1. Es recomana que l’alumnat no porti mòbils ni altres aparells al centre. En cas de necessitat o emergència les famílies trucaran a l’institut o l’institut trucarà a les famílies, segons s’escaigui.

 2. Mentre estigui al centre l’alumnat no farà ús del mòbil (ni d’altres aparells). Tampoc no els ensenyarà ni els portarà visibles, ni els farà servir per mirar l’hora o com a calculadora.

 3. El centre no es fa responsable, en cap cas, de la custòdia, desperfectes o robatori d’aquests aparells.

 4. No se’n sancionarà l’ús durant l’estona dels esbarjos al pati.

 5. En cas d’infracció, el mòbil serà confiscat pel professor/a i dipositat a Prefectura. El retorn no es farà (cas 5.2) fins al següent dilluns lectiu després del dia de la confiscació.

  1. Si el mòbil ha estat confiscat fora de l’aula, restarà a Prefectura fins que els pares telefonin i n’autoritzin el retorn.

  2. Si el mòbil ha estat confiscat dins d’una aula o durant una classe (o durant l’activitat lectiva que substitueixi a una classe), l’alumne/a serà sancionat amb un comunicat de falta de convivència i el mòbil restarà confiscat fins que el pare o la mare el vinguin a buscar personalment o fins els següent dilluns lectiu després de la confiscació (abans de venir recomanem que truquin al centre per saber si a Prefectura podran atendre’ls).

  3. Si l’alumne/a es nega a la confiscació del mòbil, serà sancionat amb la prohibició de portar-lo la resta del curs. En cas d’incomplir la sanció serà expulsat del centre.

 6. En cas de reincidència, a més del comunicat, l’alumne/a no podrà portar el mòbil la resta del curs.

 7. L’ús del mòbil durant un examen implica que es retirarà l’examen i l’alumne/a quedarà suspès.

 8. Si es detecta un mal ús (xats entre classes, intercanvis ofensius, gravacions d’àudio i/o vídeo, etc.) hi haurà expulsió de tres a vint dies i prohibició de portar el mòbil la resta del curs.

 9. Sempre que el professorat ho consideri oportú, per motius didàctics, pot demanar a l’alumnat que porti el mòbil a classe per a fer-lo servir en alguna matèria. En aquests casos el professorat ho avisarà amb temps. Així mateix, en circumstàncies puntuals, el professor/a pot autoritzar l’ús del mòbil a l’aula per desenvolupar alguna tasca determinada. Per exemple, per fer fotos o petits vídeos de funcionament de projectes, cerca d’informació específica, aplicacions didàctiques (App Inventor, Kahoot, etc.), control de robots via Bluetooth, etcètera.