PROFESSORAT CÀRREC MATÈRIA CURS
Lurdes Chalaux Bernabé Coordinadora LIC
Llengua catalana i literatura
Projecte d’escriptura
Literatura Universal
1r ESO
3r ESO
1r ESO
1r Batxillerat
Xavier Escrihuela i Bonet
Coordinador Batxillerat
Llengua catalana i literatura
Projecte d’Escriptura
2n ESO
2n Batxillerat
1r ESO, 2n ESO
Anna Franquesa Castells
Tutora 3r ESO
Llengua catalana i literatura
Literatura catalana
3r ESO
4t ESO
2n Batxillerat
 Núria Profitós Many  Tutora 4t ESO
Llengua catalana i literatura
Projecte d’Escriptura
Revista Ai…Domènech
4t ESO
1r ESO
ESO i Batxillerat
Neus Vergés i Roura  Cap de departament
Llengua catalana i literatura
Projecte d’Escriptura
2n ESO, 1r Batxillerat
2n ESO
Imma Oliveres Prat  Tutora 1r ESO  Llengua catalana i literatura
1r ESO

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ, 1r i 2n d’ESO. CURS 2017 – 2018

 

En la nota final de cada avaluació es tindrà en compte:
 • La feina realitzada diàriament, tant a la classe com a casa.
 • Els controls dels diferents temes.
 • La presentació acurada de les activitats/dossiers.
 • Els treballs, comentaris o controls que es facin de les lectures.
 • L’actitud: interès i participació a l’aula, així com respecte, assistència i puntualitat.

 

La nota de cada avaluació sortirà de la nota obtinguda a partir de:
 • Proves orals i escrites (35%)
 • Prova i/o treball de les lectures obligatòries (25%)
 • Dictats (5%) [cada errada descomptarà 0’5 punts].
 • Dossiers de cada unitat didàctica, actitud i activitats TIC (15%)
 • Expressió escrita (30%) 20% projecte Escriptura

 

Per aprovar la matèria a final de curs la nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser com a mínim de 5. La nota final s’obtindrà de la següent manera:
 • 1a avaluació: 25%
 • 2a avaluació: 35%
 • 3a avaluació: 40%

 

Després de cada avaluació, l’alumnat tindrà la possibilitat d’entregar les tasques pendents o suspeses durant la setmana programada en el calendari per a les recuperacions.

 

Si un alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, per a l’avaluació extraordinària de setembre es tindran en compte dos apartats:
 • la presentació de 3 activitats d’expressió escrita (25%).
 • la realització d’un examen (75%).

 

La nota màxima que pot obtenir l’alumnat en la recuperació de setembre és un 6. Si l’alumne/a no es presenta a l’avaluació extraordinària de setembre, la nota que obtindrà serà un 1.

 

Les faltes d’ortografia i d’expressió repercutiran en la nota de totes les activitats avaluables. Cada errada descomptarà 0,05 punts fins a un màxim de 2 punts.

 

Caldrà expressar-se en català.

 

Caldrà portar el material necessari per fer la classe.

 

Si un alumne/a no assisteix a un examen, el podrà realitzar posteriorment només si justifica adequadament l’absència.

 

Al llarg del curs s’oferiran activitats voluntàries per a l’alumnat que estigui interessat a millorar la nota.

 

Aquests criteris d’avaluació estan sotmesos als possibles canvis que el professorat pugui fer a raó de les característiques d’un determinat grup d’alumnes o d’alumnes en particular, en atenció a la seva diversitat. Aquestes adaptacions es detallaran en les corresponents programacions.

 

Criteris de correcció per a l’expressió escrita:

 

1. COMPETÈNCIA DISCURSIVA
1.1. ADEQUACIÓ (A) Punts
El text s’adequa a la situació plantejada i respon a l’objectiu comunicatiu. El contingut, el registre lingüístic i el tipus de text són apropiats. 4
Hi ha algun desajustament en el registre lingüístic o en l’objectiu comunicatiu 3
El text no aconsegueix del tot l’objectiu comunicatiu. El registre i el tipus de text no són gaire adequats. Tot i la confusió, el lector pot entendre l’objectiu comunicatiu, el registre i el tipus de text. 2
El text té moltes mancances relacionades amb el tipus de text, el registre i l’objectiu comunicatiu. 1
El text no té el contingut que es demana, no aconsegueix l’objectiu comunicatiu o bé el registre i el tipus de text no són adequats. 0
1.2. COHERÈNCIA (R)
La informació del text és rellevant i es presenta organitzada. Les idees s’expressen amb claredat. És fàcil comprendre’n la idea principal i les secundàries. 4
Hi ha alguna informació irrellevant o alguna idea poc clara. 3
El text no està ben organitzat. L’explicació és una mica confusa, tot i que se’n pot seguir el desenvolupament. Hi ha alguna contradicció o repetició innecessària i inclou informació irrellevant. 2
Hi ha ambigüitats, contradiccions, idees repetides innecessàriament o confusions que dificulten la comprensió del contingut. 1
El contingut del text és molt desorganitzat i les idees són molt confuses. 0
1.3. COHESIÓ (S)
Enllaça bé les idees (connectors, pronoms, recursos anafòrics…). La puntuació és correcta i significativa. 4
Hi ha alguns errors en l’ús de la puntuació o dels recursos de cohesió. 3
Els errors de puntuació, la manca o l’ús erroni de pronoms i connectors o la repetició de connectors dificulten la lectura d’algunes parts del text. 2
El mal ús dels signes de puntuació i les deficiències en els mecanismes de cohesió dificulten molt la comprensió del text. 1
Text greument descohesionat. 0
2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA
2.1. LÈXIC (L)
El vocabulari és adequat al tema, variat i correcte. 4
Vocabulari poc precís o 1 error de lèxic. 3
Vocabulari poc precís i 1 error de lèxic. 2
Vocabulari poc precís i 2 errors de lèxic. 1
El vocabulari és molt pobre i hi ha més de 2 errades. 0

 

RECUPERACIÓ DE CURSOS PENDENTS

L’alumne/a que tingui l’assignatura suspesa, la recuperarà si aprova el 1r trimestre del curs següent o bé si aprova la matèria de final de curs.

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2017-2018

ESO
1r ESO, Llengua catalana 1, Editorial Barcanova, ISBN 978-84-489-3609-9
2n ESO, Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, ISBN 978-84-307-9082-1

 

LECTURES CURS 2017-2018

1r ESO
1a avaluació: Flavia Company, Al teu rotllo. Ed. Cruïlla
2a avaluació: Núria Pradas, Un estiu amb l’Anna, Ed. Cruïlla
3a avaluació: Octavi Egea, Imagine, Ed. Tandem

 

2n ESO
1a avaluació: J. Frederic Pérez, El quart vent, Ed. Cruïlla
2a avaluació: Arturo Padilla, Presoners del mar, Ed. Barcanova Roc Casagran, Ara que estem junts, Ed. Columna
3a avaluació: Care Santos, Mentida, Ed. Edebé

 

 


 

CRITERIS D’AVALUACIÓ, 3r i 4t d’ESO. CURS 2017 – 2018

 

En la nota final de cada avaluació es tindrà en compte:
 • La feina realitzada diàriament, tant a la classe com a casa.
 • Els controls dels diferents temes.
 • La presentació acurada de les activitats/dossiers.
 • Els treballs, comentaris o controls que es facin de les lectures.
 • L’actitud: interès i participació a l’aula, així com respecte, assistència i puntualitat.

 

La nota de cada avaluació sortirà de la nota obtinguda a partir de:

 • Proves orals i escrites + exposició oral del servei comunitari a 3r d’ESO (35%)
 • Prova i/o treball de les lectures obligatòries (25%)
 • Dossiers de cada unitat didàctica, dictats i actitud (15%)
 • Expressió escrita -redaccions, activitats TIC, treballs…- (25%)

 

Per aprovar la matèria a final de curs la nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser com a mínim de 5. La nota final s’obtindrà de la següent manera:
 • 1a avaluació: 25%
 • 2a avaluació: 35%
 • 3a avaluació: 40%

 

Després de cada avaluació, l’alumnat tindrà la possibilitat d’entregar les tasques pendents o suspeses durant la setmana programada en el calendari per a les recuperacions.

 

Si un alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, per a l’avaluació extraordinària de setembre es tindran en compte dos apartats:
 • la presentació de 3 activitats d’expressió escrita (25%).
 • la realització d’un examen (75%).

 

La nota màxima que pot obtenir l’alumnat en la recuperació de setembre és un 6. Si l’alumne/a no es presenta a
l’avaluació extraordinària de setembre, la nota que obtindrà serà un 1.

 

Les faltes d’ortografia i d’expressió repercutiran en la nota de totes les activitats avaluables. Cada errada
descomptarà 0,1 punts fins a un màxim de 2 punts.

 

Caldrà expressar-se en català.

 

Caldrà portar el material necessari per fer la classe.

 

Si un alumne/a no assisteix a un examen, el podrà realitzar posteriorment només si justifica adequadament l’absència.

 

Al llarg del curs s’oferiran activitats voluntàries per a l’alumnat que estigui interessat a millorar la nota.

 

Aquests criteris d’avaluació estan sotmesos als possibles canvis que el professorat pugui fer a raó de les característiques d’un determinat grup d’alumnes o d’alumnes en particular, en atenció a la seva diversitat. Aquestes adaptacions es detallaran en les corresponents programacions.

 

 

 

Criteris de correcció per a l’expressió escrita:

 

1. COMPETÈNCIA DISCURSIVA
1.1. ADEQUACIÓ (A) Punts
El text s’adequa a la situació plantejada i respon a l’objectiu comunicatiu. El contingut, el registre lingüístic i el tipus de text són apropiats. 4
Hi ha algun desajustament en el registre lingüístic o en l’objectiu comunicatiu 3
El text no aconsegueix del tot l’objectiu comunicatiu. El registre i el tipus de text no són gaire adequats. Tot i la confusió, el lector pot entendre l’objectiu comunicatiu, el registre i el tipus de text. 2
El text té moltes mancances relacionades amb el tipus de text, el registre i l’objectiu comunicatiu. 1
El text no té el contingut que es demana, no aconsegueix l’objectiu comunicatiu o bé el registre i el tipus de text no són adequats. 0
1.2. COHERÈNCIA (R)
La informació del text és rellevant i es presenta organitzada. Les idees s’expressen amb claredat. És fàcil comprendre’n la idea principal i les secundàries. 4
Hi ha alguna informació irrellevant o alguna idea poc clara. 3
El text no està ben organitzat. L’explicació és una mica confusa, tot i que se’n pot seguir el desenvolupament. Hi ha alguna contradicció o repetició innecessària i inclou informació irrellevant. 2
Hi ha ambigüitats, contradiccions, idees repetides innecessàriament o confusions que dificulten la comprensió del contingut. 1
El contingut del text és molt desorganitzat i les idees són molt confuses. 0
1.3. COHESIÓ (S)
Enllaça bé les idees (connectors, pronoms, recursos anafòrics…). La puntuació és correcta i significativa. 4
Hi ha alguns errors en l’ús de la puntuació o dels recursos de cohesió. 3
Els errors de puntuació, la manca o l’ús erroni de pronoms i connectors o la repetició de connectors dificulten la lectura d’algunes parts del text. 2
El mal ús dels signes de puntuació i les deficiències en els mecanismes de cohesió dificulten molt la comprensió del text. 1
Text greument descohesionat. 0
2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA
2.1. LÈXIC (L)
El vocabulari és adequat al tema, variat i correcte. 4
Vocabulari poc precís o 1 error de lèxic. 3
Vocabulari poc precís i 1 error de lèxic. 2
Vocabulari poc precís i 2 errors de lèxic. 1
El vocabulari és molt pobre i hi ha més de 2 errades. 0

 

RECUPERACIÓ DE CURSOS PENDENTS

L’alumne/a que tingui l’assignatura suspesa, la recuperarà si aprova el 1r trimestre del curs següent o bé si aprova la matèria de final de curs.

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2017-2018

ESO
3r ESO, Llengua catalana 3, Editorial Barcanova, ISBN 978-84-489-3632-7
4t ESO, Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, ISBN 978-84-412-1501-6

 

LECTURES CURS 2017-2018
3r ESO
1a avaluació: Antoni Tàpia. Laura. Ed. Stonberg
2a avaluació: Jaume Cabré, La història que en Roc Pons no coneixia, Ed. La Galera
3a avaluació: Àngel Burgas, Noel et busca, Ed. La Galera jove Jordi Galceran, El mètode Grönholm, Ed. Columna

 

4t ESO
1a avaluació: Muriel Barbery, L’elegància de l’ericó, Ed. Grup 62 La Butxaca
2a avaluació: Assumpta Montallà, La maternitat d’Elna, Ed. Ara Llibres 3a avaluació: Mercè Rodoreda, El carrer de les Camèlies, Ed. Club Editor Jove.

 


 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 1r de BATXILLERAT. CURS 2017-18

 

Hi haurà tres avaluacions durant el curs. La nota s’obtindrà a partir de:
 • examen final (“setmana verda”): 65%
 • control de lectura: 20%
 • activitats d’expressió i activitats TIC: 15%

 

La nota final del curs s’obtindrà de la següent manera:
 • Nota mitjana final de la 1a avaluació: 25%
 • Nota mitjana final de la 2a avaluació: 30%
 • Nota mitjana final de la 3a avaluació: 45%

 

La nota de cada avaluació s’arrodonirà a partir del 4,75 sempre i quan l’alumne hagi tingut una actitud correcta, hagi realitzat totes les activitats encomanades i hagi entregat tasques voluntàries.

 

ASSISTÈNCIA

L’assistència és obligatòria. Si un alumne/a acumula un 20% de faltes sense justificar durant un trimestre, perdrà el dret a l’avaluació contínua (s’entén per avaluació contínua qualsevol mecanisme d’avaluació, inclòs l’examen de la setmana verda) i s’haurà de presentar a les proves extraordinàries de final de curs o, si escau, a les proves de recuperació de les avaluacions; la nota màxima que podrà assolir en l’examen de la recuperació de l’avaluació serà, com a màxim, de 5.

[L’alumnat té una setmana de termini per justificar la falta al professor; no s’admetrà cap justificant entregat fora de termini.]

L’alumne/a no podrà entrar al centre a primera hora 10 minuts després que hagi sonat el timbre (excepte si el retard és justificat). Entre classes, si l’alumnat entra a l’aula quan el professor ja ha començat la classe, ho farà però amb una falta no justificada.

No es realitzaran activitats d’avaluació contínua fora de la data convocada. Només en el cas que l’alumne/a justifiqui formalment l’absència, podrà realitzar la prova la setmana anterior de la “setmana verda” (s’acordarà el dia i l’hora).

Un comportament no adequat en qualsevol classe/activitat/sortida tindrà repercussió directe en l’assignatura (-1 punt de la nota final) . El professor/a és el responsable de decidir la participació o no de l’alumne en totes les activitats programades.

 

RECUPERACIONS

Com que la matèria de Llengua Catalana és d’avaluació contínua i acumulativa, no hi haurà recuperació de les avaluacions suspeses. Tot i així, si un alumne no es presenta al control d’alguna avaluació, podrà fer-ho a la recuperació que es realitzarà a la següent avaluació; la nota màxima que podrà obtenir serà de 5.

Si un alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, podrà presentar-se a l’avaluació extraordinària de setembre. La nota màxima que podrà obtenir és un 6.

Si l’alumnat no es presenta a la recuperació extraordinària de setembre, la nota que obtindrà serà un 1.

L’alumne/a que tingui l’assignatura de 1r de batxillerat suspesa, la recuperarà si aprova el 1r trimestre de 2n de batxillerat o bé si aprova la matèria de 2n a final de curs

 

METODOLOGIA

 • Treball individual o en grups reduïts a l’aula.
 • Treball individual i també cooperatiu amb les TIC.

 

MATERIAL

 • L’alumnat utilitzarà el llibre de text Ordit, Llengua Batxillerat de l’editorial Teide.
 • Fotocòpies.
 • Materials complementaris i activitats de l’aula virtual.

 

CONTINGUTS

1a avaluació:

 • Elements de la comunicació
 • Funcions del llenguatge
 • Relacions de significat i significant (polisèmia, sinonímia…)
 • Propietats textuals
 • Tipologia textual
 • Categories gramaticals

 
2a avaluació:

 • Funcions sintàctiques i pronoms febles
 • Oració simple i composta

 
3a avaluació:

 • Diftongs
 • Dialectes
 • Fonètica

 

LECTURES

 • 1a avaluació: Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos, Ed. Edicions 62 Educaula
 • 2a avaluació: Albert Sánchez Piñol, Tretze tristos tràngols, Ed. La campana Antologia de poesia catalana (* 35 poemes)
 • 3a avaluació: Najat El Hachmi, L’últim patriarca, Ed. Edicions 62

 

CORRECCIÓ

 • Les faltes en els controls i les activitats fetes a classe descomptaran 0’10 punts cada una, sense límit.
 • Les activitats d’expressió escrita es valoraran de la següent manera:

 

PRESENTACIÓ, ESTRUCTURA, COHERÈNCIA (contingut lògic i ben estructurat), ADEQUACIÓ (el llenguatge ha de ser l’estàndard, no pot ser col·loquial ni vulgar).

2 punts

* Si el text no és adequat en el seu registre, la redacció no serà corregida.

COHESIÓ (correcta utilització dels connectors: preposicions, conjuncions, locucions introductives…; bon ús dels pronoms febles i dels pronoms relatius, adequació dels temps verbals. També es té en compte la puntuació).

0 errors → 3 punts
Es descomptarà -0,4 punts per falta.

CORRECCIÓ (ortografia)

0 errors → 3 punts
Es descomptarà -0,4 punts per falta.

LÈXIC (variat i adequat, no hi pot haver interferències lingüístiques)

0 errors → 2 punts
Es descomptarà -0,4 punts per falta.

 • Els terminis d’entrega s’han de respectar.
 • El procés d’autocorrecció és molt important i es tindrà en compte. Quan l’alumne rebi la redacció puntuada, tindrà una setmana de termini per tornar-la a entregar, corregint tot allò que sigui necessari. Si no s’entrega la redacció corregida, la nota final serà 0

 

 


 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ LITERATURA UNIVERSAL. CURS 2017-18

 

LECTURES PRESCRIPTIVES (2017-2018)

 • 1a avaluació: Antologia de poesia universal, Ed. Edicions 62 Sòfocles, Èdip Rei, Ed. La Magrana
 • 2a avaluació: William Shakespeare, Hamlet, Ed. Quaderns Crema Voltaire, Càndid o l’optimisme, Ed. La Butxaca
 • 3a avaluació: Mary Shelley, Frankenstein, Ed. Vicenç Vives Italo Calvino, El baró rampant, Ed. Edicions 62

 
ORGANITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA

 • Cada trimestre es llegiran a classe dues obres, per l’ordre indicat més amunt.
 • Cada alumne/a ha de portar el llibre a classe.
 • Es farà una contextualització de l’autor i l’obra.
 • De cada obra la professora indicarà els aspectes objectes d’estudi.

 
AVALUACIÓ

 • De cada lectura hi haurà una prova que valdrà 4 punts, i un comen tari de text que comptarà 1 punt. Com que es faran dues lectures per trimestre, caldrà obtenir un mínim de 2,5 punts de cada lectura (prova + comentari) per poder aprovar el trimestre.
 • Es descomptarà 0,1 per falta d’ortografia sense límit, tant a la prova com en el comentari.
 • Puntuació de l’examen:
  • 0,1 per falta d’ortografia.
  • 0,25 per a cada falta de contingut (falten idees/informació o les idees estan mal expressades, manca de precisió).
  • 0,25 per a cada falta de cohesió (bon ús dels connectors, de les formes verbals, de les preposicions) i/o ordenació del contingut (estructura).
  • 0,25 per a cada falta d’adequació (cal utilitzar el registre formal).
 • Puntuació del comentari:

 

Barem Puntuació
El comentari conté tota la informació, s’admet alguna falta de precisió, i un parell de faltes de cohesió o estructura o adequació. 1
Només manca alguna idea, i en el comentari hi ha un màxim de tres errors de cohesió o estructura o adequació. 0,75
Falten idees/part del contingut, i els errors de cohesió, estructura i adequació no són superiors a cinc. 0,5
Falten idees importants i/o el comentari té més de cinc errors de cohesió o estructura o adequació. 0,25
Errors greus de contingut (no s’entén el que es vol transmetre) o manca massa idees importants i/o les errades de cohesió, d’estructura i d’adequació superen o són igual a 10. 0

 

 • Un/a alumne/a que tingui el 20% de faltes NO justificades en l’examen de la setmana verda, la nota màxima a què optarà en aquesta convocatòria serà de 5.

 

 


 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 2n de BATXILLERAT. CURS 2017-18

 
Hi haurà tres avaluacions durant el curs.
 
La nota de cada avaluació s’obtindrà a partir de:

 • examen final (“setmana verda”): 70%
 • control de lectura: 15%
 • activitats d’expressió escrita: 10%
 • activitats TIC: 5%

 

La nota final del curs s’obtindrà de la següent manera:

 • Nota mitjana final de la 1a avaluació: 25%
 • Nota mitjana final de la 2a avaluació: 30%
 • Nota mitjana final de la 3a avaluació: 45%

 

La nota de cada avaluació s’arrodonirà a partir del 4,75 sempre i quan l’alumne hagi tingut una actitud correcta, hagi realitzat totes les activitats encomanades i hagi entregat tasques voluntàries.

 

LECTURES

Les lectures són obligatòries.
No es podrà aprovar ni tampoc recuperar una avaluació si no s’ha demostrat que s’ha llegit i comprès la lectura corresponent, amb una nota mínima del control de 4.

 

CORRECCIÓ

Les faltes en els controls descomptaran 0’10 punts cada una, sense límit.
 
Les activitats d’expressió escrita es valoraran de la següent manera:

 

PRESENTACIÓ, ESTRUCTURA, COHERÈNCIA (contingut lògic i ben estructurat), ADEQUACIÓ (el llenguatge ha de ser l’estàndard, no pot ser col·loquial ni vulgar).

2 punts
Es descomptarà -0,4 punts per falta.

* Si el text no és adequat en el seu registre, la redacció no serà corregida.

 

COHESIÓ (correcta utilització dels connectors: preposicions, conjuncions, locucions introductives…; bon ús dels pronoms febles i dels pronoms relatius, adequació dels temps verbals. També es té en compte la puntuació).

0 errors → 3 punts
Es descomptarà -0,4 punts per falta.

 

CORRECCIÓ (ortografia)

0 errors → 3 punts
Es descomptarà -0,4 punts per falta.

 

LÈXIC (variat i adequat, no hi pot haver interferències lingüístiques)

0 errors → 2 punts
Es descomptarà -0,4 punts per falta.

 

 • Els terminis d’entrega s’han de respectar.
 • El procés d’autocorrecció és molt important i es tindrà en compte. Quan l’alumne rebi la redacció puntuada, tindrà una setmana de termini per tornar-la a entregar, corregint tot allò que sigui necessari. Si no s’entrega la redacció corregida, la nota final serà 0

 

 

ASSISTÈNCIA

L’assistència és obligatòria. Si un alumne/a acumula un 20% de faltes sense justificar durant un trimestre, perdrà el dret a l’avaluació contínua (s’entén per avaluació contínua qualsevol mecanisme d’avaluació, inclòs l’examen de la setmana verda) i s’haurà de presentar a les proves extraordinàries de final de curs o, si escau, a les proves de recuperació de les avaluacions; la nota màxima que podrà assolir en l’examen de la recuperació de l’avaluació serà, com a màxim, de 5.
 
[L’alumnat té una setmana de termini per justificar la falta al professor; no s’admetrà cap justificant entregat fora de termini.]
 
L’alumne/a no podrà entrar al centre a primera hora 10 minuts després que hagi sonat el timbre (excepte si el retard és justificat). Entre classes, si l’alumnat entra a l’aula quan el professor ja ha començat la classe, ho farà però amb una falta no justificada.
 
No es realitzaran activitats d’avaluació contínua fora de la data convocada. Només en el cas que l’alumne/a justifiqui formalment l’absència, podrà realitzar la prova la setmana anterior de la “setmana verda” fora del marc horari lectiu (s’acordarà el dia i l’hora).

 

RECUPERACIONS

 • Com que la matèria de Llengua Catalana és d’avaluació contínua i acumulativa, no hi haurà recuperació de les avaluacions suspeses. Tot i així, si un alumne no es presenta al control d’alguna avaluació, podrà fer-ho a la recuperació que es realitzarà a la següent avaluació; la nota màxima que podrà obtenir serà de 5.
 • L’alumne/a que tingui l’assignatura de 1r de batxillerat suspesa, la recuperarà si aprova el 1r trimestre de 2n de batxillerat o bé si aprova la matèria de 2n a final de curs.
 • Si un alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, podrà presentar-se a l’avaluació extraordinària del juny. La nota màxima que podrà obtenir és un 6.

 

METODOLOGIA

 • Treball individual o en grups reduïts a l’aula.
 • Treball individual i també cooperatiu amb les TIC.
 • En general, l’hora comuna la dedicarem a treballar aspectes teòrics del temari, i en la de desdoblament els posarem en pràctica.

 

 


 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ LITERATURA CATALANA. CURS 2017 -18

 

LECTURES PRESCRIPTIVES (2017-2018)

1a avaluació:
Víctor Català, Solitud, Ed. Edicions 62
Joan Puig i Ferreter, Aigües encantades, Ed. Edicions 62
2a avaluació:
Joan Salvat-Papasseit, El poema de la rosa als llavis, Ed. Columna Jove
Joan Oliver, Ball robat, Ed. Edicions 62
3a avaluació:
Joan Vinyoli, Vent d’aram, Ed. Edicions 62
Maria Àngels Anglada, El violí d’Auschwitz, Ed. Columna Jove

 

ORGANITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA

 • Cada trimestre es llegiran a classe dues obres, per l’ordre indicat més amunt.
 • Cada alumne/a ha de portar el llibre a classe.
 • Es farà una contextualització de l’autor i l’obra.
 • De cada obra la professora indicarà els aspectes objectes d’estudi.

 

AVALUACIÓ

 • De cada lectura hi haurà una prova que valdrà 4 punts, i un comen tari de text que comptarà 1 punt. Com que es faran dues lectures per trimestre, caldrà obtenir un mínim de 2,5 punts de cada lectura (prova + comentari) per poder aprovar el trimestre.
 • Es descomptarà 0,1 per falta d’ortografia sense límit, tant a la prova com en el comentari.
 • Puntuació de l’examen:
  • -0,1 per falta d’ortografia.
  • -0,25 per a cada falta de contingut (falten idees/informació o les idees estan mal expressades, manca de precisió).
  • -0,25 per a cada falta de cohesió (bon ús dels connectors, de les formes verbals, de les preposicions) i/o ordenació del contingut (estructura).
  • -0,25 per a cada falta d’adequació (cal utilitzar el registre formal).
 • Puntuació del comentari:

 

Barem Puntuació
El comentari conté tota la informació, s’admet alguna falta de precisió, i un parell de faltes de cohesió o estructura o adequació. 1
Només manca alguna idea, i en el comentari hi ha un màxim de tres errors de cohesió o estructura o adequació. 0,75
Falten idees/part del contingut, i els errors de cohesió, estructura i adequació no són superiors a cinc. 0,5
Falten idees importants i/o el comentari té més de cinc errors de cohesió o estructura o adequació. 0,25
Errors greus de contingut (no s’entén el que es vol transmetre) o manca massa idees importants i/o les errades de cohesió, d’estructura i d’adequació superen o són igual a 10. 0

 

 • Un/a alumne/a que tingui el 20% de faltes NO justificades en l’examen de la setmana verda, la nota màxima a què optarà en aquesta convocatòria serà de 5.

 

 


 

 

LLIBRES DE TEXT I LECTURES OBLIGATÒRIES 2017-2018

 

LLIBRES DE TEXT CURS 2017-2018
 
ESO
1r ESO, Llengua catalana 1, Editorial Barcanova, ISBN 978-84-489-3609-9
2n ESO, Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, ISBN 978-84-307-9082-1
3r ESO, Llengua catalana 3, Editorial Barcanova, ISBN 978-84-489-3632-7
4t ESO, Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, ISBN 978-84-307-9164-4

 

BATXILLERAT
1r BATXILLERAT, Editorial Teide, Ordit, Llengua Batxillerat. ISBN: 978-84-307-5396-3
2n BATXILLERAT, Editorial Teide, ISBN 978-84-307-5396-3

 

LECTURES CURS 2017-2018
 
1r ESO
1a avaluació: Flavia Company, Al teu rotllo. Ed. Cruïlla
2a avaluació: Núria Pradas, Un estiu amb l’Anna, Ed. Cruïlla
3a avaluació: Octavi Egea, Imagine, Ed. Tandem

2n ESO
1a avaluació: J. Frederic Pérez, El quart vent, Ed. Cruïlla
2a avaluació: Arturo Padilla, Presoners del mar, Ed. Barcanova. Roc Casagran, Ara que estem junts, Ed. Columna
3a avaluació: Care Santos, Mentida, Ed. Edebé

3r ESO
1a avaluació: Antoni Tàpia. Laura. Ed. Stonberg
2a avaluació: Jaume Cabré, La història que en Roc Pons no coneixia, Ed. La Galera
3a avaluació: Àngel Burgas, Noel et busca, Ed. La Galera jove. Jordi Galceran, El mètode Grönholm, Ed. Columna

4t ESO
1a avaluació: Muriel Barbery, L’elegància de l’ericó, Ed. Grup 62 La Butxaca
2a avaluació: Assumpta Montallà, La maternitat d’Elna, Ed. Ara Llibres
3a avaluació: Mercè Rodoreda, El carrer de les Camèlies, Ed. Club Editor Jove.

 

1r BATXILLERAT
1a avaluació: Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos, Ed. Edicions 62. Educaula, Antologia de poesia catalana (* 35 poemes)
2a avaluació: Albert Sánchez Piñol, Tretze tristos tràngols, Ed. La campana
3a avaluació: Najat El Hachmi, L’últim patriarca, Ed. Edicions 62

2n BATXILLERAT
1a avaluació: Jesús Moncada, El cafè de la granota, Ed. Edicions 62
2a avaluació: Àngel Guimerà, Terra Baixa, Ed. Edicions 62
3a avaluació: Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, Ed. Club Editor Jove

LITERATURA CATALANA
1a avaluació: Víctor Català, Solitud, Ed. Edicions 62. Joan Puig i Ferreter, Aigües encantades, Ed. Edicions 62
2a avaluació: Joan Salvat-Papasseit, El poema de la rosa als llavis, Ed. Columna Jove. Joan Oliver, Ball robat, Ed. Edicions 62
3a avaluació: Joan Vinyoli, Vent d’aram, Ed. Edicions 62. Maria Àngels Anglada, El violí d’Auschwitz, Ed. Columna Jove

LITERATURA UNIVERSAL
1a avaluació: Antologia de poesia universal, Ed. Edicions 62. Sòfocles, Èdip Rei, Ed. La Magrana
2a avaluació: William Shakespeare, Hamlet, Ed. Quaderns Crema. Voltaire, Càndid o l’optimisme, Ed. La Butxaca
3a avaluació: Mary Shelley, Frankenstein, Ed. Vicenç Vives.  Italo Calvino, El baró rampant, Ed. Edicions 6