1r Batxillerat

 

Història del món contemporani. Jordi Masachs i Castell
 • Cada tema o conjunt temàtic es dedicaran 20‘ a comentar una obra d’art relacionada amb l’època d’estudi.
 • Algunes sessions aniran acompanyades de la presentació i audició de l’obra d’un compositor.
 • Cada conjunt temàtic es recomanarà un film del llistat adjunt relacionat amb els continguts exposats (activitat obligatòria).
 • Els/les alumnes presentaran un resum i unes activitats específiques per cada tema que puntuaran fins a 7 punts com a màxim (activitat obligatòria).
 • Es faran fer comentaris escrits (pautats en el llibre) d’imatges, obres d’art, textos, gràfiques i mapes… (1 ó 2 A4)(activitat obligatòria).
 • Es podran fer lectures del llistat adjunt i es presentarà un breu treball (activitat voluntària).
 • Cada tema anirà acompanyat d’un esquema i d’un PowerPoint, que faran de guia inicial.
 • Les pàgines web presentades en les primeres sessions permeten que l’alumnat pugui assolir i aprofundir en el temari.
 • Cada trimestre es faran exàmens finals dels continguts donats (activitat obligatòria).
 • En cas de suspendre algun trimestre caldrà presentar-se a l’examen final. Per a presentar-se a l’examen final de recuperació o de millora de nota, serà un requisit ineludible haver presentat tots els resums, activitats, comentaris i treballs del curs.
 • Tots els resums es faran a mà. La còpia suposarà suspendre el trimestre i, potser, el curs.
 • Serà lectura obligatòria amb dos treballs quadrimestrals el llibre: DD.AA.: Introducció a la Història Contemporània.- Columna. Dates d’entrega: 21/12/12 i 30/5/12.
 • La no presentació d’alguna de les activitats, resums, comentaris, treballs…, en el termini fixat, comptabilitzarà com a zero.
 • Només s’admetran entregues fora de termini per causes majors oficialment justificades.
 • Temporització aproximada: 1r trimestre: temes 1 a 6; 2n trimestre: temes 7 a 11; 3r trimestre: temes 12, 13 i 16. Dels temes 14 i 15 només es realitzaran activitats i queden exclosos d’examen.
 • La no assistència a classe farà perdre el dret a l’avaluació de la matèria.

Criteris d’avaluació i d’organització de les sessions lectives de 1r de Batxillerat: Història del Món Contemporani (.DOC)

Literatura i cinema per a l’història contemporània.docx (.DOCX)

 

MATÈRIA: FILOSOFIA I CIUTADANIA
PROGRAMACIÓ

 

Temporització Trimestre
BLOC 1: El Saber Filosòfic
1 Aproximació a la Filosofia 5 1
2 Les Preguntes Fonamentals de la Filosofia 5 1
BLOC 2: L’Ésser Humà: Persona i Societat
3 Origen i Evolució de l’Ésser Humà 5 1
4 L’Ésser Humà: Naturalesa i Cultura 5 1
5 El Debat Filosofia sobre l’Ésser Humà 5 2
BLOC 3:L’Acció: Llibertat i Responsabilitat
6 Acció i Llibertat Humana 5 2
7 Acció racional i Acció Moral 5 2
8 Ideals de Vida i Teories Ètiques 5 2
BLOC 4: Democràcia i Ciutadania
9 Societat, Política i Ciutadania 6 3
10 El Poder Polític i l’Estat 6 3
11 Globalització i Participació política 6 3

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES
 • Nombre de proves per avaluació: Dos parcials per avaluació (6 en tot el curs).
 • Ponderació de la nota final del trimestre: Mitjana aritmètica a partir de 4 cada prova.
 • Valoració dels conceptes: Es valoraran amb les proves escrites.
 • Valoració dels procediments: Es valoraran amb les proves i activitats.
 • Valoració de les actituds i normes: Es valorarà l’actitud i el treball encomanat.
 • Altres activitats d’avaluació: El treball a casa apuja o abaixa la nota.

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ
 • Es faran proves de recuperació trimestrals de la 1ª i de la 2ª avaluació. La recuperació de la 3ª va directament a les proves finals de recuperació.
 • A la prova final de maig/juny els alumnes han de recuperar els trimestres suspesos, excepte en el cas que la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui major o igual que 5 i totes les notes trimestrals siguin majors o iguals que 4.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL

Un cop acabades les recuperacions finals es farà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin iguals o superiors a 4.

Filosofia i Ciutadania de 1r BATX (PDF)>

 

2n Batxillerat

 

Història de l’Art

 

Procediments i instruments d’avaluació

L’avaluació serà formativa i final i tindrà en compte els aspectes següents:

 • assistència i puntualitat a classe
 • assistència a les sortides del curs que tindran caràcter obligatori
 • participació i interès a classe
 • presentació puntual i acurada dels treballs i activitats
 • l’atenció per allò que s’explica
 • Proves escrites

 

LES PROVES ESCRITES

Una al final de cada bloc temàtic seguint el model d’examen de les PAAU.

Les notes de les proves escrites (exàmens) representaran el 85 % de la nota d’avaluació.

 

IMPORTANT:

La reiteració en les faltes d’assistència injustificades (el 20 %) suposarà perdre el dret a l’avaluació continua.

Criteris de qualificació

 • Les qualificacions de controls parcials inferiors a 4 no faran mitjana.
 • És imprescindible una nota mitjana de 5 per aprovar cadascuna de les avaluacions i per obtenir una qualificació final d’aprovat.
 • En el cas de tenir una avaluació amb un 4, aquesta podrà fer mitjana amb una altra avaluació amb mínim d’un 6.
 • En el cas de dues avaluacions amb 4, no faran mitjana encara que la mitjana amb l’altra avaluació doni aprovat, i s’hauran de recuperar.
 • Els exàmens NP (no presentat) i no justificats per escrit, puntuen 0 i es recuperaran en l’examen final de recuperació de juny. En cas de justificar aquesta falta per escrit i només en cas de malaltia greu o circumstàncies familiars extremes, l’examen es recuperarà dins de la mateixa avaluació.

 

Sistema de recuperació

 • Les activitats no presentades no són recuperables i per tant, l’alumne perd el dret al 20% de la nota.
 • En cas d’haver suspès 2 avaluacions o més, l’alumne s’haurà de presentar a una prova de recuperació final de tot el curs que coincidirà amb l’examen final del tercer trimestre.
 • En cas de només suspendre 1 avaluació, aquesta s’haurà de recuperar a final de curs durant la setmana d’exàmens del tercer trimestre.
 • Hi haurà una prova extraordinària de recuperació, posterior a les proves PAU, per aquells alumnes que no hagin recuperat en la recuperació final.

Història de l’Art de 2n BATX (PDF)

 

MATÈRIA: HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

PROGRAMACIÓ

Temporització Trimestre
BLOC 1: Pensament Antic i Mediaval
1 El Naixement de la Filosofia a Grècia 10 1
2 Pensament Grec: Plató i Aristòtil 11 1
3 Pensament Hel·lenístic i Greco-romà 6 1
4 Pensament Medieval: Religió i Filosofia 6 1
BLOC 2: Pensament Modern
5 Renaixement i Revolució Científica 7 2
6 Racionalisme i Empirisme 12 2
7 Les Ts. Polít. Del s. XVII i la Il·lustració 4 2
8 Raó i Progrés: Kant i Hegel 4 2
BLOC 3: Pensament Contemporani
9 El Pensament en la Revolució Industrial 6 3
10 El Pensament Irracionalista 10 3
11 L’Home entre l’Ésser i l’Existència 4 3
12 La Reflexió sobre el Llenguatge 4 3

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES
 • Nombre de proves per avaluació: Dos parcials per avaluació (6 en tot el curs).
 • Ponderació de la nota final del trimestre: Mitjana aritmètica a partir de 4 cada prova.
 • Valoració dels conceptes: Es valoraran amb les proves escrites.
 • Valoració dels procediments: Es valoraran amb les proves i activitats.
 • Valoració de les actituds i normes: Es valorarà l’actitud i el treball encomanat.
 • Altres activitats d’avaluació: El treball a casa apuja o abaixa la nota.

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ
 • Es faran proves de recuperació trimestrals de la 1ª i de la 2ª avaluació. La recuperació de la 3ª va directament a les proves finals de recuperació.
 • A la prova final de maig els alumnes han de recuperar els trimestres suspesos, excepte en el cas que la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui major o igual que 5 i totes les notes trimestrals siguin majors o iguals que 4.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL

Un cop acabades les recuperacions finals es farà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin iguals o superiors a 4.

 

MATÈRIA: PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA

 

PROGRAMACIÓ

 

BLOC 1: PSICOLOGIA

1r Trimestre

 • 1 Aproximació a la Psicologia
 • 2 Bases biol. i ambientals de la conducta
 • 3 Processos cognitius: percepció i aprenent.

 

2n Trimestre

 • 4 Processos afectius: motivació i emocions
 • 5 Processos superiors: llenguatge i intel·lig
 • 6 El comportament individual i social

 

BLOC 2: SOCIOLOGIA
 • 7 Aproximació a la Sociologia

 

3r Trimestre

 • 8 Procés de socialització
 • 9 Organització i estructura social
 • 10 Conflicte i canvi socia

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES

Nombre de proves per avaluació: Un control per trimestre (4 en tot el curs).

 • Ponderació de la nota final del trimestre: Es valorarà amb el control i les activitats.
 • Valoració dels conceptes: Es valoraran amb les proves escrites.
 • Valoració dels procediments: Es valoraran amb les proves i activitats.
 • Valoració de les actituds: Es valorarà l’actitud i el treball encomanat.
 • Altres activitats d’avaluació: El treball a casa apuja o abaixa la nota.

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Es faran proves de recuperació trimestrals de la 1ª i de la 2ª avaluació. La recuperació de la 3ª va directament a les proves finals de recuperació.

A la prova final de juny els alumnes han de recuperar els trimestres suspesos, excepte en el cas que la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui major o igual que 5 i totes les notes trimestrals siguin majors o iguals que 4.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL

Un cop acabades les recuperacions finals es farà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin iguals o superiors a 4.

Psicologia i Sociologia de 2n BATX (PDF)

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I DINÀMICA DE RECUPERACIÓ

 

GEOGRAFIA 2n BAT
 • Cada àmbit, i per tant cada trimestre, comporta una nota. Aquesta nota s’obté de la qualificació d’un
  examen

  (70% de la nota) més la qualificació de dos tipus d’activitats (30% de la nota, la qual es desglossa en exercicis del llibre de text, a raó del 5 % de la nota, i exercicis del moodle de suport, a raó del 25 % de la nota).

 • Els exàmens combinen diferents models: qüestionaris de respostes curtes o mitjanes, comentaris de selectivitat, testos de múltiples opcions o desenvolupament de temes..
 • Als exàmens es valorarà especialment la pertinença i prelació dels conceptes esgrimits en les respostes així com l’ús d’un vocabulari específic adient.
 • La realització dels exercicis del moodle és obligatòria. La seva mancança condiciona les possibilitats de realitzar els controls.

La nota final es calcula fent el pro-mig de les notes trimestrals, sense arrodoniment.

Es poden repetir les proves escrites en cas d’absència justificada, sempre en la data acordada per l’equip de coordinació de Batxillerat.

Només hi ha recuperació a final de curs.

 

RESUM PROGRAMACIÓ

 

HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANSA 2010-2011 2n BAT

Continguts:

 • Tema 1: Els orígens de la dansa. Altres músiques I
 • Tema2: La dansa de l’edat mitjana al segle XIX. Altres músiques II
 • Tema 3: La dansa al segle XX
 • Tema4: L’edat mitjana. Música afroamericana I
 • Tema 5: El renaixement. Música afroamericana II
 • Tema 6: El barroc. El jazz
 • Tema 7: La música en el classicisme. El rock I
 • Tema 8: La música en el romanticisme. El rock II
 • Tema 9: L’impressionisme, l’escola de Viena. L’herència wagneriana. El rock III
 • Tema 10: Música del segle XX. Tendències d’avantguarda. El rock IV
 • Tema 11: La música i les últimes tecnologies. El rock V

 

Temporització:

 

1r Trimestre:
 • Els orígens de la dansa. Altres músiques I: 8 Sessions
 • La dansa de l’edat mitjana al segle XIX. Altres músiques II: 9 Sessions
 • La dansa al segle XX: 9 Sessions
 • L’edat mitjana. Música afroamericana I: 11 Sessions

 

2n Trimestre:
 • El renaixement. Música afroamericana II: 8 Sessions
 • El barroc. El jazz: 11 Sessions
 • La música en el classicisme. El rock I: 11 Sessions
 • La música en el romanticisme. El rock II: 10 Sessions

 

3r Trimestre:
 • L’impressionisme, l’escola de Viena. L’herència wagneriana. El rock III: 9 Sessions
 • Música del segle XX. Tendències d’avantguarda. El rock IV: 11 Sessions
 • La música i les últimes tecnologies. El rock V: 10 Sessions

 

Avaluació:
 • S’efectuarà un examen cada dos o tres temes. Els exàmens tindran una valoració d’un 70% sobre la nota final.
 • Es tindran en compta, paral·lelament el comportament i implicació de l’alumne en la matèria 10%.
 • Es valoraran els continguts i presentació dels diferents treballs que es demanaran al llarg del curs 20%.
 • Per aprovar és necessari que les mitges de totes les notes superin el 4,75.
 • No es faran mitges amb notes inferiors a 4 quedant els temes suspesos pendents de recuperació.

 

Recuperació:

Al finalitzar el curs es realitzaran proves de recuperació de les avaluacions suspeses si la nota mitja final és 4 o inferior o si la nota de l’avaluació és inferior a 4.

 

HISTÒRIA D’ESPANYA

 

2n BATX

 • Es farà un examen cada dos temes seguint els criteris i models de la Selectivitat
 • Es demanarà participació activa dels alumnes mitjançant comentaris, exercicis, reflexions i aportacions documentals.
 • La nota d’avaluació serà la mitjana entre les notes d’examen (80%)i les aportacions quotidianes, treballs, exercicis, Així com l’interès i la implicació en la matèria. (20%).
 • Per fer la mitjana les notes han de ser iguals o superiors a 4. Estaran aprovats els alumnes que obtinguin una mitjana igual o superior a 5. Si la mitjana és inferior a 5 l’alumne es considerarà suspès.
 • L’assistència a classe és obligatòria per llei. Actualment es determina respecte als alumnes que acumulin més de 15 dies de faltes injustificades, el centre pot determinar donar-li de baixa. Respecte a l’assignatura s’estimarà que amb un 10% o més, sense justificació, l’alumne perd el dret d’examen.

 

RECUPERACIÓ

A final de curs els alumnes s’hauran de presentar a la recuperació de les avaluacions suspeses. Ara bé, si es suspèn únicament una avaluació amb una nota de 4 i la mitjana amb les altres avaluacions dona 5 o més, es considerarà aprovada aquesta avaluació i l’alumne no s’haurà de presentar a la recuperació de la mateixa.

 

ECONOMIA

 

2n BATX

 

TEMPORITZACIÓ
 • Unitat 1: Les Necessitats Humanes I L’escassetat: 9 hores
 • Unitat 2: Possibilitats De Producció I Sistemes Econòmics: 9 hores
 • Unitat 3: Els Decisors De L’economia: 9 hores
 • Unitat 4: La Producció I L’empresa 9 hores
 • Unitat 5: El Funcionament Del Mercat: 11 hores
 • Unitat 6: Tipus De Mercat: 11 hores
 • Unitat 7: La Retribució Dels Factors: Salaris, Rendes I Interessos: 9 hores
 • Unitat 8: La Regulació I Les Fallades Del Mercat 8 hores
 • Unitat 9: Els Indicadors Econòmics: 13 hores
 • Unitat 10: La Demanda I L’oferta Agregades: 10 hores
 • Unitat 11: El Sector Públic: 10 hores
 • Unitat 12: El Diner I El Sistema Financer: 9 hores
 • Unitat 13: Comerç Internacional: 8 hores
 • Unitat 14: El Mercat De Divises I La Unió Monetària Europea: 8 hores

 

AVALUACIÓ

L’avaluació serà de forma continuada al llarg de tot els curs i es donaran qualificacions trimestrals informatives. En aquesta avaluació es valorarà l’assoliment dels objectius fixats pel Departament d’Ensenyament.

 

Els criteris de qualificació seran el següents:

1. Se supera l’avaluació corresponent, amb una qualificació igual o superior a 5.
2. La qualificació de l’avaluació tindrà dos components:

 • L’ obtinguda per mitjana aritmètica, en les dues proves específiques que es faran durant el trimestre per avaluar continguts, amb una ponderació del 80%.
 • L’ obtinguda de les diferents activitats realitzades en l’avaluació formativa (1) amb una ponderació del 20%.

(1) Dins d’aquest apartat s’ha seleccionat una sèrie de conductes observables i que es valoren per la freqüència i/o intensitat amb que es puguin presentar. Les conductes que s’avaluaran són:

 • Treball diari a casa: es valorarà positivament tant la resolució correcta dels exercicis proposats com l’intent seriós de resoldre’ls malgrat que el resultat sigui incorrecte.
 • Participació activa de l’alumne/a a classe: es valoraran les intervencions de l’alumne/a a classe, tant les voluntàries quan fa preguntes o dóna respostes espontàniament, com quan és requerit a fer- ho. Tot això inclou les sortides a la pissarra, voluntàries o no.
 • Comportament general a la classe, assistència i puntualitat: es controlarà diàriament i es valoraran negativament tant les faltes d’assistència i els retards, com qualsevol tipus de conducta que pugui causar pertorbació a la classe.

L’assistència a classe és obligatòria. L’alumnat que acumuli un 20% de faltes no justificades, perd el dret a l’avaluació contínua. Aquest alumnat només tindrà dret a fer una prova de tot el trimestre, durant la setmana especial d’exàmens de batxillerat (setmana verda).

 

Criteris de correcció de les proves escrites

Sempre s’han de fer amb bolígraf (blau o negre). En el cas de representacions gràfiques, podrien utilitzar-se també altres colors. Una prova escrita amb llapis, no serà valorada.

És responsabilitat de cada alumne que la taula estigui neta d’escrits sospitosos durant el transcurs d’una prova. L’incompliment d’aquesta norma provocarà la retirada de l’examen i la consegüent desqualificació de l’alumne.

 

a) En cas d’exercicis numèrics:
 • És condició necessària escriure les fórmules correctament per a que tingui validesa l’exercici en qüestió.
 • Si es demana el càlcul i la interpretació del resultat, es valorarà cada part amb la meitat de la puntuació de l’exercici.
 • La resposta a cada exercici ha d’estar clarament diferenciada.
 • Si el resultat numèric no s’expressa amb les unitats correctes, es descomptarà un quart de la puntuació de l’exercici.
 • Si en les gràfiques no estan indicades les variables que es representen a cada eix, es descomptarà un quart de la puntuació de l’exercici.
 • Si el procediment és correcte però, degut als càlculs numèrics el resultat és erroni, aquest es donarà com a vàlid, excepte el cas de què aquest resultat sigui absolutament incoherent amb l’enunciat de l’exercici (llavors es descomptarà la meitat de la puntuació).

 

b) En cas de qüestions teòriques:
 • Si es tracta de preguntes tipus test: les respostes incorrectes descomptaran un terç de la puntuació d’una resposta satisfactòria. Una resposta en blanc, no suma ni resta.
 • Si es tracta de qüestions a desenvolupar:

No es valorarà la resposta si està expressada de forma inintel·ligible, tant pel que fa a la construcció sintàctica com pel que fa a l’ús incorrecte del vocabulari específic de la matèria.

No es valorarà si no respon exactament a allò que es demana: definició, classificació, comparació, enumeració, etc.

 

Material per a les proves

Bolígraf, llapis, goma d’esborrar, “típpex”, regle… Es pot portar calculadora, però no s’autoritzarà l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.
Cada alumne serà responsable del seu material i en cap moment aquest es podrà intercanviar durant una prova. El telèfon mòbil, de qualsevol tipus, està prohibit a l’aula i amb més motiu en un examen. En cap moment es podrà fer servir com a substitutiu d’una calculadora o d’un rellotge.

 

Activitats de recuperació
 • Les avaluacions no superades podran ser recuperades mitjançant una prova formada pels continguts del trimestre.
 • Aquesta prova es farà durant la setmana verda del trimestre següent a l’avaluació no superada (2).
 • Només s’hi podrà presentar l’alumnat que no hagi superat l’avaluació.
 • Es conservarà la nota més alta de les obtingudes entre l’avaluació i la recuperació.
 • En cap cas la nota podrà ser superior a 5.

(2) Excepció: la nota de la 3a avaluació s’haurà d’obtenir i comunicar a l’alumnat uns dies abans de finalitzar el trimestre. Posteriorment es convocaran les activitats de recuperació de la 3a avaluació dins la setmana verda del tercer trimestre.

 

Cas de no presentació a una prova:

La norma general serà que les proves escrites no es poden repetir. Malgrat això, en cas de força major, excepcional i discrecionalment es podrà repetir una prova escrita, sempre que la justificació estigui degudament documentada a criteri del professor. En aquest cas, la prova pendent es farà el dimecres anterior a la setmana verda.

 

Nota Final

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions, sempre i quan no hi hagi cap nota inferior a 4. L’alumne/a haurà superat la matèria si el resultat és igual o superior a 5.

En el supòsit que un/a alumne/a tingui una avaluació amb una nota inferior a 4, el resultat de la mitjana aritmètica de les diferents avaluacions no podrà ser, en cap cas, igual o superior a 5.

Amb posterioritat a la nota final, es faran les proves extraordinàries de recuperació i una nova sessió d’avaluació.

 

Proves extraordinàries de recuperació

Destinades a l’alumnat que no hagi superat la matèria en l’avaluació final. Consistirà en una única prova formada pels continguts de tot el curs. Tot i així, es considerarà per a la nota definitiva l’evolució que l’alumne/a ha tingut durant tot el curs.

 

Mecanisme de recuperació de la matèria, cas que passi a 2n de Batxillerat amb la matèria no superada

Estant ja l’alumne/a a 2n de Batxillerat i en el supòsit de que tingui l’Economia i/o Economia de l’Empresa de 1r de Batxillerat no superada, l’alumne/a podrà recuperar-la realitzant una prova en les dates previstes en el calendari general del Centre per a les recuperacions de matèries pendents.

 

El departament de Ciències Socials estableix com a criteris generals d’avaluació del batxillerat els següents:
 • La nota final de cada avaluació es basarà en un mínim de dues proves escrites al llarg de l’avaluació. Així mateix, es podran fer treballs en funció de l’assignatura al llarg de l’avaluació que computaran en lanota final.
 • L’assistència, actitud i treball de l’alumnat es valoraran per tal d’arrodonir la nota final de l’avaluació.
 • Les recuperacions es faran al llarg de l’avaluació o a final de curs.

 

Criteris d’avaluació Batxillerat

Història de la Filosofia de 2n BATX (PDF)

Geografia 2n BATX (PDF)

Història de la Música i la Dansa 2n BATX (PDF)

Història d’Espanya 2n BATX (PDF)

Economia 2n BATX (PDF)