DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA MATRICULACIÓ

Tot l’alumnat de nova incorporació al centre, en el moment de la matrícula

 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, o certificat mèdic oficial equivalent.
 • En cas que la persona sol·licitant aportés volant de renovació del DNI en la documentació per a la preinscripció, caldrà que aporti el DNI renovat, amb la nova adreça
 • Original i fotocòpia del butlletí de notes de la 2a avaluació.
 • Resguards de pagament:
   

  • Quota de 80 € (material i assegurança escolar)

   al compte número:
   ES08 0182-3488-38-0200029837 (BBVA) 
   Al concepte, fer constar “material” i el nom de l’alumne/a i curs.
    

  • Quota de l’AMPA (25€) només una quota per família.

   Número de compte de  l’AMPA
   ES25 0182-3488-3902-0001-5902 (BBVA).
   Important, al concepte fer constar el nom de l’alumne/a i curs.

   Des de l’octubre la biblioteca del centre estarà oberta de 16h a 17.30h (dies a concretar a l’inici de curs) per tal que l’alumnat que vulgui i/o ho necessiti pugui resoldre dubtes de diverses matèries i fer deures amb suport educatiu per part de monitors. Aquesta activitat està exempta de matrícula, l’únic requisit és ser soci/a de l’AMPA i pagar per avançat a principi de cada trimestre 10€.
    

   

 • Full d’autorització dels drets d’imatge.
 • Full d’autorització de sortides.
 • Autorització/comunicació: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.

 

Alumnat que prové d’un centre no adscrit, un cop acabat el curs actual

 • L’alumnat que prové d’un centre no adscrit, en acabar el curs, haurà d’aportar un certificat del centre de procedència on s’especifiquin les matèries i qualificacions obtingudes al final de curs, i on consti explícitament si l’alumne/a ha passat de curs o no.

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

D’acord amb la Resolució de preinscripció i matrícula del curs 2016-2017, a l’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se’l matricula condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenta la documentació pendent.

 

Descarrega els documents:

Matriculació d’ESO Curs 2016/2017

Autorització dels drets d’imatge

Autorització de sortides

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis
i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat:
ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

Autorització per a la prestació del servei comunitari 3r d’ESO

Activitats Extraescolars Curs 2016/2017