ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)

L’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) comprèn dos cicles, de dos cursos cadascun:

  • 1r cicle: 1r i 2n d’ESO (12-14 anys)
  • 2n cicle: 3r i 4t d’ESO (14-16 anys)

El currículum, que és el conjunt de matèries que l’alumne/a cursa al llarg de tota I’etapa, és obert.

 

CURRÍCULUM COMÚ:

Esta constituït per totes les matèries que l’alumne/a ha de cursar amb caràcter obligatori (matemàtiques, català, castellà, ciències naturals, ciències socials, tecnologia, anglès, música, dibuix i educació física).

 

CURRÍCULUM OPTATIU:

EI currículum optatiu té com a finalitat que l’alumnat consolidi i ampliï les capacitats i els coneixements propis, atenent a la seva diversitat.

Exemples de matèries optatives ofertades al centre: informàtica, alemany, geometria per ordinador, introducció a l’electrònica, pràctiques de laboratori, teatre, taller d’escriptura, mapes i gràfics, cultura clàssica, mitologia clàssica, literatura i cinema, dibuix assistit per ordinador CAD, disseny de pàgines Web, automatismes, electricitat domèstica, meteorologia, roques i minerals, esports, orientació professional, reforços de les diferents matèries…

 

TÍTOL I ESTUDIS POSTERIORS:

En acabar satisfactòriament I’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació Secundaria, que permet l’accés als batxillerats o als Cicles Formatius de Grau Mitja.

 

 

 

BATXILLERATS

 

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Arts escèniques
  • Batxibac

 

El batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i s’organitza en matèries comunes, matèries pròpies de cada modalitat i matèries optatives. El batxillerat té com a objectiu proporcionar als alumnes una maduresa intel·lectual i humana que els permeti complir les seves funcions socials amb responsabilitat i competència, així com capacitar-los per accedir als estudis universitaris o a la formació professional de grau superior.

Els alumnes de batxillerat hauran de realitzar un treball de recerca amb la finalitat d’avaluar i comprovar l’assoliment d’alguns objectius del Batxillerat.

Exemples de treballs de recerca realitzats per alumnes de batxillerat del centre: El futur de la gestió residual: La deixalleria (Premi Escola i Medi Ambient), Els vitralls i el modernisme, Energies alternatives, La societat i les drogues, Plantes medicinals del Maresme, Organismes d’un ecosistema aquàtic, Sistema d’automatització d’un nou món al nostre abast, La resistència bacteriana, Disseny d’una caseta meteorològica, La publicitat, Vivències de la Guerra Civil, Les ONG i les crisis del desenvolupament…

Part del currículum optatiu de l’alumnat pot consistir a realitzar pràctiques en empreses.

 

TÍTOL I ESTUDIS POSTERIORS:

L’alumnat que cursi satisfactòriament el batxillerat en qualsevol de les seves modalitats, rebrà el títol de batxiller. Aquest títol facultarà per accedir a la Formació Professional de Grau Superior i als estudis universitaris. En aquest darrer cas serà necessària la superació d’una prova d’accés (PAU).

 

 

 

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

 

MODALITAT DUAL CONFECCIÓ I MODA

Tècnic/a en Confecció i Moda, amb competències professionals del títol Fabricació i Ennobliment
CFGM en alternança dual, orientada als llocs de treball i les competències professionals. Aquest cicle formatiu capacita a l’alumne per a confeccionar, tant a mida com industrialment, peces, complements i altres articles en tèxtil i pell, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per l’obtenció de productes tèxtils, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 

Llibret informació CFGM Dual

Descarrega Informació (PDF)

 

Triptic CFGM Dual Confecció

Descarrega Triptic (PDF)