MATÈRIES I COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

El departament de Ciències Experimentals està format durant el curs actual per un total de 9 professors/es.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ – CURS 2013- 2014:

 

CIÈNCIES DE LA NATURALESA d’ ESO

 

Avaluació trimestral
 • Durant el curs es faran 3 avaluacions. A cada avaluació hi haurà un mínim de 2 exàmens que faran mitjana entre ells. Les faltes d’ortografia seran penalitzades restant 0,1 punts per falta fins a un màxim d’1 punt.
 • Per tal d’aprovar és imprescindible entregar la llibreta de pràctiques.

La nota de l’avaluació es calcularà a partir de les notes obtingudes en les següents proporcions:

 

1r i 2n d’ESO
 • Exàmens……………….60%
 • Pràctiques i llibreta….30%
 • Actitud………………….10%

 

3r i 4t d’ESO
 • Exàmens……………….70%
 • Pràctiques i llibreta….20%
 • Actitud………………….10%

 

 • Hi haurà exàmens de recuperació de cada trimestre als inicis del trimestre següent.
 • El dia de recuperació de la 3a. avaluació, per l’alumnat que ho desitgi, hi haurà exàmens globals per pujar nota.

 

Avaluació final
 • En el cas d’aquells alumnes que hagin obtingut una nota igual o superior a 4 en cadascuna de les 3 avaluacions, la nota final es calcularà fent la mitjana de les tres notes i es considerarà superada la matèria quan aquesta mitjana sigui igual o superior a 5. No obstant es valorarà l’evolució de l’alumne/a durant el curs.
 • En el cas de 3r d’ESO, la nota final d’experimentals serà la mitjana aritmètica entre la nota final de Biologia i Geologia i la de Física i Química.
 • Per aquells alumnes que no hagin superat la matèria hi haurà una prova extraordinària el setembre.

 

 • Serà una prova global de tot el curs. L’alumnat de 3r d’ESO recuperarà només la part no superada (Biologia i geologia o Física i Química).
 • Cal presentar obligatòriament les activitats d’estiu.
 • Els alumnes que hagin de recuperar la matèria d’anys anteriors, hauran de realitzar les activitats i/o superar els controls de recuperació que es realitzaran durant el curs.

 

 • Per aquells alumnes que no hagin superat la matèria a la prova extraordinària de setembre, hi haurà una altra prova extraordinària de recuperació de matèries pendents d’altres cursos.

 

 • Serà una prova global de tot el curs. L’alumnat de 3r d’ESO recuperarà només la part no superada (Biologia i geologia o Física i Química).
 • Cal presentar obligatòriament les activitats d’estiu.
 • Els alumnes que hagin de recuperar la matèria d’anys anteriors, hauran de realitzar les activitats i superar el control de recuperació que es realitzarà durant el curs. Cal presentar obligatòriament les activitats de recuperació. Es calcularà la mitjana entre la nota del dossier (60%) i la de l’examen (40%).

Es considerarà recuperada la matèria quan la mitjana de notes d’examen i dossier sigui igual o superior a 5.

Descarrega criteris avaluació ESO (PDF)


 

BATXILLERAT

 

BIOLOGIA

 

Avaluació trimestral
 • Hi haurà dues proves escrites per avaluació que es puntuaran sobre 10. La primera inclourà només la part treballada fins el moment i representarà el 35% de la nota trimestral, la segona prova inclourà tot el trimestre i equivaldrà al 65% de la nota trimestral. Les faltes d’ortografia seran penalitzades restant 0,1 punts per falta fins a un màxim d’1,5 punts.
 • La nota trimestral obtinguda s’augmentarà un punt, es rebaixarà un punt o bé no es modificarà, d’acord amb la qualitat del treball fet al laboratori, a classe i a casa.
 • Si un alumne acumula un 20% de faltes d’assistència sense justificar perdrà el dret a l’avaluació contínua.
 • Hi haurà exàmens de recuperació de cada trimestre als inicis del trimestre següent.

 

Avaluació final
 • Tot l’alumnat en acabar el curs farà un examen final de tota la matèria.

 

 1. Els alumnes que hagin aprovat dos o tres trimestres, aquest examen final representarà el 25% de la nota global, el 75% restant serà el resultat de la mitjana dels tres trimestres.
 2. Els alumnes que tinguin dos avaluacions suspeses, la nota de l’examen final comptarà el 75%, el 25% restant correspondrà a l’avaluació aprovada.
 3. Els alumnes que tinguin les tres avaluacions suspeses, la nota final correspondrà a l’examen final.

 

Recuperació setembre
 • L’alumnat que no hagi aprovat el curs, haurà de fer un examen de recuperació al setembre.

Descarrega criteris avaluació Biologia Batx. (PDF)

 

 

CTMA 1

 

Avaluació trimestral
 • Hi haurà dues proves escrites per avaluació que es puntuaran sobre 10 i inclouran matèria diferent.
 • Les faltes ortogràfiques i d’expressió descomptaran -0,1, fins a un màxim de 1,5 punts. La repetició d’una mateixa falta només descomptarà un cop.
 • Els alumnes amb un 20% de faltes no justificades perdran el dret d’avaluació contínua.
 • Aquells alumnes que obtinguin una nota igual o superior a 4 en la primera prova, només s’hauran d’examinar dels continguts de la segona part del trimestre durant la setmana d’exàmens. La nota d’avaluació serà la mitjana de les dues proves.
 • Els alumnes que hagin obtingut una nota inferior a 4 en la primera prova, hauran de recuperar-la després d’examinar-se dels continguts de la segona part del trimestre durant la setmana d’exàmens.
 • La nota de cada avaluació s’obtindrà fent la mitjana aritmètica de les dues proves escrites, ponderada al 80%, més la nota de pràctiques de laboratori ponderada al 20%. Per aquells alumnes que recuperin la primera prova escrita, només se’ls tindrà en compte la nota de la recuperació amb les mateixes ponderacions que la resta.
 • Els alumnes que hagin suspès alguna avaluació podran realitzar una prova de recuperació que es farà a inicis del trimestre següent.
 • La nota trimestral obtinguda s’augmentarà un punt, es rebaixarà un punt o bé no es modificarà, d’acord amb la qualitat del treball fet a classe i a casa i l’actitut vers la matèria.

 

Avaluació final
 • Per aquells alumnes que hagin obtingut en cadascuna de les tres avaluacions una nota igual o superior a 4, la nota final s’obtindrà fent la mitjana de les tres.
 • Els alumnes que hagin suspès una avaluació amb una nota inferior a 4, i que no la hagin recuperat durant el curs, hauran de d’avaluar-se de tota la matèria en les proves extraordinàries de setembre.

Descarrega criteris avaluació Ciencies de la terra 1r Batx. (PDF)

 

 

CTMA 2

 

Avaluació trimestral
 • Hi haurà dues proves escrites per avaluació que es puntuaran sobre 10. La primera inclourà només la part treballada fins el moment i representarà el 35% de la nota trimestral, la segona prova inclourà tot el trimestre i equivaldrà al 65% de la nota trimestral.
 • Les faltes ortogràfiques i d’expressió descomptaran -0,1, fins a un màxim de 1,5 punts. La repetició d’una mateixa falta només descomptarà un cop.
 • Els alumnes amb un 20% de faltes no justificades perdran el dret d’avaluació contínua.
 • Els alumnes que hagin suspès alguna avaluació podran realitzar una prova de recuperació que es farà a inicis del trimestre següent. La nota de recuperació no podrà mai ser superior a 5.
 • La nota trimestral obtinguda s’augmentarà un punt, es rebaixarà un punt o bé no es modificarà, d’acord amb la qualitat del treball fet al laboratori, a classe i a casa.

 

Avaluació final
 • Per aquells alumnes que hagin obtingut en cadascuna de les tres avaluacions una nota igual o superior a 4, la nota final s’obtindrà fen la mitjana de les tres.
 • * Els alumnes que hagin suspès una avaluació amb una nota inferior a 4, i que no la hagin recuperat durant el curs, hauran de d’avaluar-se de tota la matèria en les proves extraordinàries de juny.

Descarrega criteris avaluació Ciencies de la terra 2n Batx. (PDF)

 

 

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

 

Avaluació trimestral
 • Hi haurà una o dues proves escrites per trimestre. Les faltes d’ortografia seran penalitzades restant 0,1 punts per falta fins a un màxim d’1,5 punts.
 • Aquells alumnes que obtinguin una nota igual o superior a 4 en la primera prova, només s’hauran d’examinar dels continguts de la segona part del trimestre durant la setmana d’exàmens. La resta d’alumnes s’hauran d’examinar de tot el trimestre.
 • La nota trimestral obtinguda s’augmentarà un punt, es rebaixarà un punt o bé no es modificarà, d’acord amb la qualitat de treball a classe i a casa.
 • Aquells alumnes que acumulin un 20% de faltes d’assistència sense justificar perdran el dret a l’avaluació contínua.
 • Hi haurà exàmens de recuperació de cada trimestre als inicis del trimestre següent.

 

Avaluació final
 • Per aquells alumnes que hagin obtingut en cadascuna de les tres avaluacions una nota igual o superior a 4, la nota final s’obtindrà fent la mitjana de les tres.
 • La nota final serà el 90% mitjana dels trimestres i 10% presentacions ppt.
 • Aquells alumnes que hagin suspès una avaluació amb una nota inferior a 4, hauran de presentar-se al setembre de tota la matèria. No obstant, es valorarà la evolució de l’alumne/a durant el curs.

Descarrega criteris avaluació Ciencies per el món contemporani. (PDF)

 

 

FÍSICA

 

Avaluació trimestral
 • De cada tema és faran les activitats corresponents: exercicis, pràctiques de laboratori, exposició de petits treballs,… que aportaran el 25% de la nota. També es farà un examen per tema que contarà el 75% restant. Les faltes d’ortografia seran penalitzades restant 0,1 punts per falta fins a un màxim d’1,5 punts.
 • La mitjana de les notes de cada tema serà la nota de l’avaluació contínua.
 • A la setmana d’exàmens finals es farà un examen final que per als alumnes que tinguin una nota inferior a 6 serà de recuperació.
 • La nota final de la matèria serà la suma del 75% de la nota de l’avaluació contínua i el 25% de la nota de l’examen final.
 • Aquells alumnes que acumulin un 20% de faltes d’assistència sense justificar perdran el dret a l’avaluació contínua.
 • Hi haurà exàmens de recuperació de cada trimestre als inicis del trimestre següent..

 

Avaluació final
 • Per aquells alumnes que hagin obtingut en cadascuna de les tres avaluacions una nota igual o superior a 4, la nota final s’obtindrà fent la mitjana de les tres.
 • Aquells alumnes que hagin suspès una avaluació amb una nota inferior a 4, hauran de presentar-se al setembre de tota la matèria. No obstant, es valorarà la evolució de l’alumne/a durant el curs.

Descarrega criteris avaluació Física. (PDF)

 

 

QUÍMICA

 

En l’avaluació de la química del batxillerat es consideraran els següents punts:

 • Proves escrites: Se’n faran un mínim de dues per avaluació. Una es realitzarà durant la setmana d’exàmens.
 • Pràctiques de laboratori: periòdicament es faran experiències de laboratori en correspondència amb el tema que s’estigui treballant. Caldrà presentar un informe de cada pràctica.
 • Exercicis complementaris que s’hauran d’entregar en el termini indicat.
 • Les faltes d’ortografia en els exàmens seran penalitzades fins a 1,5 punts.
 • Si un alumne acumula un 20% de faltes d’assistència sense justificar perdrà el dret a l’avaluació contínua.

 

Avaluació trimestral
 • Mitjana de tots els exàmens realitzats (90%)
 • Pràctiques i exercicis complementaris (10%)

Hi haurà exàmens de recuperació de cada trimestre a inicis del trimestre següent.

 

Avaluació final:
 • Per aquells alumnes que hagin obtingut en cadascuna de les tres avaluacions una nota igual o superior a 4, la nota final s’obtindrà fent la mitjana de les tres. No obstant, es valorarà l’evolució positiva de l’alumne/a durant el curs.
 • Els alumnes que suspenen la matèria s’hauran de presentar a l’examen de setembre de tot el curs.

Descarrega criteris avaluació Química. (PDF)