Matèries i Components del Departament

El departament de Matemàtiques està format durant el curs 2013/14 per un total de 5 professors/es.

 

Cursos i distribució horària

 

ESO

 

1r ESO

 • Matemàtiques 4hores/setmana
 • Matemàtiques – Reforç I ; 3 hores/setmana

 

2n ESO

 • Matemàtiques 3 hores/setmana
 • Matemàtiques – Reforç I i Reforç II 3 hores/setmana cadascuna
 • Matèria optativa : Matemàtiques en anglès  (2n Quadrimestre)

 

3r ESO

 • Matemàtiques 3 hores/setmana
 • Matemàtiques – Reforç I  i Reforç II ; 3 hores/setmana

 

4t ESO

 • Matemàtiques 4 hores/setmana
 • Matemàtiques – Reforç I 3 hores/setmana

 

 

Batxillerat

 

1r batx. Científic- Tecnològic

 • Matemàtiques 4 hores/setmana

 

1r batx. Ciències socials

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències socials 4 hores/setmana

 

2n batx. Científic- Tecnològic

 • Matemàtiques 4 hores/setmana

 

2n batx. Ciències socials

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 4 hores/setmana

 


 

Competència Matemàtica

La competència matemàtica és necessària en la vida personal, escolar i social, ja que sovint cal analitzar, interpretar i valorar informacions de l’entorn i l’ús de les eines matemàtiques pot ser un instrument eficaç. Aquesta competència adquireix realitat i sentit en la mesura que els elements i raonaments matemàtics són utilitzats per enfrontar-se a aquelles situacions quotidianes, per tant, una competència que caldrà tenir en compte en totes les àrees del currículum i activitats d’aprenentatge.

La competència matemàtica implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.

És a dir, la competència matemàtica implica el coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (distints tipus de números, mesures, símbols, elements geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana; elaborar la informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics…) per poder-la interpretar; posar en pràctica processos de raonament que condueixin a la solució de problemes o a l’obtenció de la informació. Aquests processos permeten aplicar la informació a una major varietat de situacions i contextos, seguir cadenes argumentals identificant les idees fonamentals, i estimar i jutjar la lògica i validesa d’argumentacions i informacions.

Forma part de la competència matemàtica l’habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions. Suposa, també, seguir determinats processos de pensament (com la inducció i la deducció, entre altres) i aplicar alguns algoritmes de càlcul o elements de la lògica, fet que condueix a identificar la validesa dels raonaments i valorar el grau de certesa associat als resultats derivats dels raonaments vàlids.

També implica una disposició favorable i de progressiva seguretat i confiança vers la informació i les situacions (problemes; incògnites, etc.) que contenen elements i suports matemàtics, així com en la seva utilització quan la situació ho aconsella, basades en el respecte i el gust per la certesa i en la recerca per mitjà del raonament.

L’assoliment d’aquesta competència s’aconsegueix en la mesura que els coneixements, les habilitats i actituds matemàtics s’apliquen de manera espontània a una amplia varietat de situacions, provinents d’altres camps de coneixement i de la vida quotidiana, la qual cosa augmenta la possibilitat real de seguir aprenent al llarg de la vida, tant en l’àmbit escolar o acadèmic com fora d’aquest, i afavoreix la participació efectiva en la vida social.

Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn als quatre eixos següents:

 

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
 • Aprendre a pensar i comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món.

 

OBJECTIUS DE L’ESO

Segons el currículum de l’educació secundària obligatòria (Decret 143/2007 DOGC núm. 4915) la matèria de matemàtiques de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

 • Valorar les matemàtiques com a part de la cultura, tant des del punt de vista de la història com des de la diversitat cultural del món actual, i utilitzar la competència matemàtica per analitzar tot tipus de fenòmens del nostre món i per actuar de manera reflexiva i crítica en els diferents àmbits de la vida.
 • Plantejar i resoldre problemes, abordables des de les matemàtiques, que sorgeixin en situacions de l’entorn, en altres disciplines i en les pròpies matemàtiques, aplicant i adaptant diverses estratègies i justificant-ne l’elecció.
 • Reconèixer el raonament, l’argumentació i la prova com aspectes fonamentals de les matemàtiques, així com el valor d’actituds com la perseverança, la precisió i la revisió.
 • Organitzar i consolidar el pensament matemàtic propi i comunicar-lo als companys/es, professors/es i altres persones amb coherència i claredat, utilitzant i creant representacions matemàtiques que possibilitin aquesta comunicació.
 • Reconèixer i aplicar les matemàtiques en contextos no matemàtics, tot integrant-les en el conjunt de sabers que ha anat adquirint des de les diferents matèries així com des de la perspectiva del seu paper a la societat actual.
 • Mostrar confiança en la pròpia capacitat per resoldre problemes, afrontar-ne la resolució amb actitud positiva i assolir un nivell d’autoestima que li permeti gaudir dels aspectes creatius, manipuladors, estètics i útils de les matemàtiques.
 • Comprendre el significat dels diferents tipus de nombres i de les operacions. Calcular amb fluïdesa, fer estimacions raonables i utilitzar els mitjans tecnològics per obtenir, tractar i representar informació, així com per calcular.
 • Utilitzar diferents llenguatges (verbal, numèric, gràfic i algèbric) i models matemàtics per a identificar, representar i dotar de significat relacions quantitatives de dependència entre variables.
 • Identificar les formes i relacions espacials presents en l’entorn, i utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a descobrir i provar propietats geomètriques i per a resoldre problemes.
 • Reconèixer la importància de la mesura tant en la vida quotidiana com en el desenvolupament de la ciència i aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiades per a obtenir mesures (de manera directa i indirecta) i fer estimacions raonables, en contextos diversos.
 • Identificar els elements matemàtics presents en tot tipus d’informacions per tal d’analitzar-les críticament, i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els mètodes estadístics apropiats (recollida, organització, anàlisi i presentació de dades) per poder respondre-les.

 

OBJECTIUS DEL BATXILLERAT

Segons el currículum del batxillerat (Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183) les matèries de matemàtiques del batxillerat tenen com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:

 • Reconèixer situacions reals concretes on la matemàtica és un instrument necessari per organitzar i interpretar informació, i per prendre decisions ben fonamentades.
 • Aplicar i relacionar els conceptes i procediments apresos, en diferents àmbits de les ciències i de la tecnologia, resolent situacions-problema que facin palesa la interconnectivitat de les diferents parts de la matemàtica i els diferents rols que aquesta pot tenir.
 • Decidir quins models matemàtics, d’entre els estudiats, s’ajusten millor a determinades situacions que puguin plantejar-se en la vida quotidiana de l’alumnat, saber representar-los simbòlicament, aplicar-los i extreure’n conclusions.
 • Usar les eines tecnològiques com ara els fulls de càlcul, programes de càlcul simbòlic i de representació gràfica que permetin l’exploració, la simulació i la representació per tal de fer emergir i entendre conceptes i procediments matemàtics.
 • Consolidar la idea que la matemàtica és un bon instrument per a l’aplicació del mètode científic, explorant situacions que comportin planificació, experimentació, formulació de conjectures i la seva consolidació.
 • Reconèixer diferents tipus de raonaments propis de les matemàtiques: analogia, inducció, deducció i reducció a l’absurd. En particular, incorporar al propi bagatge cultural tot el que suposen les demostracions deductives.
 • Adquirir criteris propis sobre fenòmens socials i econòmics utilitzant les diferents eines matemàtiques a l’abast.
 • Saber fer càlculs senzills, tant aritmètics com algèbrics per, entre altres, poder fer estimacions raonables i controlar possibles errors en l’aplicació dels nous procediments apresos.
 • Distingir entre fenòmens certs i probables, i caracteritzar-los quantitativament amb la consegüent capacitat d’anàlisi i estructuració de la informació continguda en un conjunt de dades.
 • Valorar la potència dels recursos i models estadístics per analitzar i interpretar dades, i conèixer que cal tenir en compte les seves limitacions i ser crític amb el seu mal ús.
 • Incorporar al propi vocabulari elements propis del llenguatge matemàtic per tal de transmetre missatges en contextos on és especialment necessària la comunicació científica.