El departament de Ciències Socials aglutina les àrees de coneixement de Filosofia, Economia, Socials (Geografia i Història) i Religió. Està format durant el curs actual per un total de 9 professors/es i integra matèries diverses com l’Economia, la Filosofia, la Geografia, la Història, l’Art i la Religió.
 


 

I. MEMBRES DEL DEPARTAMENT I MATÈRIES IMPARTIDES

 

ALBERT GALICIA. Cap Departament (2), Filosofia 1r BAT (4), Història de la Filosofia 2n BAT (9), Psicologia i Sociologia (4).

JORDI MASACHS. Cap Estudis (11). Filosofia 1r BAT (4), Història contemporània 1r BAT (4).

MIQUEL RIBAS. Tutor 2n BATXIBAC (1), Socials 4t ESO (3), Histoire de la France a 1r BATXIBAC (2), Histoire de la France a 2n BATXIBAC (2), Cultura audiovisual 1r BAT (2), Cultura Audiovisual 2n BAT (4), Geografia 2n BAT (4)

ROGER POU. Tutor 4T ESO (2), Socials 3r ESO (3), Socials 4t ESO (6), Arts Escèniques 4t ESO (2), Arts Escèniques 1r BAT (2), Arts Escèniques 2n BAT (4).

JOAQUIM DE PRADO. Tutoria PPL i Tutoria 3r ESO (3), Socials 1r ESO (6), Socials 3r ESO (6), Optativa E-Twining 1r ESO (1), Fonaments de les Arts a 1r Batx (4)

RITA GONZÁLEZ. Història d’Espanya 2n BAT (9).

IBAN MARTÍNEZ. Socials 1r ESO (6). Professor de Música assignat al departament d’Arts Escèniques.

PENÉLOPE ALBERO. Tutoria Estada Empresa (3), Economia 1r BAT (4), Ec. d’Empresa 1r BAT (4), Ec. d’Empresa 2n BAT (4). Fol 1r i 2n CFGM (4).

PAU VILA. Socials 2n ESO (9), Religió 2n ESO (2), Optativa Lògica 2n ESO (2), Religió 3r ESO (2), Filosofia 4t ESO (3), Filosofia 1r BAT (2)

 


 

II. QUÈ ENSENYEM (RESSENYA DE LES MATÈRIES)

 

ÀREA DE FILOSOFIA

 

OPTATIVA DE LÒGICA 2n ESO

Els alumnes s’han de familiaritzar en la resolució d’enigmes lingüístics, d’endevinalles lògiques, paradoxes, dilemes i problemas de pensament lateral, així com jeroglífics i sudokus. Es tracta de potenciar el raonament lògic, la fluïdesa verbal, la capacitat d’anàlisi i la resolució de problemas de manera imaginativa.
 

CULTURA I VALORS (2n ESO)

Cultura i valors ètics pretén ajudar l’alumnat a consolidar un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals, tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura. Aquest caràcter innovador d’englobar tots aquests continguts és el que justifica la creació d’un àmbit diferenciat i la determinació d’unes competències específiques.
 

CULTURA I VALORS (3r ESO)

Aquesta materia s’imparteix en anglès en aplicación del projecte plurilingüe de centre. A més de la confluència dels continguts estudiats a 2n, cal assenyalar que els aspectes cognitius de la competència estan al servei dels aspectes actitudinals. En altres paraules, els sabers que s’hi inclouen estan orientats a l’acció. La matèria té com a nucli la fonamentació dels valors ètics que han d’inspirar els criteris per tal de jutjar fets i accions. I aquestes accions a promoure són aquelles imprescindibles per viure i conviure en la societat actual, complexa i diversa.
 

FILOSOFIA 4t ESO

La matèria de filosofia a 4t d’ESO promou en l’alumne la seva capacitat de pensar, comprendre, reflexionar i argumentar tot utilitzant el plantejament que li és propi, més enllà de cada camp concret estudiat en les altres matèries, sense defugir la seva capacitat de transformació i canvi tant de l’individu com de la societat.
 

FILOSOFIA 1r batxillerat

La matèria consisteix en una introducció als grans temes de la filosofía (el coneixement, la realitat, la lógica, l’ètica i la política) i la seva problemàtica en relació amb el món actual. 
 

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 2n batxillerat

La Psicologia és un ciència experimental que estudia els processos mentals i la conducta per tal de descriure-la, explicar-la, preveure-la i modificar-la si hi ha desajustaments. La Sociologia estudia l’ésser humà com un “animal social per naturalesa”, un ésser que neix, creix i es realitza en el medi social.
 

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2n batxillerat

S’aborden amb profunditat els pensadors (Plató, Descartes, Hume, Nietzsche,…), els corrents (racionalisme, empirisme,…) i els grans sistemes filosòfics que hi ha hagut en la historia del pensament occidental.
 


 

ÀREA D’ECONOMIA

 

EMPRENEDORIA 3r ESO (matèria optativa)

Matèria enfocada cap a aspectes orientatius del món profesional i empresarial.
 

ECONOMIA I EMPRENEDORIA 4t ESO (materia optativa)

Els continguts s’ordenen en tres blocs: el primer bloc conté el coneixement de les diferents formacions, professions i camps ocupacionals existents a l’entorn. El segon se centra en les habilitats personals i professionals lligades a l’emprenedoria. El tercer bloc recull les finances personals, amb l’elaboració d’un pressupost personal, i les finances de les empreses.
 

ECONOMIA 4t ESO (materia optativa)

L’economia a 4t d’ESO pretén aportar als alumnes coneixements de cultura econòmica i de raonament econòmic i modelització. Això suposa tractar els continguts amb una metodologia que permeti introduir els models més utilitzats per a l’anàlisi econòmica. L’alumnat podrà interpretar alguns indicadors econòmics amb un grau d’autonomia suficient.
 

ECONOMIA 1r batxillerat

La matèria pretén posar a l’abast dels alumnes una sèrie de conceptes i eines d’anàlisi que els permeten estudiar la realitat des d’un punt de vista econòmic i que es reflecteix en dues dimensions: com a individu que haurà de prendre contínues decisions i com a ciutadà actiu. 
 

ECONOMIA I EMPRESA 1r i 2n de batxillerat

La matèria pretén assolir dues finalitats principals: estudiar com s’organitza i com es gestiona una empresa de manera global i proporcionar a l’alumne una sèrie d’habilitats necessàries tant en el seu desenvolupament personal com en el seu futur com a treballador o empresari. A 2n, a més, s’aprofundeix en la comptabilitat i en l’anàlisi dels estats financers. 
 


 

ÀREA DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA (Ciències Socials)

 

CIÈNCIES SOCIALS 1r d’ESO

El curs es divideix en duesparts: en la primera es treballa geografía (la Terra, el medi natural, el relleu, cartografia, etc.), en la segona prehistòria i història antiga (Grècia, Roma,…) amb especial incidencia en la realitat catalana. 
 

CIÈNCIES SOCIALS 2n d’ESO

També el curs es divideix en dues parts, una de geografía humana i demografía i la segona d’història medieval. 
 

CIÈNCIES SOCIALS 3r ESO

Es treballa únicament geografia, principalment econòmica i política. Hi ha dos temes sobre relleu i clima i un tema sobre població. S’estudien els sectors primari, secundari i terciari, sistemes econòmics i globalització.

Pel que fa als aspectes de geografia política, es treballen les ciutats, els estats, la Unió Europea i l’organització política de Catalunya i Espanya.
 

CIÈNCIES SOCIALS 4t ESO

Es treballa història des del segle XV fins al segle XXI però es prioritza la història dels segles XIX-XX, i bàsicament la història d’Europa i la història d’Espanya i de Catalunya (la Revolució Industrial, l’evolució política, la Guerra Civil, el franquisme i la transició democrática).
 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r batxillerat

Es treballa la història bàsicament europea dels segles XIX i XX: La RevolucióIndustrial, les revolucions liberals del segle XIX, els moviments obrers, el procés de colonització i descolonització, Les guerres mundials i el període d’entreguerres, l’evolució política després de la 2a Guerra Mundial, la fi del comunisme, el nou ordre internacional i els conflictes actuals.
 

HISTÒRIA D’ESPANYA 2n batxillerat

L’assignatura comprèn la història d’ Espanya des dels seus inicis a la prehistòria fins a l’actualitat. prioritzant la història d’Espanya des del S. XIX. Durant el curs s’analitzen les notícies diàries i els alumnes han d’estar informats dels esdeveniments actuals. A classe es fa referència contínua a l’actualitat, donant prioritat a aquells aspectes que són conseqüència dels fets històrics.

 

GEOGRAFIA 2n batxillerat


Estudia la localització i distribució dels fenòmens geogràfics (ambientals i humans,) l’anàlisi de les seves característiques ambientals i l’organització espacial. S’estudia la interacció entre el medi i les activitats humanes, la demografia, les xarxes urbanes i de comunicacions i les polítiques territorials. L’àmbit d’estudi és mundial, però s’aprofundeix a nivell de Catalunya, Espanya i Europa.

 

HISTÒRIA DE L’ART 2n batxillerat


Es treballa l’art des de Grècia fins al segle XX: Art clàssic: Grècia i Roma. Art medieval: Bizanci, Islam, Romànic i Gòtic. Art modern: Renaixement i Barroc. Art del segle XIX: Neoclassicisme, Realisme, Romanticisme, Impressionisme, Modernisme, Arquitectura del ferro. Art del segle XX: Racionalisme, Organicisme, Avantguardes, Abstracte.

 

 

ÀREA DE RELIGIÓ

 

RELIGIÓ 2n ESO (2 hores)

El temari és un recorregut per les diferents tradicions religioses: Les religions prehistòriques; les Antigues: Mesopotàmiques i Egípcies; les històriques: Grècia i Roma; les Espirituals: Hinduisme i Budisme; El cristianisme: Jesús. Aquest programa es dóna a 2n d’ESO on es tracten les celebracions i ritus de les diferents tradicions religioses. La Festa: Naixement, Iniciació, Casament, Vellesa. Mort. A més s’hi afegeixen els continguts de 1r.
 

RELIGIÓ 3r ESO (2 hores)

A Tercer d’ESO es fa un recorregut de les religions que a Primer d’ESO no es donen: El judaisme; l’ Islam; el Tao; el Confucianisme; el Cristianisme. També s’hi afegeix la història de l’Església que s’hauria d’impartir a 4t: Les primeres comunitats; les persecucions; Constantí; el cisme d’Orient; Luter i la reforma; L’Església anglicana; Trento i la contra reforma; El concili Vaticà II i l’ecumenisme.
 
 


 

 

III.QUINS CRITERIS D’AVALUACIÓ APLIQUEM

 

ÀREA DE FILOSOFIA

 

CULTURA I VALORS 2n ESO

S’apliquen els mateixos instruments d’avaluació que a les ciències socials de l’ESO.

 

1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

TREBALL D’APRENENTATGE A L’AULA I A CASA (50% de la nota qualificadora):

Es valorarà tant l’observació de l’aula com la carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.

Observació de l’aula: (25%)

 • L’interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
 • L’ assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’aprenentatge d’habilitats i estratègies que afrontin i respongui als reptes proposats.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i el/la professora.
 • La conservació del material i de l’aula. 
 • La implicació en el projecte d’aprenentatge i de creixement personal. 

Carpeta d’aprenentatge: (25%)

 • L’elaboració del dossier-carpeta és imprescindible per aprovar la matèria.
 • En la carpeta hi han de constar els exercicis i activitats fets a casa i/o a classe.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres activitats addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.

• El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 
PROVES ESCRITES COMPETENCIALS (50% de la nota qualificadora):

Inclouran els continguts curriculars corresponents a una o més unitats didàctiques. Mitjançant aquestes proves s’avaluaran les competències bàsiques de l’àmbit social i les transversals, les habilitats d’anàlisi, de síntesi, de comparació, d’aplicació, de comentari, de comprensió, de justificació, d’interpretació i de valoració.

També s’elaboraran activitats d’autoavaluació i co-avaluació per tal que l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge.
 

2 AVALUACIÓ QUALIFICADORA

En l’avaluació qualificadora les notes deixen de ser quantitatives i passen a ser qualitatives. Aquesta avaluació mostra el grau d’assoliment dels aprenentatges competencials de la matèria a través de les següents qualificacions:

NA: NO ASSOLEIX, és a dir, no aconsegueix resoldre les situacions d’aprenentatge tot i tenir ajut i acompanyament.

AS: ASSOLEIX SATISFACTÒRIAMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb ajut i acompanyament.

AN: ASSOLEIX NOTABLEMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge sol i sap explicar com ho fa.

AE: ASSOLEIX EXCEL·LENTMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb autonomia i ho justifica amb raonaments propis i fa propostes creatives.

 


 

CULTURA I VALORS 3r ESO

En aplicació del projecte plurilingüe de centre aquesta matèria s’imparteix en anglès i per tant en els criteris d’avaluació es té en compte el nivell d’anglès demostrat per l’alumne.
 

1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

TREBALL D’APRENENTATGE A L’AULA I A CASA (40% de la nota qualificadora):

Es valorarà tant l’observació de l’aula com la carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.

Observació de l’aula: (20%)

 • L’interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
 • L’assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’aprenentatge d’habilitats i estratègies que afrontin i respongui als reptes proposats.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i el/la professora.
 • La conservació del material i de l’aula. 
 • La implicació en el projecte d’aprenentatge i de creixement personal.

Carpeta d’aprenentatge: (20%)

 • L’elaboració del dossier-carpeta és imprescindible per aprovar la matèria.
 • En la carpeta hi han de constar els exercicis i activitats fets a casa i/o a classe.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres activitats addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES COMPETENCIALS (60% de la nota qualificadora):

Inclouran els continguts curriculars corresponents a una o més unitats didàctiques. Mitjançant aquestes proves s’avaluaran les competències bàsiques de l’àmbit social i les transversals, les habilitats d’anàlisi, de síntesi, de comparació, d’aplicació, de comentari, de comprensió, de justificació, d’interpretació i de valoració.

També s’elaboraran activitats d’autoavaluació i co-avaluació per tal que l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge.

 

2. AVALUACIÓ QUALIFICADORA

En l’avaluació qualificadora les notes deixen de ser quantitatives i passen a ser qualitatives. Aquesta avaluació mostra el grau d’assoliment dels aprenentatges competencials de la matèria a través de les següents qualificacions:

AN: NO ASSOLEIX, és a dir, no aconsegueix resoldre les situacions d’aprenentatge tot i tenir ajut i acompanyament.

AS: ASSOLEIX SATISFACTÒRIAMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb ajut i acompanyament.

AN: ASSOLEIX NOTABLEMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge sol i sap explicar com ho fa.

AE: ASSOLEIX EXCEL·LENTMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb autonomia i ho justifica amb raonaments propis i fa propostes creatives.

 


 

FILOSOFIA 4t ESO

L’avaluació de la materia incorpora les directrius del nou decret d’avaluació per competències. Així distingirem els instruments d’avaluació dels instruments de qualificació. En els primers descrivim els ítems i percentatges que es tene en compte a l’hora d’avaluar els alumnes mentre que en els segons especifiquem les notes qualitatives que rebrà l’alumne en funció del grau d’assoliment de les competències.
 

1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

TREBALL D’APRENENTATGE A L’AULA I A CASA (40% de la nota qualificadora):

Es valorarà tant l’observació de l’aula com la carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.

Observació de l’aula: (20%)

 • L’interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
 • L’assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’aprenentatge d’habilitats i estratègies que afrontin i respongui als reptes proposats.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i el/la professora.
 • La conservació del material i de l’aula. 
 • La implicació en el projecte d’aprenentatge i de creixement personal.

Carpeta d’aprenentatge: (20%)

 • L’elaboració del dossier-carpeta és imprescindible per aprovar la matèria.
 • En la carpeta hi han de constar els exercicis i activitats fets a casa i/o a classe.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres activitats addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES COMPETENCIALS (60% de la nota qualificadora):

Inclouran els continguts curriculars corresponents a una o més unitats didàctiques. Mitjançant aquestes proves s’avaluaran les competències bàsiques de l’àmbit social i les transversals, les habilitats d’anàlisi, de síntesi, de comparació, d’aplicació, de comentari, de comprensió, de justificació, d’interpretació i de valoració.

També s’elaboraran activitats d’autoavaluació i co-avaluació per tal que l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge.

 

2. AVALUACIÓ QUALIFICADORA

En l’avaluació qualificadora les notes deixen de ser quantitatives i passen a ser qualitatives. Aquesta avaluació mostra el grau d’assoliment dels aprenentatges competencials de la matèria a través de les següents qualificacions:

AN: NO ASSOLEIX, és a dir, no aconsegueix resoldre les situacions d’aprenentatge tot i tenir ajut i acompanyament.

AS: ASSOLEIX SATISFACTÒRIAMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb ajut i acompanyament.

AN: ASSOLEIX NOTABLEMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge sol i sap explicar com ho fa.

AE: ASSOLEIX EXCEL·LENTMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb autonomia i ho justifica amb raonaments propis i fa propostes creatives.

 


 

FILOSOFIA 1r Batxillerat 

Aquesta materia és impartida per diferent professorat que ajustarà aquests criteris generals a l’especificitat de cada curs.

 

a. AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES

 • Valoració dels coneixements: Es valoraran amb les proves escrites:
 • Nombre de proves per avaluació: Dos parcials per avaluació: 90% de la nota
  • 1r parcial: 40%
  • 2n parcial: 60%
 • Aquestes proves faran promig entre si quan la nota sigui un 3 o més.
 • Valoració dels treballs i procediments: Es valoraran amb les activitats: 10% de la nota.
 • En funció del curs en concret pot ser que els percentatges dels treballs i de les proves variïn. 

 

b. CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 • Es faran proves de recuperació trimestrals de la 1ª , de la 2ª i de la 3a avaluació al llarg del curs.

 

c. CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL

 • Un cop acabades les avaluacions i/o recuperacions a final de curs es farà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin iguals o superiors a 3.
 • Hi haurà una recuperació extraordinària de la materia per aquells alumnes que els hagi quedat pendent després de la final…

 


 

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2n Batxillerat

 

1. AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES

 • Nombre de proves per avaluació: Dos parcials per avaluació (6 en tot el curs). Els parcials partirán d’un text representatiu d’algun dels autors importants i consistirane en un seguit d’activitats en tron del text: resumir, definir, comparar, interpretar.
 • Ponderació de la nota final del trimestre: el primer parcial val un 40% i el de la semana d’exàmens un 60%. Es farà promig a partir de 3 cada prova. Compten un 90%
 • Valoració dels continguts: Es valoraran amb les proves escrites.
 • Valoració de les activitats: Es valoraran amb els execicis i qüestionaris: un 10%.
 • Valoració de les actituds i normes: Es valorarà l’actitud i el treball encomanat i pota pujar o abaixar la nota en els casos dubtosos.

 

2. CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 • Es faran proves de recuperació trimestrals de la 1ª i de la 2ª avaluació. La recuperació de la 3ª va directament a les proves finals de recuperació.
 • A la prova final de maig els alumnes han de recuperar els trimestres suspesos, excepte en el cas que la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui major o igual que 5 i totes les notes trimestrals siguin majors o iguals que 3 i s’aprovin almenys 2 trimestres.. 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL

 • Un cop acabada la 3ª avaluació i la recuperació corresponent la nota final consistirà en la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin iguals o superiors a 3 i solament quedi una avaluació suspesa.
 • Hi haurà una prova extraordinària al juny per als alumnes pendents.

 


 

PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA 2n Batxillerat

 
 

1. AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES

Nombre de proves per avaluació: Dos controls per trimestre (6 en tot el curs).

 • Ponderació de la nota final del trimestre: Es valorarà amb els control i les activitats. El primer parcial comptarà un 40% mentre que el de la semana d’exàmens comptarà un 60%.
 • Valoració dels continguts: Es valoraran amb les proves escrites.
 • Valoració de les activitats. Es valoraran amb les proves i exercicis.
 • Valoració de les actituds: Es valorarà l’actitud i el treball encomanat.
 • Altres activitats d’avaluació: El treball a casa apuja o abaixa la nota. 

 

2. CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 • Es faran proves de recuperació trimestrals de la 1ª i de la 2ª avaluació. La recuperació de la 3ª va directament a les proves finals de recuperació.
 • A la prova final de maig els alumnes han de recuperar els trimestres suspesos, excepte en el cas que la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui major o igual que 5 i totes les notes trimestrals siguin majors o iguals que 3 i s’aprovin almenys 2 trimestres.

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL

 • Un cop acabada la 3ª avaluació i la recuperació corresponent la nota final consistirà en la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin iguals o superiors a 3 i solament quedi una avaluació suspesa.
 • Hi haurà una prova extraordinària al juny per als alumnes pendents.

 


 

ÀREA DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA (CIÈNCIES SOCIALS)

L’avaluació de les matèries incorporen les directrius del nou decret d’avaluació per competències. Així distingirem els instruments d’avaluació dels instruments de qualificació. En els primers descrivim els ítems i percentatges que es tene en compte a l’hora d’avaluar els alumnes mentre que en els segons especifiquem les notes qualitatives que rebrà l’alumne en funció del grau d’assoliment de les competències. Abans de concretar els criteris d’avaluació per a cada nivel exposarem les competències bàsiques que s’han d’anar assolint al llarg de l’etapa

 

CIÈNCIES SOCIALS 1r ESO i CIÈNCIES SOCIALS 2n ESO: 

 

1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

TREBALL D’APRENENTATGE A L’AULA I A CASA (50% de la nota qualificadora):

Es valorarà tant l’observació de l’aula com la carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.

Observació de l’aula: (25%)

 • L’interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
 • L’assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’aprenentatge d’habilitats i estratègies que afrontin i respongui als reptes proposats.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i el/la professora.
 • La conservació del material i de l’aula. 
 • La implicació en el projecte d’aprenentatge i de creixement personal.

Carpeta d’aprenentatge: (25%)

 • L’elaboració del dossier-carpeta és imprescindible per aprovar la matèria.
 • En la carpeta hi han de constar els exercicis i activitats fets a casa i/o a classe.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres activitats addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES COMPETENCIALS (50% de la nota qualificadora):

Inclouran els continguts curriculars corresponents a una o més unitats didàctiques. Mitjançant aquestes proves s’avaluaran les competències bàsiques de l’àmbit social i les transversals, les habilitats d’anàlisi, de síntesi, de comparació, d’aplicació, de comentari, de comprensió, de justificació, d’interpretació i de valoració.
També s’elaboraran activitats d’autoavaluació i co-avaluació per tal que l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge

 

2. AVALUACIÓ QUALIFICADORA

En l’avaluació qualificadora les notes deixen de ser quantitatives i passen a ser qualitatives. Aquesta avaluació mostra el grau d’assoliment dels aprenentatges competencials de la matèria a través de les següents qualificacions:

NA: NO ASSOLEIX, és a dir, no aconsegueix resoldre les situacions d’aprenentatge tot i tenir ajut i acompanyament.

AS: ASSOLEIX SATISFACTÒRIAMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb ajut i acompanyament.

AN: ASSOLEIX NOTABLEMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge sol i sap explicar com ho fa.

AE: ASSOLEIX EXCEL·LENTMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb autonomia i ho justifica amb raonaments propis i fa propostes creatives.

 


 

CIÈNCIES SOCIALS 3r ESO i CIÈNCIES SOCIALS 4t ESO:

 

1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

TREBALL D’APRENENTATGE A L’AULA I A CASA (40% de la nota qualificadora):

Es valorarà tant l’observació de l’aula com la carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.

Observació de l’aula: (20%)

 • L’interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
 • L’assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’aprenentatge d’habilitats i estratègies que afrontin i respongui als reptes proposats.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i el/la professora.
 • La conservació del material i de l’aula. 
 • La implicació en el projecte d’aprenentatge i de creixement personal.

Carpeta d’aprenentatge: (20%)

 • L’elaboració del dossier-carpeta és imprescindible per aprovar la matèria.
 • En la carpeta hi han de constar els exercicis i activitats fets a casa i/o a classe.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres activitats addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES COMPETENCIALS (60% de la nota qualificadora):

Inclouran els continguts curriculars corresponents a una o més unitats didàctiques. Mitjançant aquestes proves s’avaluaran les competències bàsiques de l’àmbit social i les transversals, les habilitats d’anàlisi, de síntesi, de comparació, d’aplicació, de comentari, de comprensió, de justificació, d’interpretació i de valoració.

També s’elaboraran activitats d’autoavaluació i co-avaluació per tal que l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge.

 

2. AVALUACIÓ QUALIFICADORA

En l’avaluació qualificadora les notes deixen de ser quantitatives i passen a ser qualitatives. Aquesta avaluació mostra el grau d’assoliment dels aprenentatges competencials de la matèria a través de les següents qualificacions:

NS: NO ASSOLEIX, és a dir, no aconsegueix resoldre les situacions d’aprenentatge tot i tenir ajut i acompanyament.

AS: ASSOLEIX SATISFACTÒRIAMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb ajut i acompanyament.

AN: ASSOLEIX NOTABLEMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge sol i sap explicar com ho fa.

AE: ASSOLEIX EXCEL·LENTMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb autonomia i ho justifica amb raonaments propis i fa propostes creatives.

 


 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r Batxillerat

 • Cada conjunt temàtic es recomanarà un film del llistat adjunt relacionat amb els continguts exposats (activitat obligatòria).
 • Els/les alumnes presentaran un resum i unes activitats específiques per cada tema que puntuaran fins a 7 punts com a màxim (activitat obligatòria).
 • Es faran fer comentaris escrits (pautats en el llibre) d’imatges, obres d’art, textos, gràfiques i mapes… (1 ó 2 A4) (activitat obligatòria).
 • Es podran fer lectures del llistat adjunt i es presentarà un breu treball (activitat voluntària).
 • Cada trimestre es faran exàmens finals dels continguts donats (activitat obligatòria).
 • En cas de suspendre algun trimestre caldrà presentar-se a l’examen final. Per a presentar-se a l’examen final de recuperació o de millora de nota, serà un requisit ineludible haver presentat tots els resums, activitats, comentaris i treballs del curs.
 • Tots els resums es faran a mà. La còpia suposarà suspendre el trimestre i, potser, el curs.
 • Serà lectura obligatòria amb dos treballs quadrimestrals el llibre: DD.AA.: Introducció a la Història Contemporània.- Columna. Dates d’entrega: 21/12/12 i 30/5/12.
 • La no presentació d’alguna de les activitats, resums, comentaris, treballs…, en el termini fixat, comptabilitzarà com a zero.
 • Només s’admetran entregues fora de termini per causes majors oficialment justificades.
 • La no assistència a classe farà perdre el dret a l’avaluació de la matèria.

 


 

HISTÒRIA DE L’ART de l’Art 2n Batxillerat 

L’avaluació serà formativa i final i tindrà en compte els aspectes següents:

 • assistència i puntualitat a classe.
 • assistència a les sortides del curs que tindran caràcter obligatori.
 • participació i interès a classe.
 • presentació puntual i acurada dels treballs i activitats.
 • l’atenció per allò que s’explica.
 • Proves escrites.

 

LES PROVES ESCRITES

Una al final de cada bloc temàtic seguint el model d’examen de les PAAU.
Les notes de les proves escrites (exàmens) representaran el 85 % de la nota d’avaluació. 

 

IMPORTANT:

La reiteració en les faltes d’assistència injustificades (el 20 %) suposarà perdre el dret a l’avaluació continua.

 

Criteris de qualificació

 • Les qualificacions de controls parcials inferiors a 3 no faran mitjana.
 • És imprescindible una nota mitjana de 5 per aprovar cadascuna de les avaluacions i per obtenir una qualificació final d’aprovat.
 • En el cas de tenir una avaluació amb un 4, aquesta podrà fer mitjana amb una altra avaluació amb mínim d’un 6.
 • En el cas de dues avaluacions amb 4, no faran mitjana encara que la mitjana amb l’altra avaluació doni aprovat, i s’hauran de recuperar.
 • Els exàmens NP (no presentat) i no justificats per escrit, puntuen 0 i es recuperaran en l’examen final de recuperació de juny. En cas de justificar aquesta falta per escrit i només en cas de malaltia greu o circumstàncies familiars extremes, l’examen es recuperarà dins de la mateixa avaluació. 

 

Sistema de recuperació

 • Les activitats no presentades no són recuperables i per tant, l’alumne perd el dret al 20% de la nota.
 • En cas d’haver suspès 2 avaluacions o més, l’alumne s’haurà de presentar a una prova de recuperació final de tot el curs que coincidirà amb l’examen final del tercer trimestre.
 • En cas de només suspendre 1 avaluació, aquesta s’haurà de recuperar a final de curs durant la setmana d’exàmens del tercer trimestre.
 • Hi haurà una prova extraordinària de recuperació, posterior a les proves PAU, per aquells alumnes que no hagin recuperat en la recuperació final.

 


 

GEOGRAFIA 2n BAT

CRITERIS D’AVALUACIÓ I DINÀMICA DE RECUPERACIÓ

 • Cada àmbit, i per tant cada trimestre, comporta una nota. Aquesta nota s’obté de la qualificació d’un examen (70% de la nota) més la qualificació de dos tipus d’activitats (30% de la nota, la qual es desglossa en exercicis del llibre de text, a raó del 5 % de la nota, i exercicis del moodle de suport, a raó del 25 % de la nota).
 • Els exàmens combinen diferents models: qüestionaris de respostes curtes o mitjanes, comentaris de selectivitat, testos de múltiples opcions o desenvolupament de temes..
 • Als exàmens es valorarà especialment la pertinença i prelació dels conceptes esgrimits en les respostes així com l’ús d’un vocabulari específic adient.
 • La realització dels exercicis del moodle és obligatòria. La seva mancança condiciona les possibilitats de realitzar els controls.

 

La nota final es calcula fent el pro-mig de les notes trimestrals, sense arrodoniment.

Es poden repetir les proves escrites en cas d’absència justificada, sempre en la data acordada per l’equip de coordinació de Batxillerat.

Només hi ha recuperació a final de curs.

 


 
 

HISTÒRIA D’ESPANYA 2n BAT

 

1. CRITERIS AVALUACIÓ

 • Es farà un examen cada dos temes seguint els criteris i models de la Selectivitat.
 • Es demanarà participació activa dels alumnes mitjançant comentaris, exercicis, reflexions i aportacions documentals.
 • La nota d’avaluació serà la mitjana entre les notes d’examen (80%)i les aportacions quotidianes, treballs, exercicis, Així com l’interès i la implicació en la matèria. (20%).
 • Per fer la mitjana les notes han de ser iguals o superiors a 4. Estaran aprovats els alumnes que obtinguin una mitjana igual o superior a 5. Si la mitjana és inferior a 5 l’alumne es considerarà suspès.
 • L’assistència a classe és obligatòria per llei. Actualment es determina respecte als alumnes que acumulin més de 15 dies de faltes injustificades, el centre pot determinar donar-li de baixa. Respecte a l’assignatura s’estimarà que amb un 10% o més, sense justificació, l’alumne perd el dret d’examen.

 
 
2. RECUPERACIÓ

A final de curs els alumnes s’hauran de presentar a la recuperació de les avaluacions suspeses. Ara bé, si es suspèn únicament una avaluació amb una nota de 4 i la mitjana amb les altres avaluacions dona 5 o més, es considerarà aprovada aquesta avaluació i l’alumne no s’haurà de presentar a la recuperació de la mateixa.

 


 

ÀREA D’ECONOMIA

 

EMPRENEDORIA 3r ESO (matèria optativa), ECONOMIA 4t ESO i ECONOMIA (matèria optativa), EMPRENEDORIA 4t ESO (matèria optativa)

 

1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

TREBALL D’APRENENTATGE A L’AULA I A CASA (40% de la nota qualificadora):

Es valorarà tant l’observació de l’aula com la carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.

Observació de l’aula: (20%)

 • L’interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
 • L’assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’aprenentatge d’habilitats i estratègies que afrontin i respongui als reptes proposats.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i el/la professora.
 • La conservació del material i de l’aula.
 • La implicació en el projecte d’aprenentatge i de creixement personal.

Carpeta d’aprenentatge: (20%)

 • L’elaboració del dossier-carpeta és imprescindible per aprovar la matèria.
 • En la carpeta hi han de constar els exercicis i activitats fets a casa i/o a classe.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres activitats addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

PROVES ESCRITES COMPETENCIALS (60% de la nota qualificadora):

Inclouran els continguts curriculars corresponents a una o més unitats didàctiques. Mitjançant aquestes proves s’avaluaran les competències bàsiques de l’àmbit social i les transversals, les habilitats d’anàlisi, de síntesi, de comparació, d’aplicació, de comentari, de comprensió, de justificació, d’interpretació i de valoració.
També s’elaboraran activitats d’autoavaluació i co-avaluació per tal que l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge.

 

2. AVALUACIÓ QUALIFICADORA

En l’avaluació qualificadora les notes deixen de ser quantitatives i passen a ser qualitatives. Aquesta avaluació mostra el grau d’assoliment dels aprenentatges competencials de la matèria a través de les següents qualificacions:

NS: NO ASSOLEIX, és a dir, no aconsegueix resoldre les situacions d’aprenentatge tot i tenir ajut i acompanyament.

AS: ASSOLEIX SATISFACTÒRIAMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb ajut i acompanyament.

AN: ASSOLEIX NOTABLEMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge sol i sap explicar com ho fa.

AE: ASSOLEIX EXCEL·LENTMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb autonomia i ho justifica amb raonaments propis i fa propostes creatives.

 


 

ECONOMIA 1r BATXILLERAT

  

AVALUACIÓ

L’avaluació serà de forma continuada al llarg de tot els curs i es donaran qualificacions trimestrals informatives. En aquesta avaluació es valorarà l’assoliment dels objectius fixats pel Departament d’Ensenyament.
 
Els criteris de qualificació seran el següents:

1. Se supera l’avaluació corresponent, amb una qualificació igual o superior a 5.
2. La qualificació de l’avaluació tindrà dos components:

 • L’obtinguda per mitjana aritmètica, en les dues proves específiques que es faran durant el trimestre per avaluar continguts, amb una ponderació del 80%.
 • L’obtinguda de les diferents activitats realitzades en l’avaluació formativa (1) amb una ponderació del 20%.

(1) Dins d’aquest apartat s’ha seleccionat una sèrie de conductes observables i que es valoren per la freqüència i/o intensitat amb que es puguin presentar. Les conductes que s’avaluaran són:

 • Treball diari a casa: es valorarà positivament tant la resolució correcta dels exercicis proposats com l’intent seriós de resoldre’ls malgrat que el resultat sigui incorrecte.
 • Participació activa de l’alumne/a a classe: es valoraran les intervencions de l’alumne/a a classe, tant les voluntàries quan fa preguntes o dóna respostes espontàniament, com quan és requerit a fer- ho. Tot això inclou les sortides a la pissarra, voluntàries o no.
 • Comportament general a la classe, assistència i puntualitat: es controlarà diàriament i es valoraran negativament tant les faltes d’assistència i els retards, com qualsevol tipus de conducta que pugui causar pertorbació a la classe.

L’assistència a classe és obligatòria. L’alumnat que acumuli un 20% de faltes no justificades, perd el dret a l’avaluació contínua. Aquest alumnat només tindrà dret a fer una prova de tot el trimestre, durant la setmana especial d’exàmens de batxillerat (setmana verda).

 
 
Activitats de recuperació

 • Les avaluacions no superades podran ser recuperades mitjançant una prova formada pels continguts del trimestre.
 • Aquesta prova es farà durant la setmana verda del trimestre següent a l’avaluació no superada (2).
 • Només s’hi podrà presentar l’alumnat que no hagi superat l’avaluació.
 • Es conservarà la nota més alta de les obtingudes entre l’avaluació i la recuperació.
 • En cap cas la nota podrà ser superior a 5.

(2) Excepció: la nota de la 3a avaluació s’haurà d’obtenir i comunicar a l’alumnat uns dies abans de finalitzar el trimestre. Posteriorment es convocaran les activitats de recuperació de la 3a avaluació dins la setmana verda del tercer trimestre.

 

Cas de no presentació a una prova:

La norma general serà que les proves escrites no es poden repetir. Malgrat això, en cas de força major, excepcional i discrecionalment es podrà repetir una prova escrita, sempre que la justificació estigui degudament documentada a criteri del professor. En aquest cas, la prova pendent es farà el dimecres anterior a la setmana verda.

 

Nota Final

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions, sempre i quan no hi hagi cap nota inferior a 4. L’alumne/a haurà superat la matèria si el resultat és igual o superior a 5.

En el supòsit que un/a alumne/a tingui una avaluació amb una nota inferior a 4, el resultat de la mitjana aritmètica de les diferents avaluacions no podrà ser, en cap cas, igual o superior a 5.

Amb posterioritat a la nota final, es faran les proves extraordinàries de recuperació i una nova sessió d’avaluació.

 

Proves extraordinàries de recuperació

Destinades a l’alumnat que no hagi superat la matèria en l’avaluació final. Consistirà en una única prova formada pels continguts de tot el curs. Tot i així, es considerarà per a la nota definitiva l’evolució que l’alumne/a ha tingut durant tot el curs.

 

Mecanisme de recuperació de la matèria, cas que passi a 2n de Batxillerat amb la matèria no superada.

Estant ja l’alumne/a a 2n de Batxillerat i en el supòsit de que tingui l’Economia i/o Economia de l’Empresa de 1r de Batxillerat no superada, l’alumne/a podrà recuperar-la realitzant una prova en les dates previstes en el calendari general del Centre per a les recuperacions de matèries pendents.

 


 

ECONOMIA I EMPRENEDORIA 1r I 2n BATXILLERAT

 

AVALUACIÓ

L’avaluació serà de forma continuada al llarg de tot els curs i es donaran qualificacions trimestrals informatives. En aquesta avaluació es valorarà l’assoliment dels objectius fixats pel Departament d’Ensenyament.

 
 
Els criteris de qualificació seran el següents:

1. Se supera l’avaluació corresponent, amb una qualificació igual o superior a 5.
2. La qualificació de l’avaluació tindrà dos components:

 • L’obtinguda per mitjana aritmètica, en les dues proves específiques que es faran durant el trimestre per avaluar continguts, amb una ponderació del 80%.
 • L’obtinguda de les diferents activitats realitzades en l’avaluació formativa (1) amb una ponderació del 20%.

(1) Dins d’aquest apartat s’ha seleccionat una sèrie de conductes observables i que es valoren per la freqüència i/o intensitat amb que es puguin presentar. Les conductes que s’avaluaran són:

 • Treball diari a casa: es valorarà positivament tant la resolució correcta dels exercicis proposats com l’intent seriós de resoldre’ls malgrat que el resultat sigui incorrecte.
 • Participació activa de l’alumne/a a classe: es valoraran les intervencions de l’alumne/a a classe, tant les voluntàries quan fa preguntes o dóna respostes espontàniament, com quan és requerit a fer- ho. Tot això inclou les sortides a la pissarra, voluntàries o no.
 • Comportament general a la classe, assistència i puntualitat: es controlarà diàriament i es valoraran negativament tant les faltes d’assistència i els retards, com qualsevol tipus de conducta que pugui causar pertorbació a la classe.

L’assistència a classe és obligatòria. L’alumnat que acumuli un 20% de faltes no justificades, perd el dret a l’avaluació contínua. Aquest alumnat només tindrà dret a fer una prova de tot el trimestre, durant la setmana especial d’exàmens de batxillerat (setmana verda).

 
 
Activitats de recuperació

 • Les avaluacions no superades podran ser recuperades mitjançant una prova formada pels continguts del trimestre.
 • Aquesta prova es farà durant la setmana verda del trimestre següent a l’avaluació no superada (2).
 • Només s’hi podrà presentar l’alumnat que no hagi superat l’avaluació.
 • Es conservarà la nota més alta de les obtingudes entre l’avaluació i la recuperació.
 • En cap cas la nota podrà ser superior a 5.

(2) Excepció: la nota de la 3a avaluació s’haurà d’obtenir i comunicar a l’alumnat uns dies abans de finalitzar el trimestre. Posteriorment es convocaran les activitats de recuperació de la 3a avaluació dins la setmana verda del tercer trimestre.
 
Cas de no presentació a una prova:
La norma general serà que les proves escrites no es poden repetir. Malgrat això, en cas de força major, excepcional i discrecionalment es podrà repetir una prova escrita, sempre que la justificació estigui degudament documentada a criteri del professor. En aquest cas, la prova pendent es farà el dimecres anterior a la setmana verda.

 

Nota Final

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions, sempre i quan no hi hagi cap nota inferior a 4. L’alumne/a haurà superat la matèria si el resultat és igual o superior a 5.

En el supòsit que un/a alumne/a tingui una avaluació amb una nota inferior a 4, el resultat de la mitjana aritmètica de les diferents avaluacions no podrà ser, en cap cas, igual o superior a 5.

Amb posterioritat a la nota final, es faran les proves extraordinàries de recuperació i una nova sessió d’avaluació.

 

Proves extraordinàries de recuperació

Destinades a l’alumnat que no hagi superat la matèria en l’avaluació final. Consistirà en una única prova formada pels continguts de tot el curs. Tot i així, es considerarà per a la nota definitiva l’evolució que l’alumne/a ha tingut durant tot el curs.

 


 

ÀREA DE RELIGIÓ

1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

TREBALL D’APRENENTATGE A L’AULA I A CASA (50% de la nota qualificadora):

Es valorarà tant l’observació de l’aula com la carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.

Observació de l’aula: (25%)

 • L’interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
 • L’assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’aprenentatge d’habilitats i estratègies que afrontin i respongui als reptes proposats.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i el/la professora.
 • La conservació del material i de l’aula.
 • La implicació en el projecte d’aprenentatge i de creixement personal.

Carpeta d’aprenentatge: (25%)

 • L’elaboració del dossier-carpeta és imprescindible per aprovar la matèria.
 • En la carpeta hi han de constar els exercicis i activitats fets a casa i/o a classe.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres activitats addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES COMPETENCIALS (50% de la nota qualificadora):

Inclouran els continguts curriculars corresponents a una o més unitats didàctiques. Mitjançant aquestes proves s’avaluaran les competències bàsiques de l’àmbit social i les transversals, les habilitats d’anàlisi, de síntesi, de comparació, d’aplicació, de comentari, de comprensió, de justificació, d’interpretació i de valoració.

També s’elaboraran activitats d’autoavaluació i co-avaluació per tal que l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge.

 

2. AVALUACIÓ QUALIFICADORA

En l’avaluació qualificadora les notes deixen de ser quantitatives i passen a ser qualitatives. Aquesta avaluació mostra el grau d’assoliment dels aprenentatges competencials de la matèria a través de les següents qualificacions:

NA: NO ASSOLEIX, és a dir, no aconsegueix resoldre les situacions d’aprenentatge tot i tenir ajut i acompanyament.

AS: ASSOLEIX SATISFACTÒRIAMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb ajut i acompanyament.

AN: ASSOLEIX NOTABLEMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge sol i sap explicar com ho fa.

AE: ASSOLEIX EXCEL·LENTMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge amb autonomia i ho justifica amb raonaments propis i fa propostes creatives.