CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ ESO

 

1r ESO:
 1. Hi ha 16 temes: Per cada tema 3 notes: 1 per activitats a classe, 1 per activitats a casa (deures) i 1 per control de final de tema.
 2. Petits treballs de recerca i investigació.
 3. Interès, comportament, actitud, participació
 4. L’alumnat recollirà la seva producció en una llibreta que serà valorada pel professor.

 

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota
 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs es presentaran en data pactada. Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • Els treballs individuals i d’equip es qualificaran amb els mateixos criteris que la llibreta o dossier de treball de classe.

A cada avaluació s’haurà de presentar el dossier amb els exercicis i activitats:

 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (50% de la nota):

Inclouran un o més temes. No només avaluaran aspectes memorístics, sinó també habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi

 • Les proves que no arribin a 4 no faran mitjana amb les altres i s’hauran de recuperar tot i que el promig superi el 5
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (20% de la nota):
 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • La participació diària en el treball de l’aula.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora
 • La conservació del material i de l’aula.

 

MESURES DE RECUPERACIÓ
 • Les avaluacions es recuperaran amb proves al llarg del trimestre. D’aquesta manera es podrà anar recuperant poc a poc.
 • A final de curs s’hauran de recuperar els trimestres suspesos i s’aprovarà la matèria quan la mitjana dels tres trimestres sigui 5 i com a màxim se’n suspengui un amb no menys de 4.
 • Pendents de cursos anteriors: l’alumne haurà d’elaborar un dossier d’activitats (de les “preguntes clau”) i haurà d’aprovar un examen sobre les mateixes durant el primer quadrimestre.

Criteris avaluació 1r ESO (Descàrrega PDF)

 

2n ESO:

 

1. Temari

Durant aquest curs s’estudiaran:

 1. 6 temes d’Història Medieval de Catalunya i Espanya (s.VIII- s.XV)
 2. 6 temes d’Història Moderna de Catalunya i Espanya (s.XV- s.XVII)
 3. 4 temes de Geografia Humana

 

2. Dinàmica del curs

De cada tema, l’alumne/a farà un dossier i un control.

 • El dossier constarà dels apunts, els dictats i els exercicis proposats.
 • Format del dossier:
  • Portada amb títol del tema, i nom, cognoms i grup de l’alumne
  • Apunts i explicacions del professor
  • Exercicis obligatoris
  • Continguts addicionals que vulgui afegir l’alumne/a
 • L’examen serà tant sobre el contingut treballat a classe com dels continguts del llibre

 

3. Criteris d’avaluació
 • S’obtindrà una nota per cada tema. Aquesta nota estarà composta de tres variables:
  • Comportament a classe (implicació, actitud…)
  • Procediments (Presentació i completesa del dossier)
  • Continguts (examen…)
  • En els exàmens i els dossiers, les faltes d’ortografia i de presentació poden fer baixar fins a 0,5 punts la nota obtinguda.
 • En situacions de normalitat, la proporció a l’hora d’avaluar aquestes tres variables serà de: 50 % proves escrites, 30 % procediments i 20 % de comportament. De tota manera, i de forma excepcional, un mal comportament pot determinar la nota en un grau més alt.
 • Hi ha tres avaluacions durant el curs.
  • La nota de cada avaluació és el resultat del promig de notes dels temes treballats durant aquella avaluació
  • Per aprovar el curs cal tenir aprovades les tres avaluacions
  • Els alumnes que van suspendre l’assignatura de Socials de 1er però que tot i així van passar curs, estan OBLIGATS a presentar un treball.

 

4. Recuperacions
 • Les avaluacions es recuperaran amb proves al llarg del trimestre. D’aquesta manera es podrà anar recuperant poc a poc.
 • A final de curs s’hauran de recuperar els trimestres suspesos i s’aprovarà la matèria quan la mitjana dels tres trimestres sigui 5 i com a màxim se’n suspengui un amb no menys de 4.
 • Pendents de cursos anteriors: l’alumne haurà d’elaborar un dossier d’activitats (de les “preguntes clau”) i haurà d’aprovar un examen sobre les mateixes durant el primer quadrimestre.

Criteris avaluació 2n ESO (Descàrrega PDF)

 

 

3r ESO:

 

L’AVALUACIÓ

L’avaluació constarà de tres parts: continguts, procediments i actitud.

 

CONTINGUTS (50 %):

S’avaluaran amb una prova escrita en acabar cada tema o unitat didàctica, o en acabar dos temes o unitats referides a un mateix aspecte. En aquesta prova hi haurà unes qüestions referides als objectius bàsics del tema i unes altres d’aprofundiment.

A través d’aquesta prova escrita, s’informarà a cada alumne/a del grau d’assoliment de cada un dels objectius didàctics del tema.

 

PROCEDIMENTS (30%):

S’avaluaran a partir dels exercicis i activitats recollits al llarg de l’avaluació i a partir del dossier de l’alumne.

El dia de la prova escrita s’haurà de presentar el dossier amb els exercicis i activitats del tema/es als quals fa objecte la prova. Així mateix, a final de l’avaluació tots els exercicis i activitats inclosos en el dossier es relligaran i es presentaran com un treball seguint les normes de presentació que teniu a l’agenda.

Els exercicis i activitats d’ampliació que s’aniran oferint al llarg de les classes, ajudaran a millorar la nota i l’alumnat que vulgui obtenir una qualificació elevada n’haurà de fer alguns.

 

ACTITUD (20%):

S’avaluarà a partir de:

 • La participació activa a les classes.
 • La presentació formal i la puntualitat en la presentació dels exercicis.
 • L’actitud correcta a les classes.
 • La presentació del dossier.

Per aprovar l’avaluació és imprescindible haver presentat el dossier del trimestre i haver assolit els objectius bàsics assenyalats.

 

MESURES DE RECUPERACIÓ
 • Les avaluacions es recuperaran amb proves o dossiers al llarg del trimestre. D’aquesta manera es podrà anar recuperant poc a poc.
 • A final de curs s’hauran de recuperar els trimestres suspesos i s’aprovarà la matèria quan la mitjana dels tres trimestres sigui 5 i com a màxim se’n suspengui un amb no menys de 4.
 • Pendents de cursos anteriors: l’alumne haurà d’elaborar un dossier d’activitats (de les “preguntes clau”) i haurà d’aprovar un examen sobre les mateixes durant el primer trimestre.

Criteris avaluació 3r ESO (Descàrrega PDF)

 

4t ESO:

Al final de cada un o dos temes hi haurà una prova escrita sobre els continguts treballats. Seran 4 proves cada trimestre.

Cada trimestre caldrà presentar el dossier amb tots els apunts i exercicis realitzats. És requisit per aprovar.

Una part de la nota reflectirà l’actitud a classe.

 

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)
 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs es presentaran en data pactada. Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • Els treballs individuals i d’equip es qualificaran amb els mateixos criteris que la llibreta o dossier de treball de classe.

A cada avaluació s’haurà de presentar el dossier amb els exercicis i activitats:

 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (50% de la nota):

Inclouran un o més temes. No només avaluaran aspectes memorístics, sinó també habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi.

 • Les proves que no arribin a 4 no faran mitjana amb les altres i s’hauran de recuperar tot i que el promig superi el 5
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (20% de la nota):
 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • La participació diària en el treball de l’aula.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora
 • La conservació del material i de l’aula.

 

MESURES DE RECUPERACIÓ
 • Les avaluacions es recuperaran amb proves al llarg del trimestre. D’aquesta manera es podrà anar recuperant poc a poc.
 • A final de curs s’hauran de recuperar els trimestres suspesos i s’aprovarà la matèria quan la mitjana dels tres trimestres sigui 5 i com a màxim se’n suspengui un amb no menys de 4.
 • Pendents de cursos anteriors: l’alumne haurà d’elaborar un dossier d’activitats (de les “preguntes clau”) i haurà d’aprovar un examen sobre les mateixes durant el primer quadrimestre.

Criteris avaluació 4t ESO(Descàrrega PDF)

 

Optativa: Parlem de diners – 1er d’ESO

 

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)
 • Els exercicis i activitats fets a classe. Treballs i recerques complementàries.
 • Els treballs es presentaran en data pactada. Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • Els treballs individuals i d’equip es qualificaran amb els mateixos criteris que la llibreta o dossier de treball de classe.

S’haurà de presentar el dossier amb els exercicis i activitats:

 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (50% de la nota):

No només avaluaran aspectes memorístics, sinó també habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi…

 • Les proves que no arribin a 4 no faran mitjana amb les altres i s’hauran de recuperar tot i que el promig superi el 5.
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data, sempre i quan es porti un justificant adient.

 

ACTITUD (20% de la nota):
 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • La participació diària en el treball de l’aula. L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i el professor
 • La conservació del material i de l’aula.

 

MESURES DE RECUPERACIÓ
 • L’alumne haurà d’elaborar un dossier d’activitats i haurà d’aprovar un examen sobre les mateixes.

Criteris avaluació Parlem de diners (Descàrrega PDF)