MATÈRIES I COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

El departament de Educació Física està format durant el curs 2010-2011 per un total de 3 professors/es: Manel Tostón, Imma Massuet i Inma Benedico.

Dossier Gimnàstica Artística 3r ESODescàrrega

Dossier Escalfament 1r ESODescàrrega

Dossier Principis Entrenament 1r BatxilleratDescàrrega

 

NORMES D’ORGANITZACIÓ A L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

 • Per desenvolupar les sessions d’Educació Física és imprescindible anar equipats/equipades amb roba d’esport adequada i sabatilles esportives . Aquesta roba haurà d’ésser diferent a la que s’utilitzi la resta del dia. Es recomana que sigui roba que transpiri bé, si pot ser de cotó.
 • És obligatori dutxar-se després de fer la sessió d’Educació Física, per tal d’eliminar la suor, de tonificar el cos i de no causar molèsties als companys i professors. És una mesura higiènica que cal seguir amb normalitat i sense cap tipus de problema. Es recomana portar xancles i utilitzar cadascú la seva pròpia tovallola, com a mesura preventiva d’higiene.
 • No es permet fumar durant la classe d’Educació Física ni tampoc en els vestuaris.
 • No es permet ni menjar ni beure en els vestidors.
 • Els papers, compreses i altra brutícia s’ha de llençar a les papereres. S’han de mantenir els vestidors nets i en condicions. Si hi ha desperfectes els haureu de pagar.
 • Respecteu el material com si fos vostre. És material de tothom, si el perdeu o trenqueu us haureu de fer responsables del seu cost.
 • Seguim les normes de correcció i bona educació dins l’horari escolar en general i especialment en les sessions d’Educació Física. Penseu que no esteu sols i que la vostra actitud pot molestar als altres. El respecte i la tolerància han d’ésser unes constants perquè tothom gaudeixi d’un bon ambient i un bon clima de treball. Sancionarem les faltes de respecte. Dues faltes de convivència al trimestre són motiu suficient per suspendre’l .
 • A la pista poliesportiva i els seus voltants només hi podrà estar el grup que estigui fent classe. Els alumnes que no estiguin fent classe hauran d’anar a l’aula que els correspongui.
 • En els vestidors només hi podrà estar una classe, el grup que tingui classe després, s’haurà d’esperar fins que el professor ho autoritzi. Es molt important que l’últim que surti tanqui sempre la porta i que tots sigueu molt puntuals tant per entrar com per sortir. D’aquesta manera podrem evitar possibles robatoris. Hi haurà unes llistes d’encarregats de material i vestidors. Cada mes quatre alumnes seran responsables de que els vestidors quedin en perfectes condicions, seran els últims en sortir, per tant hauran de fer marxar els seus companys el més aviat possible. Si es fa molta remor i es crida se’ls hi podrà posar una falta de convivència a aquests responsables com a conseqüència. Seran encarregats també d’anar a buscar el material i deixar-lo ordenadament en el seu lloc.
 • Un cop els alumnes estiguin canviats esperaran al professor en el lloc establert.
 • Es deixaran 5 minuts per canviar-se a l’inici de la sessió i 10 per dutxar-se al final de la mateixa.
 • Els alumnes que no portin l’equip per fer esport o aquells que estiguin lesionats hauran d’estar a classe ajudant al professor si els ho demana i hauran de fer una fitxa explicant el que estan fent els seus companys i anotant les possibles explicacions teòriques que faci. Serà obligatori la presentació d’aquesta fitxa en finalitzar la classe i haurà d’estar en perfectes condicions. Si el professor considera que no es presentable l’haurà de fer a casa i portar-la a la classe següent. S i no ho fa no podrà fer la classe i tindrà una falta lleu i a més a més haurà de fer la fitxa d’aquell dia.
 • És important que cap alumne entri a l’edifici d’Educació Física abans que toqui el timbre, encara que hagin a cabat abans d’una altra classe.
 • Quan un alumne/a acaba de dutxar-se no pot entrar a l’edifici principal fins que no hagi tocat el timbre.
 • Fora d’hores de classe no es podrà entrar a l’edifici sense autorització del professorat d’Educació Física, ni per anar als serveis. Els alumnes que es queden a dinar al centre tenen prohibit entrar-hi, encara que trobin la porta d’accés oberta.
 • El centre disposa de material per practicar esport a les hores del pati, aquest el trobareu a consergeria. Es prega que l’alumnat tingui cura d’aquest material i sigui prou responsable. Si es penja la pilota s’haurà d’avisar al professorat d’Educació Física. Si els alumnes no compleixen aquestes normes els professors ens reservem el dret de no facilitar més material. Esperem la vostra col·laboració per tal que tot funcioni correctament.
 • Recomanem que cap alumne porti objectes de valor donat que el centre no se’n pot fer responsable en cas de pèrdua o robatori.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CURS 2011/2012

CÀLCUL DE LA NOTA DEL TRIMESTRE

L’avaluació de la matèria d’educació física es realitzarà de manera trimestral. La nota del trimestre es calcularà a partir de les notes obtingudes a les diferents activitats d’avaluació, les quals s’organitzen en tres apartats: activitats d’avaluació pràctiques, activitats d’avaluació teòriques i aspectes referits a l’actitud a l’aula. A la taula següent es pot observar el pes que tenen els diferents tipus d’activitats d’avaluació a la nota del trimestre (fig. 1). Aquest criteri d’avaluació és el mateix per a l’avaluació de les matèries optatives.

Activitats d’avaluació
pràctiques

Activitats d’avaluació
teòriques

Aspectes específics
d’actitud

EF 1r ESO

50%

20%

30%

EF 2n ESO

40%

30%

30%

EF 3r ESO

40%

30%

30%

EF 4t ESO

40%

30%

30%

EF 4t ESO Passarel·les

50%

20%

30%

EF Batxillerat

40%

30%

30%

La nota final del trimestre resultarà de la suma de les notes obtingudes a cadascun del tres apartats tot aplicat el percentatge corresponent. Per calcular la nota dels apartats d’activitats d’avaluació pràctiques i teòriques, es realitzarà la mitja aritmètica de les notes corresponents a cada apartat. La nota màxima de cadascuna de les activitats d’avaluació, tant teòriques com pràctiques, serà de 10 punts. En el cas de l’apartat d’actitud, es valoraran aspectes relacionats amb l’assistència i la puntualitat, els hàbits higiènics, la convivència i la motivació per l’aprenentatge. La nota màxima d’aquest apartat serà de 10 punts.

 

Alguns exemples d’activitats d’avaluació:

Activitats d’avaluació pràctiques: Realització individual d’una activitat de relaxació, realització en grup d’una coreografia de balls de saló, realització individual del test de Cooper, realització en grup d’un partit de voleibol, entre d’altres.

Activitats d’avaluació teòriques: Realització en grup petit d’un treball sobre l’expressió corporal, realització individual d’una fitxa per identificar sentiments i emocions del rostre, realització en grup d’un treball sobre l’esport del korfball, realització individual d’un examen teòric, entre d’altres.

Aspectes específics d’actitud a l’aula: Assistència i puntualitat, muda, higiene, cura de les instal·lacions i del material, respecte al professor/a i als companys/es, entre d’altres. Aquests aspectes es refereixen de manera específica a l’avaluació de les competències bàsiques d’autonomia i iniciativa personal així com social i ciutadana. En aquest apartat cal tenir en compte que:

 • L’assistència a classe és obligatòria: 1 falta d’assistència injustificada baixarà 1 punt la nota d’actitud. Si aquest dia s’ha fet una activitat d’avaluació, la nota de l’alumne/a serà 0.
 • És obligatori ser puntual: l’acumulació de 3 retards injustificats baixarà 1 punt la nota d’actitud.
 • Per poder fer classe, és obligatori portar roba adequada per a la pràctica d’activitat física i muda per canviar-se: 1 falta d’equipament baixarà 0.5 punts la nota d’actitud. En cas que un/a alumne/a no porti l’equipament, és obligatori que realitzi una fitxa descriptiva de les activitats que es fan durant la sessió. No acomplir amb aquesta tasca baixarà 0.5 punts més la nota d’actitud. Si aquest dia s’ha fet una activitat d’avaluació, la nota de l’alumne/a serà 0. L’acumulació de 3 faltes d’equipament se sancionarà amb un comunicat de convivència.
 • La dutxa és obligatòria: 1 falta de dutxa baixarà 0.5 punts la nota d’actitud.
 • El respecte a l’aula és fonamental. Per tant, qualsevol falta a les normes de convivència del centre se sancionarà amb un comunicat de convivència i baixarà 1 punt la nota d’actitud.

CÀLCUL DE LA NOTA FINAL DE CURS

La nota final de curs de la matèria d’educació física resultarà de la mitja aritmètica de les notes obtingudes a cada trimestre. Si la nota és 5 o superior a 5, l’alumne/a supera el curs. En cas contrari, l’alumne/a haurà de recuperar el curs.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ PER RECUPERAR EL CURS O MILLORAR LA NOTA

La prova d’avaluació per recuperar el curs consistirà en la realització d’un examen teòric i/o pràctic dels continguts desenvolupats en el decurs de tot el curs. L’alumne/a aprovarà si la nota obtinguda a l’examen teòric i/o a les activitats pràctiques és igual o superior a 5 punts. En cas contrari, l’alumne/a suspendrà el curs. La nota màxima de recuperació del curs serà de 5 punts.

L’alumnat que ha aprovat el curs i vulgui millorar la nota, realitzarà un examen teòric dels continguts desenvolupats en el decurs de tot el curs. La nota de millora resultarà de la mitja aritmètica de la nota obtinguda a l’examen teòric amb la nota obtinguda a final de curs.

L’AVALUACIÓ EN CAS DE MALALTIA, LESIÓ O EXCLUSIÓ DEL CENTRE

En cas que l’alumne/a hagi estat exclòs/a del centre, el professor/a li donarà l’oportunitat de realitzar les activitats d’avaluació que no hagi pogut fer durant l’exclusió o bé substituir-les per activitats d’avaluació alternatives.

En cas de malaltia o lesió, és obligatori presentar un justificant de la família així com un informe mèdic en què s’especifiqui el tipus de lesió o malaltia i el temps durant el qual l’alumne/a no podrà realitzar activitat física. En ambdós casos, el professor/a assignarà a l’alumnat activitats d’ensenyament-aprenentatge teòriques i/o pràctiques adequades a les seves possibilitats, tot estimulant la seva participació a l’aula i la seva relació amb els seus companys/es.

En cas de lesió o malaltia greu per la qual l’alumne/a, per prescripció mèdica, no pugui realitzar algunes o cap de les activitats d’ensenyament-aprenentatge pràctiques, caldrà:

 • Si l’alumne/a no pot realitzar algun tipus d’activitat física: Presentar un informe mèdic on consti la descripció de la lesió o malaltia que l’alumne/a pateix així com el tipus d’activitat física (exercicis físics) que l’alumne/a no pot realitzar.
 • Si l’alumne/a mai pot realitzar activitat física: Presentar un informe mèdic on consti la descripció de la lesió o malaltia que l’alumne/a pateix amb la prescripció del metge conforme no pot realitzar cap tipus d’activitat física.

Si l’alumne/a no pot realitzar algun tipus d’activitat física, es realitzarà una adaptació curricular, la qual podrà formar part del pla individualitzat de l’alumne/a. El professor/a assignarà a l’alumne/a activitats d’ensenyament-aprenentatge tant teòriques com pràctiques adequades a les seves possibilitats tot estimulant la seva participació a l’aula i la seva relació amb els seus companys/es.

Si l’alumne/a mai pot realitzar activitat física, es realitzarà una adaptació curricular, la qual podrà formar part del pla individualitzat de l’alumne/a. El professor/a substituirà les activitats d’avaluació pràctiques per unes altres adequades a les seves possibilitats tot estimulant la seva participació a l’aula i la seva relació amb els seus companys/es.

Si l’alumne/a no pot assistir al centre docent a causa de la seva malaltia, es realitzarà una adaptació curricular, la qual podrà formar part del pla individualitzat de l’alumne/a. El professor/a assignarà a l’alumne/a activitats d’ensenyament-aprenentatge teòriques relacionades amb els continguts establerts a la programació i adequades a les seves possibilitats.

Descarrega criteris avaluació Educació Física. (PDF)