PROFESSORAT CÀRREC MATÈRIA CURS

Xavier Escrihuela i Bonet

Coordinador batxillerat

Llengua catalana i literatura

Projecte d’Escriptura

2n ESO, 2n Batxillerat

2n ESO

Anna Franquesa Castells

Tutora 4t ESO

Projecte d’Escriptura

Llengua catalana i literatura

Llengua catalana i literatura

Literatura catalana

1r i 2n ESO

3r reforç

4t ESO

2n Batxillerat

Núria Profitós Many

Tutora 3r ESO

Llengua catalana i literatura

Revista Ai…Domènech

3r ESO

ESO i Batxillerat

Neus Vergés i Roura

Cap de departament

Llengua catalana i literatura

Projecte d’Escriptura

1r ESO, 1r Batxillerat

1r i 2n ESO

Raquel Muñoz

—–

Llengua catalana i literatura

1r ESO

Javier Caballero Cid

Coordinador LIC

Llengua catalana i literatura

Grups de reforç (1r, 2n, 4t ESO)

 


 

Criteris d’avaluació, 1r i 2n d’ESO.

 

En la nota final de cada avaluació es tindrà en compte:

 • La feina realitzada diàriament, tant a la classe com a casa.
 • Els controls dels diferents temes.
 • La presentació acurada de les activitats/dossiers.
 • Els treballs, comentaris o controls que es facin de les lectures.
 • L’actitud: interès i participació a l’aula, així com respecte, assistència i puntualitat.

 

La nota de cada avaluació sortirà de la nota obtinguda a partir de:

Deures estiu (primària-secundària)
(Només per a 1r d’ESO)
{ +0,25 exposició oral
+0,25 expressió escrita
} se sumarà a la nota mitjana final del 1r trimestre

 

Per aprovar la matèria a final de curs la nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser com a mínim de 5. La nota final s’obtindrà de la següent manera:

 • 1a avaluació: 25%
 • 2a avaluació: 35%
 • 3a avaluació: 40%

 

Després de cada avaluació, l’alumnat tindrà la possibilitat d’entregar les tasques pendents o suspeses durant la setmana programada en el calendari per a les recuperacions.

 

Si un alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, per a l’avaluació extraordinària de setembre es tindran en compte dos apartats: la presentació d’un quadern d’activitats i la realització d’un examen.

 

La nota màxima que pot obtenir l’alumnat en la recuperació de setembre és un 6. Si l’alumne/a no es presenta a l’avaluació extraordinària de setembre, la nota que obtindrà serà un 1.

 

Si un alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, per a la recuperació extraordinària de setembre es tindran en compte dos apartats: la presentació d’un quadern d’activitats (30%) i la realització d’un examen (70%).

 

La nota màxima que pot obtenir l’alumnat en la recuperació de setembre és un 6. Si l’alumne/a no es presenta a l’avaluació extraordinària de setembre, la nota que obtindrà serà un 1.

 

Hi ha diverses lectures obligatòries al llarg del curs. Si l’alumnat obté una nota inferior a 4 en les activitats d’avaluació de la lectura, les haurà de recuperar.

 

Les faltes d’ortografia i d’expressió repercutiran en la nota dels controls. Cada errada descomptarà 0,05 punts fins a un màxim de 2 punts.

 

Caldrà expressar-se en català.

 

Caldrà portar el material necessari per fer classe.

 

Si un alumne/a no assisteix a un examen, el podrà realitzar posteriorment només si justifica adequadament l’absència.

 

Al llarg del curs s’oferiran activitats voluntàries per a l’alumnat que estigui interessat a millorar la nota.

 

 

Criteris de correcció per a l’expressió escrita:

PRESENTACIÓ, ESTRUCTURA, COHERÈNCIA (contingut lògic i ben estructurat), ADEQUACIÓ (el llenguatge ha de ser l’estàndard, no pot ser col·loquial ni vulgar). 2 punts

* Si el text no és adequat en el seu registre, la redacció no serà corregida.

 

COHESIÓ (correcta utilització dels connectors: preposicions, conjuncions, locucions introductives…; bon ús dels pronoms febles i dels pronoms relatius, adequació dels temps verbals. També es té en compte que es facin servir connectors i pronoms, puntuació …).

 • 0 errors → 3 punts.
 • A partir de la 2a falta es descomptarà -0,2 punts.

 

CORRECCIÓ (ortografia)

 • 0 errors → 3 punts.
 • A partir de la 2a falta es descomptarà -0,2 punts.

 

LÈXIC (variat i adequat, no hi pot haver interferències lingüístiques)

 • 0 errors → 2 punts.
 • A partir de la 2a falta es descomptarà -0,4 punts.

 
 

Els terminis d’entrega s’han de respectar; si no és així, no es donarà la possibilitat de recuperar-ho fins a la següent avaluació.

El procés d’autocorrecció és molt important i es tindrà en compte.

 

RECUPERACIÓ DE CURSOS PENDENTS

L’alumne/a que tingui l’assignatura suspesa, la recuperarà si aprova el 1r trimestre del curs següent o bé si aprova la matèria de final de curs.

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-2017

1r ESO, Llengua catalana 1, Editorial Barcanova, ISBN 978-84-489-3609-9
2n ESO, Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, ISBN 978-84-307-9082-1

 

LECTURES CURS 2016-2017

 

1r ESO
1a avaluació:
Homer, L’Odissea, Ed. Bromera
2a avaluació:
Núria Pradas, Un estiu amb l’Anna, Ed. Cruïlla
3a avaluació:
J. Fuster Les cartes d’Hèrcules Poirot, Ed. Edicions 62

 

2n ESO
1a avaluació:
J. Frederic Pérez, El quart vent, Ed. Cruïlla
2a avaluació:
Flavia Company, Al teu rotllo. Ed. Cruïlla
Octavi Egea, Imagine, Ed. Tandem
3a avaluació:
Roc Casagran, Ara que estem junts, Ed. Columna

 


 

Criteris d’avaluació, 3r i 4t d’ESO.

 

En la nota final de cada avaluació es tindrà en compte:

 • La feina realitzada diàriament, tant a la classe com a casa.
 • Els controls dels diferents temes.
 • La presentació acurada de les activitats/dossiers.
 • Els treballs, comentaris o controls que es facin de les lectures.
 • L’actitud: interès i participació a l’aula, així com respecte, assistència i puntualitat.

 

La nota de cada avaluació sortirà de la nota obtinguda a partir de:

 • Proves orals i escrites + prova i/o treball de les lectures obligatòries + exposició oral del servei comunitari a 3r d’ESO (60%)
 • Dictats (5%)
 • Dossiers de cada unitat didàctica i actitud (5%)
 • Expressió escrita –redaccions, activitats TIC, treballs… (30%)

 

Per aprovar la matèria a final de curs la nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser com a mínim de 5. La nota final s’obtindrà de la següent manera:

 • 1a avaluació: 25%
 • 2a avaluació: 35%
 • 3a avaluació: 40%

 

Després de cada avaluació, l’alumnat tindrà la possibilitat d’entregar les tasques pendents o suspeses durant la setmana programada en el calendari per a les recuperacions.

Si un alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, per a l’avaluació extraordinària de setembre es tindran en compte dos apartats: la presentació d’un quadern d’activitats i la realització d’un examen.

La nota màxima que pot obtenir l’alumnat en la recuperació de setembre és un 6. Si l’alumne/a no es presenta a l’avaluació extraordinària de setembre, la nota que obtindrà serà un 1.

Hi ha diverses lectures obligatòries al llarg del curs. Si l’alumnat obté una nota inferior a 4 en les activitats d’avaluació de la lectura, les haurà de recuperar.

Les faltes d’ortografia i d’expressió repercutiran en la nota dels controls. Cada errada descomptarà 0,1 punts fins a un màxim de 2 punts.

Caldrà expressar-se en català.

Caldrà portar el material necessari per fer classe.

Si un alumne/a no assisteix a un examen, el podrà realitzar posteriorment només si justifica adequadament l’absència.

Al llarg del curs s’oferiran activitats voluntàries per a l’alumnat que estigui interessat a millorar la nota.

 

 

Criteris de correcció per a l’expressió escrita:

PRESENTACIÓ, ESTRUCTURA, COHERÈNCIA (contingut lògic i ben estructurat), ADEQUACIÓ (el llenguatge ha de ser l’estàndard, no pot ser col·loquial ni vulgar).

2 punts

* Si el text no és adequat en el seu registre, la redacció no serà corregida.

 

COHESIÓ (correcta utilització dels connectors: preposicions, conjuncions, locucions introductives…; bon ús dels pronoms febles i dels pronoms relatius, adequació dels temps verbals. També es té en compte que es facin servir connectors i pronoms, puntuació …).

 • 0 errors → 3 punts
 • A partir de la 2a falta es descomptarà -0,3 punts.

 

CORRECCIÓ (ortografia)

 • 0 errors → 3 punts
 • A partir de la 2a falta es descomptarà -0,3 punts.

 

LÈXIC (variat i adequat, no hi pot haver interferències lingüístiques)

 • 0 errors → 2 punts
 • A partir de la 2a falta es descomptarà -0,4 punts.

 
 

Els terminis d’entrega s’han de respectar; si no és així, no es donarà la possibilitat de recuperar-ho fins a la següent avaluació.

El procés d’autocorrecció és molt important i es tindrà en compte.

 

RECUPERACIÓ DE CURSOS PENDENTS

L’alumne/a que tingui l’assignatura suspesa, la recuperarà si aprova el 1r trimestre del curs següent o bé si aprova la matèria de final de curs.

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-2017

3r ESO, Llengua catalana 3, Editorial Barcanova, ISBN 978-84-489-3632-7
4t ESO, Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, ISBN 978-84-412-1501-6

 

LECTURES CURS 2016-2017

 

3r ESO
1a avaluació:
Antoine de Saint-Exupéry, El petit príncep, Ed. Salamandra
2a avaluació:
Antoni Tàpia. Laura. Editorial Stonberg
3a avaluació:
Arturo Padilla, La tempesta, Ed. Columna Jove
Jordi Galceran, El mètode Grönholm, Ed. Columna

 

4t ESO
1a avaluació:
Mercè Rodoreda, Aloma, Ed. Edicions 62
2a avaluació:
Assumpta Montallà, La maternitat d’Elna, Ed. Ara Llibres
3a avaluació:
Slawomir Mrozek (edició de Monterrat Amores), Relats d’humor, Ed. Vicens Vives
Àngel Guimerà, Mar i Cel, Ed. Edicions 62

 


 

Criteris d’avaluació de 1r de BATXILLERAT

 

 • Hi haurà tres avaluacions durant el curs. La nota de cada avaluació s’obtindrà a partir de:

  • examen final (“setmana verda”): 70%
  • control de lectura: 15%
  • activitats d’expressió escrita i activitats TIC: 15%

   

  3a avaluació:

  • examen final (“setmana verda”): 60%
  • control de lectura: 15%
  • exposició oral: 25%

 

Funcionament exposicions orals. Per parelles es farà una exposició oral d’un text poètic, extret de l’Antologia de poesia catalana (lectura prescriptiva de Batxillerat). Es penjarà una graella al “suro” de la classe amb el poema i la data que s’haurà de fer l’exposició. Els alumnes escolliran un poema i s’hauran d’apuntar dins la graella.

La nota de l’exposició oral puntuarà a la 3a avaluació.

Si el dia de l’exposició hi ha l’absència d’algun dels membres que exposen, el següent dia haurà de presentar una justificació oficial –no s’admetran notes d’agenda- i es farà l’exposició (en cas contrari, li quedarà un 0 de l’exposició oral i el seu company/a haurà d’exposar la seva part individualment).

Les dues parelles que han d’exposar pel següent dia, han de portar i tenir preparada l’exposició.

 

NOTA FINAL:

La nota final del curs s’obtindrà de la següent manera:

 • Nota mitjana final de la 1a avaluació: 25%
 • Nota mitjana final de la 2a avaluació: 30%
 • Nota mitjana final de la 3a avaluació: 45%

 

LECTURES

Les lectures són obligatòries. No es podrà aprovar ni tampoc recuperar una avaluació si no s’ha demostrat que s’ha llegit i comprès la lectura corresponent, amb una nota mínima del control de 4.

 

ASSISTÈNCIA

L’assistència és obligatòria. Si un alumne/a acumula un 20% de faltes sense justificar al llarg del trimestre, perdrà el dret de l’avaluació contínua, o sigui no podrà presentar-se a l’examen global del final de l’avaluació; de tota manera, tindrà la possibilitat de presentar-se a l’examen de recuperació i podrà obtenir un 5 com a nota màxima.

[L’alumnat té una setmana de termini per justificar la falta al professor; no s’admetrà cap justificant entregat fora de termini.]

L’alumne/a no podrà entrar al centre a primera hora 10 minuts després que hagi sonat el timbre (excepte si el retard és justificat). Entre classes, si l’alumnat entra a l’aula quan el professor ja ha començat la classe, ho farà però amb una falta no justificada.

No es realitzaran activitats d’avaluació contínua fora de la data convocada. Només en el cas que l’alumne/a justifiqui formalment l’absència, podrà realitzar la prova la setmana anterior de la “setmana verda” (s’acordarà el dia i l’hora).

 

RECUPERACIONS

Hi haurà la possibilitat de recuperar el control de lectura. Com que la matèria de Llengua Catalana és d’avaluació contínua i acumulativa, no hi haurà recuperació de les avaluacions suspeses. Tot i així, si un alumne no pot presentar-se al control d’alguna avaluació per l’acumulació de faltes sense justificar, podrà presentar-se a la recuperació que es realitzarà a la següent avaluació; la nota màxima que podrà obtenir serà de 5.

Si un alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, podrà presentar-se a l’avaluació extraordinària de setembre. La nota màxima que podrà obtenir és un 6.

A l’avaluació extraordinària de setembre, si no es demostra que les lectures estan aprovades, no hi haurà possibilitat de superar la matèria, encara que el control estigui aprovat.

Si l’alumnat no es presenta a la recuperació extraordinària de setembre, la nota que obtindrà serà un 1.

L’alumne/a que tingui l’assignatura de 1r de batxillerat suspesa, la recuperarà si aprova el 1r trimestre de 2n de batxillerat o bé si aprova la matèria de 2n a final de curs.

 

METODOLOGIA

 • Treball individual o en grups reduïts a l’aula.
 • Treball individual i també cooperatiu amb les TIC.
 • En general, l’hora comuna la dedicarem a treballar aspectes teòrics del temari, i en la de desdoblament els posarem en pràctica.

 

MATERIAL

 • L’alumnat utilitzarà el llibre de text Altaveu, Llengua i literatura 2 de l’editorial Teide.
 • Fotocòpies.
 • Materials complementaris i activitats de l’aula virtual.

 

CONTINGUTS

 
1a avaluació:

 • Elements de la comunicació
 • Funcions del llenguatge
 • Relacions de significat i significant (polisèmia, sinonímia…)
 • Propietats textuals
 • Tipologia textual
 • Categories sintàctiques

 
2a avaluació:

 • Funcions sintàctiques i pronoms febles
 • Oració simple i composta
 • Mètrica i figures retòriques

 
3a avaluació:

 • Diftongs
 • Dialectes
 • Fonètica

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-2017

1r BATXILLERAT, Altaveu 2, Editorial Teide, ISBN 978-84-307-5287-4

 

LECTURES CURS 2016-2017

1r BATXILLERAT
1a avaluació:
Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos, Ed. Edicions 62 Educaula
2a avaluació:
Albert Sánchez Piñol, Tretze tristos tràngols, Ed. La campana
3a avaluació:
Najat El Hachmi, L’últim patriarca, Ed. Edicions 62

 

CORRECCIÓ

Les faltes en els controls i les activitats fetes a classe descomptaran 0’10 punts cada una, sense límit.

Les activitats d’expressió escrita es valoraran de la següent manera:

PRESENTACIÓ, ESTRUCTURA, COHERÈNCIA (contingut lògic i ben estructurat), ADEQUACIÓ (el llenguatge ha de ser l’estàndard, no pot ser col·loquial ni vulgar). 2 punts

 • 0 errors → 2 punts

* Si el text no és adequat en el seu registre, la redacció no serà corregida.

 

COHESIÓ (correcta utilització dels connectors: preposicions, conjuncions, locucions introductives…; bon ús dels pronoms febles i dels pronoms relatius, adequació dels temps verbals. També es té en compte que es facin servir connectors i pronoms, puntuació …).

 • 0 errors → 3 punts
 • Es descomptarà -0,4 punts per falta.

 

CORRECCIÓ (ortografia)

 • 0 errors → 3 punts
 • Es descomptarà -0,4 punts per falta.

 

LÈXIC (variat i adequat, no hi pot haver interferències lingüístiques)

 • 0 errors → 2 punts
 • Es descomptarà -0,4 punts per falta.

 
 

Els terminis d’entrega s’han de respectar.

El procés d’autocorrecció és molt important i es tindrà en compte. Quan l’alumne rebi la redacció puntuada, tindrà una setmana de termini per tornar-la a entregar, corregint tot allò que sigui necessari. Si no s’entrega la redacció corregida, la nota final serà 0.

  

Criteris d’avaluació de 2n de BATXILLERAT.

Hi haurà tres avaluacions durant el curs. La nota de cada avaluació s’obtindrà a partir de:

 • examen final (“setmana verda”): 70%
 • control de lectura: 15%
 • activitats d’expressió escrita: 10%
 • activitats TIC: 5%

 

NOTA FINAL:

La nota final del curs s’obtindrà de la següent manera:

 • Nota mitjana final de la 1a avaluació: 25%
 • Nota mitjana final de la 2a avaluació: 30%
 • Nota mitjana final de la 3a avaluació: 45%

 

LECTURES

 • Les lectures són obligatòries. No es podrà aprovar ni tampoc recuperar una avaluació si no s’ha demostrat que s’ha llegit i comprès la lectura corresponent, amb una nota mínima del control de 4.

 

CORRECCIÓ

Les faltes en els controls descomptaran 0’10 punts cada una, sense límit.

 

Les activitats d’expressió escrita es valoraran de la següent manera:

 

PRESENTACIÓ, ESTRUCTURA, COHERÈNCIA (contingut lògic i ben estructurat), ADEQUACIÓ (el llenguatge ha de ser l’estàndard, no pot ser col·loquial ni vulgar).

 • 0 errors → 2 punts

* Si el text no és adequat en el seu registre, la redacció no serà corregida.

 

COHESIÓ (correcta utilització dels connectors: preposicions, conjuncions, locucions introductives…; bon ús dels pronoms febles i dels pronoms relatius, adequació dels temps verbals. També es té en compte que es facin servir connectors i pronoms, puntuació …).

 • 0 errors → 3 punts
 • Es descomptarà -0,4 punts per falta.

 

CORRECCIÓ (ortografia)

 • 0 errors → 3 punts
 • Es descomptarà -0,4 punts per falta.

 

LÈXIC (variat i adequat, no hi pot haver interferències lingüístiques)

 • 0 errors → 2 punts
 • Es descomptarà -0,4 punts per falta.

 
 

Els terminis d’entrega s’han de respectar.

El procés d’autocorrecció és molt important i es tindrà en compte. Quan l’alumne rebi la redacció puntuada, tindrà una setmana de termini per tornar-la a entregar, corregint tot allò que sigui necessari. Si no s’entrega la redacció corregida, la nota final serà 0.

 

ASSISTÈNCIA

 • L’assistència és obligatòria. Si un alumne/a acumula un 20% de faltes sense justificar al llarg del trimestre, perdrà el dret de l’avaluació contínua, o sigui no podrà presentar-se a l’examen global del final de l’avaluació; de tota manera, tindrà la possibilitat de presentar-se a l’examen de recuperació i podrà obtenir un 5 com a nota màxima.

 

[L’alumnat té una setmana de termini per justificar la falta al professor; no s’admetrà cap justificant entregat fora de termini.]

 

 • L’alumne/a no podrà entrar al centre a primera hora 10 minuts després que hagi sonat el timbre (excepte si el retard és justificat). Entre classes, si l’alumnat entra a l’aula quan el professor ja ha començat la classe, ho farà però amb una falta no justificada.

 

 • No es realitzaran activitats d’avaluació contínua fora de la data convocada. Només en el cas que l’alumne/a justifiqui formalment l’absència, podrà realitzar la prova la setmana anterior de la “setmana verda” fora del marc horari lectiu (s’acordarà el dia i l’hora).

 

RECUPERACIONS

 • Hi haurà la possibilitat de recuperar el control de lectura. Com que la matèria de Llengua Catalana és d’avaluació contínua i acumulativa, no hi haurà recuperació de les avaluacions suspeses. Tot i així, si un alumne no pot presentar-se al control d’alguna avaluació per l’acumulació de faltes sense justificar, podrà presentar-se a la recuperació que es realitzarà a la següent avaluació; la nota màxima que podrà obtenir serà de 5.
 • L’alumne/a que tingui l’assignatura de 1r de batxillerat suspesa, la recuperarà si aprova el 1r trimestre de 2n de batxillerat o bé si aprova la matèria de 2n a final de curs.
 • Si un alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, podrà presentar-se a l’avaluació extraordinària del juny. La nota màxima que podrà obtenir és un 6.

 

METODOLOGIA

 • Treball individual o en grups reduïts a l’aula.
 • Treball individual i també cooperatiu amb les TIC.
 • En general, l’hora comuna la dedicarem a treballar aspectes teòrics del temari, i en la de desdoblament els posarem en pràctica.

 

MATERIAL

 • L’alumnat utilitzarà el llibre de text Altaveu, Llengua i literatura 2 de l’editorial Teide.
 • Fotocòpies.
 • Materials complementaris i activitats de l’aula virtual.

 

LECTURES CURS 2016-2017

2n BATXILLERAT
1a avaluació:
Jesús Moncada, El cafè de la granota, Ed. Edicions 62
2a avaluació:
Llorenç Villalonga, Bearn, Ed. Edicions 62
3a avaluació:
Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, Ed. Club Editor Jove

 


 

CRITERIS D’AVALUACIÓ LITERATURA CATALANA (modalitat 2n Bat)

 

LECTURES PRESCRIPTIVES (2016-2017)
Pilar Prim, Narcís Oller
Aigües encantades, Joan Puig i Ferreter
El poema de la rosa als llavis, Joan Salvat-Papasseit
Vent d’aram, Joan Vinyoli
Invasió subtil i altres contes, Pere Calders
El violí d’Auschwitz, Maria Àngels Anglada

 

ORGANITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA

 

 • Cada trimestre es llegiran a classe dues obres, per l’ordre indicat més amunt.
 • Cada alumne/a ha de portar el llibre a classe.
 • Es farà una contextualització de l’autor i l’obra.
 • De cada obra la professora indicarà els aspectes objectes d’estudi.

 

AVALUACIÓ

 

 • De cada lectura hi haurà una prova que valdrà 4 punts, i un comen tari de text que comptarà 1 punt. Com que es faran dues lectures per trimestre, caldrà obtenir un mínim de 2,5 punts de cada lectura (prova + comentari) per poder aprovar el trimestre.

   

 • Es descomptarà 0,1 per falta d’ortografia sense límit, tant a la prova com en el comentari.

   

 • Puntuació de l’examen:

  • -0,1 per falta d’ortografia
  • -0,25 per a cada falta de contingut (falten idees/informació o les idees estan mal expressades, manca de precisió)
  • -0,25 per a cada falta de cohesió (bon ús dels connectors, de les formes verbals, de les preposicions) i/o ordenació del contingut (estructura)
  • -0,25 per a cada falta d’adequació (cal utilitzar el registre formal)

   

 • Puntuació del comentari:

  Barem Puntuació
  El comentari conté tota la informació, s’admet alguna falta de precisió, i un parell de faltes de cohesió o estructura o adequació. 1
  Només manca alguna idea, i en el comentari hi ha un màxim de tres errors de cohesió o estructura o adequació. 0,75
  Falten idees/part del contingut, i els errors de cohesió, estructura i adequació no són superiors a cinc. 0,5
  Falten idees importants i/o el comentari té més de cinc errors de cohesió o estructura o adequació. 0,25
  Errors greus de contingut (no s’entén el que es vol transmetre) o manca massa idees importants i/o les errades de cohesió, d’estructura i d’adequació superen o són igual a 10. 0

   

 • Un/a alumne/a que tingui el 20% de faltes NO justificades: perd el dret d’examen. Aquest/a alumne/a es podrà presentar a l’examen de la setmana de recuperacions, i la nota màxima a què optarà en aquesta convocatòria serà de 5.

   

 


LLIBRES DE TEXT CURS 2016-2017

 

ESO
 • 1r ESO, Llengua catalana 1, Editorial Barcanova, ISBN 978-84-489-3609-9
 • 2n ESO, Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, ISBN 978-84-307-9082-1
 • 3r ESO, Llengua catalana 3, Editorial Barcanova, ISBN 978-84-489-3632-7
 • 4t ESO, Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, ISBN 978-84-412-1501-6

 

BATXILLERAT
 • 1r BATXILLERAT, Altaveu 2, Editorial Teide, ISBN 978-84-307-5287-4
 • 2n BATXILLERAT, Altaveu 2, Editorial Teide, ISBN 978-84-307-5287-4

 

 

LECTURES OBLIGATÒRIES

 

1r ESO
1a avaluació:
Homer, L’Odissea, Ed. Bromera
2a avaluació:
Núria Pradas, Un estiu amb l’Anna, Ed. Cruïlla
3a avaluació:
J. Fuster Les cartes d’Hèrcules Poirot, Ed. Edicions 62

 

2n ESO
1a avaluació:
J. Frederic Pérez, El quart vent, Ed. Cruïlla
2a avaluació:
Flavia Company, Al teu rotllo. Ed. Cruïlla
Octavi Egea, Imagine, Ed. Tandem
3a avaluació:
Roc Casagran, Ara que estem junts, Ed. Columna

 

3r ESO
1a avaluació:
Antoine de Saint-Exupéry, El petit príncep, Ed. Salamandra
2a avaluació:
Antoni Tàpia. Laura. Editorial Stonberg
3a avaluació:
Arturo Padilla, La tempesta, Ed. Columna Jove
Jordi Galceran, El mètode Grönholm, Ed. Columna

 

4t ESO
1a avaluació:
Mercè Rodoreda, Aloma, Ed. Edicions 62
2a avaluació:
Assumpta Montallà, La maternitat d’Elna, Ed. Ara Llibres
3a avaluació:
Slawomir Mrozek (edició de Monterrat Amores), Relats d’humor, Ed. Vicens Vives
Àngel Guimerà, Mar i Cel, Ed. Edicions 62

 

1r BATXILLERAT
1a avaluació:
Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos, Ed. Edicions 62 Educaula
2a avaluació:
Albert Sánchez Piñol, Tretze tristos tràngols, Ed. La campana
3a avaluació:
Najat El Hachmi, L’últim patriarca, Ed. Edicions 62

 

2n BATXILLERAT
1a avaluació:
Jesús Moncada, El cafè de la granota, Ed. Edicions 62
2a avaluació:
Llorenç Villalonga, Bearn, Ed. Edicions 62
3a avaluació:
Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, Ed. Club Editor Jove

 

LITERATURA CATALANA
1a avaluació:
Narcís Oller, Pilar Prim, Ed. Edicions 62
Joan Puig i Ferreter, Aigües encantades, Ed. Edicions 62
2a avaluació:
Joan Salvat-Papasseit, El poema de la rosa als llavis, Ed. Columna Jove
Joan Vinyoli, Vent d’aram, Ed. Edicions 62
3a avaluació:
Pere Calders, Invasió subtil i altres contes, Ed. Edicions 62
Maria Àngels Anglada, El violí d’Auschwitz, Ed. Columna Jove

 


 

TEMPORITZACIÓ. CURS 1r ESO 2016-2017
1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
 • Tipologia textual: projecte d’escriptura.
 • Ortografia: síl·laba i accentuació.
 • Gramàtica: categories gramaticals (articles, determinants…).
 • Lèxic i semàntica: alfabet.
 • Literatura: edat mitjana (primers textos i poesia trobadoresca).
 • Lectura: Homer, L´Odissea.
 • Tipologia textual: projecte d’escriptura.
 • Ortografia: accent diacrític i dièresi.
 • Gramàtica: categories dels noms i dels adjectius.
 • Lèxic i semàntica: sinonímia, antonímia, polisèmia i homonímia.
 • Literatura: Ramon Llull, novel·la de cavalleries i cavalleresca.
 • Lectura: Núria Prades, Un estiu amb l´Anna.
 • Tipologia textual: projecte d’escriptura.
 • Ortografia: vocals a/e, o/u àtones.
 • Gramàtica: SN i SV.
 • Lèxic i semàntica: sentit propi/figurat.
 • Literatura: Ausiàs March i Bernat Metge.
 • Morfologia verbal: conjugacions, mode indicatiu.
 • Lectura: Jaume Fuster, Les cartes de Hèrcules Poirot.

 

TEMPORITZACIÓ. CURS 2n ESO 2016-2017
1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
 • Morfologia: les categories gramaticals: Substantiu (pronom), Adjectiu qualificatiu, Adverbi, Verb, Adjectiu determinatiu (o determinant), Preposició.
 • Ortografia: la vocal neutra, o/u àtones. Síl·laba, diftong i hiat. El dígraf.
 • Lèxic: els camps semàntics. Sinònims i antònims.
 • Llengua i societat: la romanització i l’origen de la llengua. Ramon Llull. Les Cròniques. La novel·la cavalleresca i la novel·la de cavalleries.
 • Tipologia textual: projecte d’escriptura.
 • Lectura: Pérez, Josep Frederic: El Quart Vent
 • Morfologia: Els temps verbals, els verbs regulars (i participis irregulars), tipus de verbs: copulatius, predicatius, impersonals…).
 • Ortografia: Accentuació, accent diacrític, dièresi. Apòstrof i contracció.
 • Lèxic: polisèmia i homonímia. Els barbarismes.
 • Llengua i societat: La Cancelleria Reial, s.XV: Ausiàs March. La Decadència.
 • Tipologia textual: projecte d’escriptura.
 • Lectures:
  1.- Flavia Company, Al teu rotllo.
  2.- Octavi Egea, Imagine
 • Sintaxi: L’oració simple (SN + SV). Subjecte i predicat. Els complements verbals (CD, CI, CRV, CC i Atribut). Veu activa i passiva.
 • Ortografia: P/B T/D C/G. G/J/X/IX/TX/IG. S/Z Puntuació.
 • Lèxic: derivació i composició..
 • Tipologia textual: projecte d’escriptura.
 • Lectura: Casagran, Roc: Ara que estem junts

 

TEMPORITZACIÓ. CURS 3r ESO 2016-2017
1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
 • Tècniques i habilitats: les propietats textuals bàsiques.
  Estructura del text. Escriure un text.
  Literatura fantàstica. Poemes musicats. Textos periodístics.
 • Morfologia: L’abstracció i la intensitat. Les perífrasis verbals.
  Verbs irregulars: anar, estar .fer, ser,aprendre i doldre.
 • Els signes de puntuació.
 • Llengua i societat: les llengües d’Europa.
 • Lectura: Antoine de Saint-Exupéry, El petit príncep
 • Literatura:

  → Literatura medieval: Ramon Llull, Novel·la de cavalleries vs. novel·la cavalleresca (Tirant lo Blanc), Ausiàs March.

  → Transició al renaixement: la cancelleria reial i Bernat Metge.

  → La malanomenada decadència: renaixement, barroc i il·lustració. Literatura popular.

  → La Renaixença: Jacint Verdaguer. Àngel Guimerà.

  → El naturalisme i el realisme: Narcís Oller.

  → El modernisme: Joan Maragall. Santiago Rusiñol.

 • Tècniques i habilitats: la tipografia del treball escrit. Exposició oral d’un treball escrit.
 • Lectura: Antoni Tàpia. Laura
 • Tècniques i habilitats: com es comenta una obra literària.
 • Ortografia: la dièresi, l’apòstrof i el guionet.
 • Morfosintaxi: Verbs irregulars:caure, coure, tenir, venir, dir i dur, poder, voler ,cabre, saber, treure i veure.
  Els complements verbals.
  Pronoms febles (formes i funcions).
 • Lèxic i semàntica: locucions, frases fetes i refranys.
 • Lectures:
  1.- Arturo Padilla, La tempesta
  2.- Jordi Galceran, El mètode Grönholm

 

TEMPORITZACIÓ. CURS 4t ESO 2016-2017
1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
 • Tipologia textual: El reportatge. Textos dialogats. Monòlegs i soliloquis.
 • Comprensió oral i escrita:
  a partir de tres textos, un sobre Internet, l’altre sobre els guions radiofònics dels germans Max, i el tercer sobre la vida d’un jove de vint-i-vuit anys, de J.Saramago.
 • Ortografia: repàs del vocalisme, la hac, La essa.
 • Morfosintaxi: oració simple i oració composta.
  Subjecte i predicat. Pronoms febles i combinacions pronominals. Els verbs irregulars. oracions exhortatives. les perífrasis verbals.
 • Lèxic i semàntica: expressions llatines, neologismes i parelles de paraules.
 • Expressió oral i escrita: el procés de redacció. L’habilitat d’escoltar. Fer una lectura dramatitzada o recitar un poema.
 • Lectura: Aloma, de Mercè Rodoreda
 • Tipologia textual: Narrativa de viatges. Textos d’opinió. Textos poètics.
 • Comprensió oral i escrita:
  a partir de tres textos; Set visions de l’Índia (de l’experiència de set personatges diferents), No enterreu encara el llibre, d’Umberto Eco; i “La poesia” de la poetessa Maria Antònia Salvà.
 • Ortografia: repàs del consonantisme. Les oclusives.
 • Morfosintaxi: oracions coordinades, juxtaposades i subordinades. Subordinades substantives, adjectives i adverbials.
 • Lèxic i semàntica: mots tabú, eufemismes. habilitació, parelles de paraules.
 • Expressió oral i escrita: què és un bon escrit? Escriure un bon text d’opinió. La veu.
 • Lectura: La maternitat d’Elna, d’Assumpta Montallà
 • Tipologia textual: Textos de divulgació científica. Llibres d’estil. Difusió del pensament.
 • Comprensió oral i escrita:
  a partir de tres textos; un sobre la matèria de l’ésser humà, “Llibre d’estil” de Vilaweb, i el tercer “Anatomia d’un somriure verdader” de C. Zimmer.
 • Ortografia: repàs de la ela geminada. Les grafies g, j, x, ix
 • Literatura: finals del XIX i canvi de segle. Primera meitat del XX. Segona meitat del XX i començament del XXI.
 • Lèxic i semàntica: barbarismes, arcaismes, derivació i composició, parelles de paraules.
 • Expressió oral i escrita: estructura d’un treball acadèmic. Revisar per millorar. Consells per a una comunicació eficaç.
 • Lectures:
  Relats d’humor, Slawomir Mrozek (edició de Monterrat Amores),
  Mar i Cel, d’Àngel Guimerà

 

TEMPORITZACIÓ. CURS 1r BATXILLERAT 2016-2017
1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
 1. Comunicació i llenguatge
  Elements de la comunicació
  -Funcions del llenguatge
  -Relacions de significat i significant (sinonímia…)
 2. Propietats textuals (adequació, coherència, cohesió i correcció)
 3. Tipologia textual (narratiu, descriptiu, argumentatiu, predictiu, instructiu…)
 4. Categories gramaticals
 5. Comprensió lectora. Lèxic
 6. Lectura: Joanot Martorell, Tirant lo Blanc
 1. Sintaxi
  1.1. Funcions sintàctiques i pronoms febles
  1.2. Oració simple i composta
 2. Mètrica i figures retòriques
 3. Comprensió lectora. Lèxic
 4. Lectura: Albert Sánchez-Piñol, Tretze tristos tràngols
 1. Dialectes
 2. Fonètica i diftongs
  2.1. Descripció i transcripció de sons vocàlics. Fenòmens de contacte vocàlic (elisió i sinalefa).
  2.2. Descripció i transcripció de sons consonàntics.
 3. Exposicions orals
 4. Comprensió lectora. Lèxic
 5. Lectures:
  1.- Antologia de poesia catalana
  2.- Najat el Hachmi, L’últim patriarca

 

TEMPORITZACIÓ. CURS 2n BATXILLERAT 2016-2017
1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
 1. Morfologia
  1.1 Categories lèxiques: categories flectives i categories no flectives.
  1.2 Anàlisi morfològica: lexema, morfemes derivatius (afixos) i flectius.
  1.3 Morfologia nominal i adjectival: classificació dels substantius; casos difícils de gènere i nombre; adjectius d’una i dues terminacions.
  1.4 Morfologia verbal. Descripció i conjugació. Irregularitats verbals. Perífrasis verbals.
 2. El SN: estructura: especificadors, nucli i complements.
 3. Preposicions: canvi i caiguda de preposició.
 4. Ús de connectors.
 5. El SV: el nucli. Tipus de verbs.
 6. Sintaxi (oració simple). Els complements del verb: CD, CI, CRV, CC, Atribut, C. Predicatiu, C. Agent. Identificació i substitució pronominal.
 7. Tipologia textual: la narració, la descripció i el text expositiu.
 8. Comprensió lectora. Lèxic.
 9. Lectura: Jesús Moncada, El Cafè de la Granota
 1. El registre. Factors que el determinen: tema, intencionalitat, grau de formalitat i canal.
 2. Sintaxi:
  2.1 Substitució pronominal. Combinacions de pronoms febles.
 3. L’oració composta:
  3.1 Coordinació i juxtaposició.
  3.2 Oració subordinada substantiva: descripció, tipus, nexes i funcions.
  3.3 Oració subordinada adjectiva: descripció, tipus, nexes i funcions.
  3.4 Oració subordinada substantiva de relatiu.
 4. Tipologia textual: el text periodístic, el text predictiu, el text instructiu.
 5. Les relacions de significat i de significant: sinonímia/antonímia, el camp semàntic (hiperònim i hipònims), homonímia (homògrafs, homòfons), paronímia, acròstics, palíndroms, anagrames, sigles (lexicalització), abreviatures i habilitació.
 6. Comprensió lectora. Lèxic.
 7. Lectura: Llorenç Villalonga, Bearn o la sala de les nines
 1. Sintaxi:
  1.1 Oració subordinada adverbial: descripció, tipus, nexes i funcions.
 2. Fonètica. So i fonema.
  2.1 Descripció i transcripció de sons vocàlics. Fenòmens de contacte vocàlic (elisió i sinalefa).
  2.2 Descripció i transcripció de sons consonàntics. Fenòmens de contacte.
 3. Tipologia textual: el text argumentatiu i el text teatral.
 4. Comprensió lectora. Lèxic.
 5. Lectura: Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant

 

TEMPORITZACIÓ. LITERATURA CATALANA CURS 2016-2017
1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
 1. El segle XIX. La Renaixença:
  – romanticisme i realisme
  – La novel·la
  – Pilar Prim, Narcís Oller
 2. El segle XX. El modernisme.
  – El teatre
  – Aigües encantades, Joan Puig i Ferreter
 1. El segle XX. Avantguardisme
  – La poesia
  – El poema de la rosa als llavis, Joan Salvat Papasseit,
  – Poesia
  – Vent d’Aram, Joan Vinyoli
 1. Literatura d’exili
  – Narrativa curta
  – Invasió subtil i altres contes, Pere Calders
  – Narrativa llarga
  – El violí d’Auschwitx, Maria Àngels Anglada.