ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)

L’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) comprèn dos cicles, de dos cursos cadascun:

  • 1r cicle: 1r i 2n d’ESO (12-14 anys)
  • 2n cicle: 3r i 4t d’ESO (14-16 anys)

El currículum, que és el conjunt de matèries que l’alumne/a cursa al llarg de tota I’etapa, és obert.

 

CURRÍCULUM COMÚ:

Esta constituït per totes les matèries que l’alumne/a ha de cursar amb caràcter obligatori (matemàtiques, català, castellà, ciències naturals, ciències socials, tecnologia, anglès, música, dibuix i educació física).

 

CURRÍCULUM OPTATIU:

EI currículum optatiu té com a finalitat que l’alumnat consolidi i ampliï les capacitats i els coneixements propis, atenent a la seva diversitat.

Exemples de matèries optatives ofertades al centre: informàtica, alemany, geometria per ordinador, introducció a l’electrònica, pràctiques de laboratori, teatre, taller d’escriptura, mapes i gràfics, cultura clàssica, mitologia clàssica, literatura i cinema, dibuix assistit per ordinador CAD, disseny de pàgines Web, automatismes, electricitat domèstica, meteorologia, roques i minerals, esports, orientació professional, reforços de les diferents matèries…

 

TÍTOL I ESTUDIS POSTERIORS:

En acabar satisfactòriament I’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació Secundaria, que permet l’accés als batxillerats o als Cicles Formatius de Grau Mitja.

 

CRITERIS PER SELECCIONAR ALUMNAT PER A LES MATÈRIES OPTATIVES DE SEGONES LLENGÜES ESTRANGERES.

CURS 2018-2019
Segons la concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO 20/06/2018

Segona Llengua Estrangera

L’opció de Segona Llengua Estrangera constitueix un pla per a tota l’etapa i l’alumne l’ha de mantenir durant els quatre cursos. Atès aquest caràcter de continuïtat, el centre (d’acord amb l’avaluació inicial de l’alumne) ha d’informar i orientar els alumnes que consideri que poden seguir aquests estudis. Això inclou la possibilitat que, amb els criteris que el centre determini, un alumne es pugui incorporar a Segona Llengua Estrangera en qualsevol curs.

En casos excepcionals, i considerant l’evolució acadèmica, si es considera més adequat que un alumne que ha triat l’opció de Segona Llengua Estrangera cursi unes altres matèries optatives diferents, el director o directora del centre en pot autoritzar el canvi.

 

La preferència per cursar una segona llengua estrangera, si hi ha més demanda que capacitat d’alumnes a una classe (fins a 20), seran les notes en les llengües de referència: per fer francès, els darrers resultats acadèmics en català i castellà; per fer alemany, els darrers resultats acadèmics en anglès.

 

A 1er d’ESO: els alumnes poden triar fer un primer tastet de llengua francesa el segon quadrimestre. (No compromís de seguiment a 2n ESO)

 

A 2n d’ESO:

Francès: els alumnes poden escollir cursar aquesta matèria optativa però a raó anual i amb el compromís de seguir-la cursant fins a 4t ESO.

Alemany: els alumnes poden triar fer un primer tastet de llengua alemanya el segon quadrimestre. (No compromís de seguiment a 3r ESO).

Només poden fer una de les dues llengües.

 

A 3r d’ESO: 

Els alumnes que no havent cursat alemany o francès els cursos anterior es vulguin incorporar al grup, caldrà que acreditin -via prova de nivell- que podran seguir la matèria.

Alemany: l’elecció de cursar alemany implica el compromís de continuïtat a 4t ESO ( i la participació activa a l’intercanvi que s’organitza a 4t ESO)

 

A 4t d’ESO: a 4t, els alumnes cursen la segona llengua estrangera tot el curs a raó de 4h setmanals.

 

La participació als intercanvis de llengües estrangeres que s’organitzen al nostre centre s’entén com una activitat d’avaluació formativa continuada necessària per consolidar el coneixement de la llengua i la cultura del país visitant.

 

 

 

BATXILLERATS

 

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Arts escèniques
  • Batxibac

 

El batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i s’organitza en matèries comunes, matèries pròpies de cada modalitat i matèries optatives. El batxillerat té com a objectiu proporcionar als alumnes una maduresa intel·lectual i humana que els permeti complir les seves funcions socials amb responsabilitat i competència, així com capacitar-los per accedir als estudis universitaris o a la formació professional de grau superior.

Els alumnes de batxillerat hauran de realitzar un treball de recerca amb la finalitat d’avaluar i comprovar l’assoliment d’alguns objectius del Batxillerat.

Exemples de treballs de recerca realitzats per alumnes de batxillerat del centre: El futur de la gestió residual: La deixalleria (Premi Escola i Medi Ambient), Els vitralls i el modernisme, Energies alternatives, La societat i les drogues, Plantes medicinals del Maresme, Organismes d’un ecosistema aquàtic, Sistema d’automatització d’un nou món al nostre abast, La resistència bacteriana, Disseny d’una caseta meteorològica, La publicitat, Vivències de la Guerra Civil, Les ONG i les crisis del desenvolupament…

Part del currículum optatiu de l’alumnat pot consistir a realitzar pràctiques en empreses.

 

TÍTOL I ESTUDIS POSTERIORS:

L’alumnat que cursi satisfactòriament el batxillerat en qualsevol de les seves modalitats, rebrà el títol de batxiller. Aquest títol facultarà per accedir a la Formació Professional de Grau Superior i als estudis universitaris. En aquest darrer cas serà necessària la superació d’una prova d’accés (PAU).

 

 

 

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

 

MODALITAT DUAL CONFECCIÓ I MODA

Tècnic/a en Confecció i Moda, amb competències professionals del títol Fabricació i Ennobliment
CFGM en alternança dual, orientada als llocs de treball i les competències professionals. Aquest cicle formatiu capacita a l’alumne per a confeccionar, tant a mida com industrialment, peces, complements i altres articles en tèxtil i pell, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per l’obtenció de productes tèxtils, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 

Llibret informació CFGM Dual

Descarrega Informació (PDF)

 

Tríptic CFGM Dual Confecció

Descarrega Tríptic (PDF)

 

 

 

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

 

MODALITAT FP DUAL PATRONATGE I MODA

Tècnic/a Superior en Patronatge i Moda
CFGS en alternança dual, orientada als llocs de treball i les competències professionals. Aquest cicle formatiu capacita l’alumnat per a elaborar els patrons i escalats ajustats al disseny dels components dels articles i organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció a l’àrea de la confecció industrial, actuant sota normes de bona pràctica, així com de seguretat laboral i ambiental.

 

Tríptic CFGS Dual Patronatge i Moda

Descarrega Tríptic (PDF)