PROFESSORAT

CÀRREC

MATÈRIA

CURS

Julia García Barrero

Cap de departament

Llengua castellana i literatura

Projecte d’escriptura

1r i 2n ESO

2n Batxillerat

Lluïsa Pérez Rodríguez

Tutora 1r batx D

Llengua castellana i literatura

Literatura castellana

Projecte de lectura

2n ESO

1r Batxillerat

Pilar Santos García

Coordinadora de 3r i 4t d’ESO

Llengua castellana i literatura

Projecte d’escriptura

1r, 2n, 3r i 4t ESO

Virginia Tello

Tutora de 4t A

Tutora tècnica de Blogs

1r, 3r i 4t d’ESO

1r batxillerat

Javier Caballero Cid

Llengua castellana i literatura

1r i 2n ESO

 

ESO

A l’assignatura de Llengua Castellana volem consolidar la capacitat de lectoescriptura i l’expressió oral de l’alumnat. L’alumnat ha d’aconseguir la seva competència lingüística assolint tots els continguts del currículum: correcta aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals, reconeixement i elaboració de qualsevol tipus d’escrit, domini del lèxic, comprensió i anàlisi de textos, coneixement bàsic de períodes i autors de la literatura espanyola, aplicació de l’esperit crític en el comentari de diferents obres… En definitiva, el nostre objectiu és aconseguir que l’alumne/a sigui competent en llengua castellana. Per això, ens centrem en potenciar la comprensió lectora, l’ expressió escrita i l’habilitat de comunicar-se oralment en públic.

El Departament de Castellà potencia la lectura d’obres literàries, una per trimestre, pertanyents a tots els gèneres literaris.

Tot això, més el fet que prenguin consciència de la pròpia autonomia a l’ hora d’ organitzar la feina diària i la presentació de tasques. Donem gran importància a la lectura dels llibres, que seran en total tres, i a les activitats de creació relacionades amb l’assignatura.

L’assignatura de llengua i literatura castellana avalua de manera contínua i té en compte diferents aspectes per obtenir la qualificació de l’alumne/a. exàmens, lectures, activitats orals, exercicis d’expressió escrita, presentació de deures i actitud.

El grup de reforç utilitza el mateix material que la resta de grups i es potenciarà amb ell l’assoliment de les competències bàsiques.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 1. La qualificació de cada avaluació correspondrà als següents percentatges:

  • Exàmens: 50%.

  • Lectura i activitats dels llibres de lectura: 10%.

  • Activitats orals (exposicions, recitats de poemes…): 10%

  • Portafolis d’escriptura (1r i 2n ESO)/ Exercicis de redacció i comentari (3r i 4t): 20%

  • Deures/dossier i actitud: 10%

   NOTA: El 10% del apartat de deures/dossier/actitud pot afegir-se a altres blogs segons la dificultat de l’activitat d’un trimestre concret. Sempre s’avisarà a l’alumnat.

 2. Activitat Servei Comunitari 3r ESO.

  Aquesta activitat està inclosa en la nostra programació de 3r d’ESO:

  Al bloc temàtic de tipologia textual de 3r ESO, a dintre del text argumentatiu, es demanarà a l’alumnat que realitzi un text d’aquest tipus que respongui al següent títol: “Ventajas de colaborar en el programa de Servicio Comunitario de Canet”.

  Aquesta activitat s’avaluarà a dintre del bloc d’expressió escrita (20% de la qualificació total de la nota) i es puntuarà amb el percentatge que li correspongui segons el nombre de redaccions que es facin en aquell trimestre.

 3. Si un alumne/a no lliura les activitats corresponents a un apartat dels esmentats anteriorment, renuncia al percentatge de la nota assignada al mateix.

 4. L’alumnat tindrà la possibilitat de millorar i canviar la nota aconseguida als exercicis d’expressió escrita/expressió oral si torna a lliurar l’exercici i ha tingut en compte les indicacions realitzades pel professorat.

 5. És imprescindible portar cada dia a classe el material necessari: dossier, llibre de text, llibre de lectura. No complir aquest requisit baixarà la nota del trimestre.

 6. La còpia d’exàmens, treballs, redaccions o deures se sancionarà amb el suspens de l’activitat, que no es podrà recuperar durant aquella avaluació.

 7. Els treballs i dossier deuen estar ben presentats i amb el nivell corresponent a l’etapa. S’utilitzarà per a la presentació d’activitats paper mida DIN-A 4.

 8. Si un alumne/a no assisteix a un examen i justifica la falta amb justificant oficial , el realitzarà quan s’incorpori a la classe.

 9. És obligatori complir les dates de lliurament de les activitats. No s’admetran exercicis fora de termini.

 10. Als exàmens, redaccions i altres exercicis escrits, la nota es veurà afectada per l’ ortografia de la següent manera:
  es descomptarà 0,1 punt per cada errada ortogràfica fins un màxim de 2 punts. Cada falta es tindrà en compte una vegada.

 11. La qualificació final del curs correspondrà a la mitjana de les notes obtingudes als 3 trimestres. Com es tracta d’una assignatura amb avaluació contínua, sempre es tindrà en compte la progressió de l’alumnat.

 12. Prova de Competències Bàsiques de 4t d’ESO: al 3r trimestre de 4t d’ESO es dedicarà el 10% de la qualificació destinada als exàmens (50%) a la nota obtinguda a les proves de CCBB.

Aplicarem la següent correspondència:

Nivell baix

0,25 punts

Mitjà-baix

0,5

Mitjà-alt

0,75

Alt

1 punt

 

CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ

 1. Si un alumne/a suspèn una avaluació durant el curs, el professorat li donarà la possibilitat de recuperar-la amb activitats específiques durant l’avaluació següent. En el cas de la 3ª avaluació, el professorat proposarà a l’alumnat suspès activitats de recuperació corresponents a cada
  apartat avaluable, però no es considerarà recuperada l’assignatura únicament amb un examen de continguts.

 2. Si un alumne/a té suspesa l’assignatura a final de curs, per a la recuperació de setembre es tindran en compte dos apartats:

  1. La presentació d’ un dossier d’ exercicis.

  2. La realització d’ un examen.

  Cada bloc suposarà un 50% de la nota. La dificultat de l’examen y dels exercicis respondrà als continguts impartits durant el curs, però no podem avaluar aspectes importants (oralitat, la constància en la feina, la participació, creativitat, representacions teatrals…), per tant, la nota màxima que pot obtenir és un 6.

 3. Si un alumne/a no recupera l’assignatura a l’ avaluació de setembre, podrà aprovar-la si aprova el 1r trimestre del curs actual. Per acabar, es considerarà aprovat/a si supera la matèria del curs següent.

 

LLIBRES DE TEXT

1r ESO

ED. SANTILLANA, serie COMENTA. ISBN. 978-84-9047-691-8

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO

2n ESO

ED. SANTILLANA, serie COMENTA. ISBN 978-84-9047-017-6

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO.

3r ESO

ED. SANTILLANA, serie COMENTA. ISBN. 978-84-9047-693-2

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO

4t ESO

ED. SANTILLANA, serie COMENTA. ISBN 978-84-9047-029-9

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO

 

LECTURES OBLIGATÒRIES

PRIMER TRIMESTRE

CURS

LECTURA

1r ESO

Matilla, Luis: Manzanas rojas. Ed. Anaya.

2n ESO

Christie, Agatha: La ratonera. Vicens Vives.

3r ESO

García Lorca, F.: La casa de Bernarda Alba. Ed. Vicens Vives, Col. Clásicos Hispánicos

4t ESO

Alonso de Santos, José Luis: Bajarse al moro. Ed. Anaya

 

SEGON TRIMESTRE

CURS

LECTURA

1r ESO

La rosa de los vientos. Antología poética. Ed. Vicens Vives. Col. Cucaña

2n ESO

Raíz de amor. Antología poética. Alfaguara, Serie Roja.

3r ESO

Que tenemos que hablar de muchas cosas (antologia poética). Ed. Octaedro

4t ESO

Hesse, Herman: Demian. Alianza editorial

 

TERCER TRIMESTRE

CURS

LECTURA

1r ESO

Ruiz Zafón. Carlos: El príncipe de la niebla. Ed. Planeta. Col. Booket

2n ESO

Lindo, Elvira: El otro barrio. Ed. Seix Barral, booked nº 2277

3r ESO

El Lazarillo de Tormes. Ed. Vicens Vives, Col. Clásicos adaptados

4t ESO

Bécquer, G.A.: Rimas y leyendas. Ed. Anaya, Col. Biblioteca Didáctica Anaya.

 

PROJECTE D’ESCRIPTURA, 1r i 2n D’ESO

Aquest curs els departaments de Llengua catalana i el de Llengua castellana continuem amb un projecte engegat l’any passat que pretén millorar la competència de l’expressió escrita en l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. Es tracta d’un projecte que es basa en l’acompanyament de l’alumne/a en el seu procés d’aprendre les tècniques que l’ajudaran a enfrontar-se a la confecció d’un text, des de la part de la contextualització i planificació a la de la textualització i revisió de l’escrit.

 


 

BATXILLERAT

1r BATXILLERAT

 

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA (COMÚ)

L’objectiu fonamental de l’assignatura de literatura castellana és la formació de l’alumnat en tot els aspectes de la literatura, amb la pretensió de fomentar i continuar desenvolupant la sensibilitat davant de l’assignatura i de la vida mateixa.

En el primer trimestre repassarem aspectes que els alumnes ja han treballat al llarg de l’ESO (de l’Edat Mitjana fins el Renaixement, recursos literaris…), en el segon i tercer trimestre veurem des del Barroc fins al segle XX.

A més, tenint en compte que la lectura és un dels eixos bàsics del procés d’aprenentatge, llegirem 2 obres literàries proposades pel Departament d’Ensenyament i que poden formar part de l’examen de la Selectivitat.

Durant el 1r de batxillerat es realitza un viatge literari a Madrid, organitzat pel departament de castellà.

 

LITERATURA CASTELLANA (MODALITAT)

La Literatura Castellana té com a finalitat l’ampliació de la formació literària i humanística de l’alumnat, adquirida durant les etapes educatives anteriors. L’objecte de l’estudi és el discurs literari i es recolza en la lectura d’obres o fragments representatius. A través de la literatura es pretén que l’alumnat aprofundeixi i ampliï la seva visió del món.

 

2n BATXILLERAT

 

L’objectiu fonamental de l’assignatura de llengua castellana és la formació de l’alumnat en tot els aspectes de la llengua. Durant el curs desenvoluparem sobretot el nivell lèxic (origen, estructura, formació i significat de les paraules); el morfològic (totes les categories gramaticals); el sintàctic (anàlisi de l’oració simple i composta); el comentari lingüístic de textos de qualsevol tipologia i l’expressió
escrita.

A més, tenint en compte que la lectura és un dels eixos bàsics del procés d’aprenentatge, llegirem 3 obres literàries, dos de les quals són les proposades pel Departament d’Ensenyament i poden formar part de l’examen de la Selectivitat.

Durant el 2n de batxillerat es realitza un viatge literari a Sòria, organitzat pel departament de castellà.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

BATXILLERAT

 1. L’ortografia se sancionarà amb el descompte de 0,1 punt (sense límits de punts) per cada error i cada vegada que aquest aparegui.

 2. Si un alumne/a no lliura les activitats corresponents a un apartat dels esmentats posteriorment, renuncia al percentatge de la nota assignat al mateix.

 3. És obligatori complir les dates de lliurament de les activitats. No s’admetran exercicis fora de termini.

 4. Per realitzar la mitjana entre els percentatges dels diferents blocs, la qualificació obtinguda a l’apartat d’exàmens ha de ser com a mínim de 3 punts.

 

1r de batxillerat

La qualificació de cada trimestre respondrà als següents percentatges:

 • El 60% de la nota global del trimestre s’ obtindrà a través de la realització d’exàmens teòrico-pràctics de cada un dels temes estudiats durant el trimestre.

 • El 20% de la nota trimestral s’ aconsegueix amb la realització de exercicis d escriptura: sobre les lectures obligatòries, esquemes, resums…

 • L’altre 20% respon als treballs d expressió oral –exposicions o intervencions en la correcció dels diferents exercicis- i als suports que utilitzen: esquemes, power point, blog informàtic…

 • A les assignatures de modalitat de Literatura Castellana i Universal la nota es distribuirà de la següent manera: 50% exàmens/ 20% activitats d’expressió escrita/ 20% a les exposicions orals/ 10% a la constància de portar el llibre de lectura a les classes ( es descomptaran 0’25 punts cada vegada que no es porti el llibre).

NOTA: Les assignatures de Literatura Castellana i Literatura Universal, segueixen els criteris generals de batxillerat.

 

2n de batxillerat

 • Es realitzaran exàmens de cada bloc temàtic que representaran el 70% de la nota global del trimestre.

 • Les lectures obligatòries es tindran en compte en un percentatge del 10% . Els exercicis de producció de textos i els comentaris lingüístics completaran el 20% restant.

NOTA: La assignatura de Literatura Castellana segueix els criteris generals de batxillerat.

 

CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ

 1. Si un alumne/a suspèn una avaluació durant el curs, el professorat li donarà la possibilitat de recuperar-la amb activitats específiques durant l’ avaluació següent. A 1r de batxillerat, també durant la 3ª avaluació es proposen activitats de recuperació del 3er trimestre.

 2. A 2n de batxillerat, a la 3ª avaluació s’utilitzen de manera teòrico-pràctica tots els continguts impartits durant el curs, per tant es considerarà que si un alumne/a aprova les activitats proposades aprovarà el curs. De la mateixa manera, si suspèn la 3ª (i la suma de les qualificacions dels 3 trimestres no és igual a 5), es considerarà que l’alumne/a ha de recuperar a la recuperació extraordinària de juny.

 3. La recuperació de setembre de 1er de batxillerat consistirà en un examen teoricopràctic on apareixerà la matèria impartida durant el curs.

 4. En el cas que l‘alumne/a tingui pendent la matèria de 1r de Batxillerat, i no l’hagi recuperat durant els exàmens de recuperació convocats, podrà aprovar 1r si la mitjana entre las qualificacions globals dels dos cursos (1º i 2º) és igual o superior a 5.

  En el cas de 2n de batxillerat, l’alumnat no podrà fer ús per aprovar de la qualificació de 1r, perquè els continguts de la matèria examinada a les proves de les PAU corresponen a 2n .

  Nota: És obligatori que l’alumnat es presenti a les convocatòries de recuperació de les matèries del departament.

 5. A la recuperació extraordinària de juny de 2n de batxillerat i la de setembre de 1r de batxillerat, la nota màxima serà de 5, ja que durant el curs els alumnes han estat avaluats de diferents habilitats que no queden reflectides en un únic examen de recuperació.

 6. Les assignatures de Literatura Castellana i Literatura Universal es recuperaran amb activitats específiques durant el trimestre següent.

 

LLIBRES DE TEXT

 

1r BATX

ED. TEIDE. BITÁCORA 1. ISBN. 9788430752669

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

2n BATX

ED. TEIDE. BITÁCORA 2. ISBN. 9788430752836

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 

LECTURES OBLIGATÒRIES

 

PRIMER TRIMESTRE

CURS

LECTURA

1r BATX

2n BATX

Hernández, Avelino: Mientras cenan con nosotros los amigos. Ed. Candaya

Lit. Castellana (Modalitat)

 • Antología poética del Siglo de Oro (dossier elaborado por el Departamento de Castellano)

 • Rojas, Fernando de: La Celestina. Ed. Castalia, Col. Odres Nuevos (castellano moderno)

 

SEGON TRIMESTRE

CURS

LECTURA

1r BATX

Valle-Inclán, R.Mª: Luces de bohemia. Loqueleo. Ed. Santillana.

2n BATX

Cervantes, Miguel de: Novelas ejemplares. Ed. La Galera, col. La llave maestra.

Lit. Castellana (Modalitat)

 • Lope de Vega: Fuente Ovejuna. Ed. Vicens Vives, Col. Clásicos Hispánicos

 • Cervantes, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. Ed. Planeta.

 

TERCER TRIMESTRE

CURS

LECTURA

1r BATX

2ª antología de poesia española (dossier elaborado por el Departamento de Castellano)

2n BATX

García Lorca, F.: La casa de Bernarda Alba. Ed. Vicens Vives, Col. Clásicos Hispánicos.

Lit. Castellana (Modalitat)

 • Alas, Leopoldo (Clarín): La Regenta. Ed. Austral Educación.

 • Fernandez Cubas, Cristina: Mi hermana Elba y los altillos de Brumal. Ed. Tusquets.

 

SORTIDES ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA

MADRID, 1r DE BATXILLERAT

Tradicionalment el Departament de Castellà organitza un viatge a Madrid que es realitza durant el 1r curs del batxillerat. Es tracta d’una ruta literària, artística i històrica, on es visiten punts de gran interès cultural i s’intenten reviure continguts d’obres literàries clàssiques dintre de la literatura castellana. El contingut del viatge és cultural.

L’itinerari és el següent:

Lunes

Martes

TOLEDO

Miércoles

ALCALÁ DE HENARES

Jueves

Viernes

Libre

7:00h. Desayuno en hotel

7:30h Desayuno en hotel

8:00h. Desayuno en hotel

7:00h. Desayuno en hotel

 • 6:45h. Salida de Madrid.

 • 8:30h. Autocar

 • 9:30h. Llegada a la puerta de Bisagra

 • 10:00h. Catedral

 • 11:30h. Sinagoga de Santa María la Blanca

 • 12:30h. Sto. Tomé.

 • 9:00h. Salida para Alcalá de H.

 • CON GUÍAS:

 • 10:00h. Corral de comedias o Universidad.

 • 11:15h. Casa de Cervantes

 • Corral de comedias de Zapateros, Universidad–paraninfo, 3 patios, capilla San Idelfonso-)

 • 9:00h. Café de Gijón, calle de Alcalá, ruta Gran vía, Plaza de Callao, plaza de España, Templo de Debod.

 • Acabar ruta de los Austrias: alrededores palacio Real, Teatro Real, Iglesia de la Almudena.

 • 8:00h. Maletas en el autobús

 • Museo del Prado

 • Tiempo libre en la zona de Puerta del Sol.

15:00h. Libre en el parque del Retiro

14:00h. Comida libre

Libre

13:00h. Comida en el Fresco

14:30h. Comida en el Fresco

 • Puerta de Alcalá.

 • Paseamos por el paseo del Prado hasta el Reina Sofía: Jardín colgante de Caixa Forum.

 • 16:00h. Representación del Lazarillo en la puerta de San Juan de los Reyes.

 • 17:00h. San Juan de los Reyes.

 • 18:15h. Puerta del puente de San Martín.

 • 15:30h. Autobuses

 • 17:00h. Residencia de estudiantes

HACEMOS 2 GRUPOS:

 • Barrio de las Musas, Congreso de los diputados,

 • Plaza de Santa Ana… y Casa de Lope de Vega

16:00h. Salida para Barcelona. El autobús nos recoge en la plaza Callao.

9:00h. Cena Fresco

23:00h. “Fresco o Jamón”

Libre

Libre

 • Recorrido “Luces de Bohemia” (Recorrido por el barrio de los Austrias: Puerta del Sol, Plaza Mayor, el callejón del gato, mercado de San Miguel…)

 • 20:30h. Teatro.

 • 20:30h. Teatro.

 • Noche libre Mercado de San Miguel.

 

 

SORIA, 2n DE BATXILLERAT

Tradicionalment el Departament de Castellà organitza un viatge a Sòria que es realitza durant el 2n curs del batxillerat. Es tracta d’una ruta literària, artística i històrica, on es visiten punts de gran
interès cultural i s’intenten reviure continguts d’obres literàries clàssiques dintre de la literatura castellana. Volem insistir que el contingut del viatge és cultural i no lúdic.

 

L’itinerari és el següent:

 

VIAJE LITERARIO E HISTÓRICO POR TIERRAS DE SORIA

ANTONIO MACHADO, CANTAR DE MIO CID, GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, GERARDO DIEGO, AVELINO HERNÁNDEZ…

 

1er día: POR LAS TIERRAS DEL CID

 • 5:00h.: Salida desde la parada de Comediants. Canet – Belchite (Zaragoza). Desayuno (libre) y visita a la ciudad.

 • 12:00h.: Belchite – Medinaceli. Comida y visita a la ciudad.

 • 20:00h.: Llegada al albergue “Entrerrobles”, en Valdeavellano de Tera. Cena y tiempo libre.

 

2º día: LA CIUDAD DE SORIA Y ALREDEDORES: POR AQUÍ PASARON ANTONIO MACHADO, GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, GERARDO DIEGO…

 • 8:30h.: Desayuno.

 • Visita a Soria: la ermita del Mirón, paseo por la ribera del Duero, entre San Polo y SanSaturio; Monasterio de San Juan de Duero y el Monte de las ánimas.

 • 14:00h.: Comida en el centro de la ciudad (libre).

 • 16:00h.: Recorrido por el centro de la ciudad: el Cementerio del Espino, El Collado, el Casino, el Instituto Antonio Machado…

 • 20:00h.: Cena en el albergue y tiempo libre.

 

3er día: POR LAS TIERRAS DEL ALVARGONZÁLEZ

 • 8:30h.: Desayuno.

 • Excursión a la Laguna Negra.

 • 14:00h.: Comida en Garray.

POR TIERRAS CELTÍBERAS

 • 16:00h.: Visita a la ciudad de Numancia.

 • 18:00h.: Visita a la ciudad de Soria (tiempo libre).

 • 20:00h.: Cena en el albergue y tiempo libre.

 

4º día: LOS PUEBLOS ABANDONADOS: VALDEGEÑA Y AVELINO HERNÁNDEZ

 • 9:00h.: Desayuno y despedida del albergue.

 • Visita a Valdegeña, el pueblo de Avelino Hernández. Recorrido por el pueblo acompañados por el hermano del autor, Ricardo, y su amigo César Sanz, un gran fotógrafo.

 • 14:00h.: Comida en Matalebreras.

 • 16:00h.: Regreso a Canet.