacions
 • Rectes i plans. Equacions, posicions relatives, distàncies i angles.