El departament de Ciències Socials aglutina les àrees de coneixement de Filosofia, Economia, Socials (Geografia i Història) i Religió. Està format durant el curs actual per un total de 8 professors/es i integra matèries diverses com l’Economia, la Filosofia, la Geografia, la Història, l’Art i la Religió.
 


 

I. MEMBRES DEL DEPARTAMENT I MATÈRIES IMPARTIDES

 • LLUÍS FLORIS (substitut JOAQUIM DE PRADO). Tutoria 3r ESO.  Socials 3r ESO. Cultura i Valors 2n ESO . Socials 4t ESO . Fonaments de l’Art 1r BAT
 • MIQUEL RIBAS. Cap Departament Arts Escèniques. Tutor 1r BATXIBAC. Histoire de la France a 1r BATXIBAC. Socials 4t ESO. Cultura audiovisual 2n BAT. Geografia 2n BAT.
 • RITA GONZÁLEZ. Tutora 2n BAT A. Història d’Espanya 2n BAT.
 • DIANA HERNÁNDEZ. Tutora 1r ESO C. Coordinadora GEP. Socials 1r ESO. Cultura i Valors 2n ESO (en anglès). Socials 4t ESO.
 • JORDI MASACHS. Prefectura d’estudis. Filosofia 1r BAT, Història contemporània 1r BAT
 • PAU VILA. Socials 2n ESO. Cultura i Valors 2n ESO. Religió 2n ESO. Religió 3r ESO. Filosofia 4t ESO.
 • PENÉLOPE ALBERO. Tutora Estada Empresa. Economia 1r BAT. Ec. d’Empresa 1r BAT . Ec. d’Empresa 2n BAT. Estada Empresa 1r BAT. Fol 1r i 2n CFGM. Iniciativa Emprenedora 2n CFGM.
 • ALBERT GALICIA. Cap Departament. Filosofia 1r BAT. Història filosofia 2n BAT. Psicologia i Sociologia 2n BAT.

 


 

II. QUÈ ENSENYEM (RESSENYA DE LES MATÈRIES)

 

ÀREA DE FILOSOFIA

 

OPTATIVA DE LÒGICA 2n ESO

Els alumnes s’han de familiaritzar en la resolució d’endevinalles lingüístiques, d’enigmes lògics, paradoxes, dilemes i problemes de pensament lateral, així com jeroglífics i sudokus.  Es tracta de potenciar el raonament lògic, la fluïdesa verbal, la capacitat d’anàlisi, de sintesi i la resolució de problemes de manera imaginativa.
 

CULTURA I VALORS (2n ESO)

Cultura i valors ètics pretén ajudar l’alumnat a consolidar un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals, tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura. Aquest caràcter innovador d’englobar tots aquests continguts és el que justifica la creació d’un àmbit diferenciat i la determinació d’unes competències específiques.
 

CULTURA I VALORS (3r ESO)

A més de la confluència d’aquests continguts estudiats a 2n, cal assenyalar que els aspectes cognitius de la competència estan al servei dels aspectes actitudinals.  En altres paraules, els sabers que s’hi inclouen estan orientats a l’acció. La matèria té com a nucli la fonamentació dels valors ètics que han d’inspirar els criteris per tal de jutjar fets i accions. I aquestes accions a promoure són aquelles imprescindibles per viure i conviure en la societat actual, complexa i diversa. Aquesta matèria s’imparteix en anglès en aplicació del Projecte Plurilingüístic del centre.
 

FILOSOFIA 4t ESO

La matèria de filosofia a 4t d’ESO promou en l’alumne la seva capacitat de pensar, comprendre, reflexionar i argumentar tot utilitzant el plantejament que li és propi, més enllà de cada camp concret estudiat en les altres matèries, sense defugir la seva capacitat de transformació i canvi tant de l’individu com de la societat.
 

FILOSOFIA 1r batxillerat

La matèria consisteix en una introducció als grans temes de la filosofia (el coneixement, la realitat, l’ésser humà, l’ètica i la política) i la seva problemàtica en relació amb el món actual. Es pretén fomentar en els alumnes actituds respectuoses, tolerants, reflexives i crítiques. Es tracta d’una matèria que vol contribuir a què l’alumnat pensi per si mateix.
 

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 2n batxillerat

La Psicologia és un ciència experimental que estudia els processos mentals i la conducta per tal de descriure-la, explicar-la, preveure-la i modificar-la si hi ha desajustaments. La Sociologia estudia l’ésser humà com un “animal social per naturalesa”, un ésser que neix, creix i es realitza en el medi social conjuntament amb els altres éssers humans.
 

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2n batxillerat

S’aborden amb profunditat els pensadors (Plató, Descartes, Kant, Nietzsche, …), els moviments (racionalisme, empirisme,…) i els grans sistemes filosòfics que hi ha hagut en la historia del pensament occidental
 


 

ÀREA D’ECONOMIA

 

EMPRENEDORIA 3r ESO (matèria optativa)

És aconsellable que aquesta matèria s’ofereixi a tercer, atès que afavoreix l’autoconeixement de l’alumne en les opcions d’estudis posteriors, l’orientació professional i la iniciativa emprenedora. S’hi han incorporat continguts d’educació financera.
 

EMPRENEDORIA 4t ESO (matèria optativa)

Els continguts s’ordenen en tres blocs: el primer bloc conté el coneixement de les diferents formacions, professions i camps ocupacionals existents a l’entorn. El segon se centra en les habilitats personals i professionals lligades a l’emprenedoria. El tercer bloc recull les finances personals, amb l’elaboració d’un pressupost personal, i les finances de les empreses.
 

ECONOMIA 4t ESO (materia optativa)

L’economia a 4t d’ESO pretén aportar als alumnes coneixements de cultura econòmica i de raonament econòmic i modelització. Això suposa tractar els continguts amb una metodologia que permeti introduir els models més utilitzats per a l’anàlisi econòmica. L’alumnat podrà interpretar alguns indicadors econòmics amb un grau d’autonomia suficient.
 

ECONOMIA 1r batxillerat

La matèria pretén posar a l’abast dels alumnes una sèrie de conceptes i eines d’anàlisi que els permeten estudiar la realitat des d’un punt de vista econòmic i que es reflecteix en dues dimensions: com a individu que haurà de prendre contínues decisions i com a ciutadà actiu.
 

ECONOMIA I EMPRESA 1r i 2n de batxillerat

La matèria pretén assolir dues finalitats principals: estudiar com s’organitza i com es gestiona una empresa de manera global i proporcionar a l’alumne una sèrie d’habilitats necessàries tant en el seu desenvolupament personal com en el seu futur com a treballador o empresari. A 2n, a més, s’aprofundeix en la comptabilitat i en l’anàlisi dels estats financers.
 


 

ÀREA DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA (Ciències Socials)

 

CIÈNCIES SOCIALS 1r d’ESO

El curs es divideix en dues parts: en la primera es treballa geografia (la Terra, el medi natural, el relleu, cartografia, etc.), en la segona prehistòria i història antiga (Grècia, Roma,…) amb especial incidència en la realitat catalana.
 

CIÈNCIES SOCIALS 2n d’ESO

També el curs es divideix en dues parts, una de geografia humana i demografia i la segona d’història medieval.
 

CIÈNCIES SOCIALS 3r ESO

Es treballa únicament geografia, principalment econòmica i política. Hi ha dos temes sobre relleu i clima i un tema sobre població. S’estudien els sectors primari, secundari i terciari, sistemes econòmics i globalització.

Pel que fa als aspectes de geografia política, es treballen les ciutats, els estats, la Unió Europea i l’organització política de Catalunya i Espanya.
 

CIÈNCIES SOCIALS 4t ESO

Es treballa història des del segle XV fins al segle XXI però es prioritza la història dels segles XIX-XX, i bàsicament la història d’Europa i la història d’Espanya i de Catalunya (la Revolució Industrial, l’evolució política, la Guerra Civil, el franquisme i la transició democrática).
 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r batxillerat

Es treballa la història bàsicament europea dels segles XIX i XX: La Revolució Industrial, les revolucions liberals del segle XIX, els moviments obrers, el procés de colonització i descolonització, Les guerres mundials i el període d’entreguerres, l’evolució política després de la 2a Guerra Mundial, la fi del comunisme, el nou ordre internacional i els conflictes actuals.
 

HISTÒRIA D’ESPANYA 2n batxillerat

L’assignatura comprèn la història d’ Espanya des dels seus inicis a la prehistòria fins a l’actualitat, prioritzant l’etapa des del S. XIX fins avui en dia. Durant el curs s’analitzen les notícies diàries i els alumnes han d’estar informats dels esdeveniments actuals. A classe es fa referència contínua a l’actualitat, donant prioritat a aquells aspectes que són conseqüència dels fets històrics.

 

GEOGRAFIA 2n batxillerat


Estudia la localització i distribució dels fenòmens geogràfics (ambientals i humans,) l’anàlisi de les seves característiques ambientals i l’organització espacial. S’estudia la interacció entre el medi i les activitats humanes, la demografia, les xarxes urbanes i de comunicacions i les polítiques territorials. L’àmbit d’estudi és mundial, però s’aprofundeix a nivell de Catalunya, Espanya i Europa.

 

HISTÒRIA DE L’ART 2n batxillerat


Es treballa l’art des de Grècia fins al segle XX: Art clàssic: Grècia i Roma. Art medieval: Bizanci, Islam, Romànic i Gòtic. Art modern: Renaixement i Barroc. Art del segle XIX: Neoclassicisme, Realisme, Romanticisme, Impressionisme, Modernisme, Arquitectura del ferro. Art del segle XX: Racionalisme, Organicisme, Avantguardes, Abstracte.

 

 

ÀREA DE RELIGIÓ

 

RELIGIÓ 2n ESO (2 hores)

El temari és un recorregut per les diferents tradicions religioses: Les religions prehistòriques; les Antigues: Mesopotàmiques i Egípcies; les històriques: Grècia i Roma; les Espirituals: Hinduisme i Budisme; El cristianisme: Jesús. Aquest programa es dóna a 2n d’ESO on es tracten les celebracions i ritus de les diferents tradicions religioses. La Festa: Naixement, Iniciació, Casament, Vellesa. Mort. A més s’hi afegeixen els continguts de 1r.
 

RELIGIÓ 3r ESO (2 hores)

A Tercer d’ESO es fa un recorregut de les religions que a Primer d’ESO no es donen: El judaisme; l’ Islam; el Taoisme; el Confucianisme; el Cristianisme. També s’hi afegeix la història de l’Església que s’hauria d’impartir a 4t: Les primeres comunitats; les persecucions; Constantí; el cisme d’Orient; Luter i la reforma; L’Església anglicana; Trento i la contra reforma; El concili Vaticà II i l’ecumenisme.
 
 


 
 

III.QUINS CRITERIS D’AVALUACIÓ APLIQUEM

 

ÀREA DE FILOSOFIA

 

PENSAMENT LÒGIC I FILOSOFIA (optativa 2n ESO)

 
TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)

 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Els treballs es presentaran en data pactada. Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • L’elaboració del dossier d’activitats és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (50% de la nota):
Inclouran un o més temes. No avaluaran aspectes memorístics, sinó habilitats d’anàlisi, de síntesi, de deducció i de solució de problemes.

 • Les proves parcials faran mitjana entre elles i s’haurà de recuperar quan el promig sigui inferior a 5.
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (20% de la nota):

 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora.
 • La conservació del material i de l’aula.

MESURES DE RECUPERACIÓ En tractar-se d’una materia d’un quadrimestre de durada no es donarà la nota fins al final de curs. En cas de quedar suspesa es farà una prova de recuperació i s’hauran de lliurar les activitats fetes a clase i a casa per aprovar.
 

 

FILOSOFIA 4t ESO

 

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)

 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs es presentaran en data pactada. Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (60% de la nota):
Inclouran un o més temes. No només avaluaran aspectes memorístics, sinó també habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi.

 • Les proves parcials faran mitjana entre elles i s’haurà de recuperar quan el promig sigui inferior a 5.
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (10% de la nota):

 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora
 • La conservació del material i de l’aula.

 

MESURES DE RECUPERACIÓ (per a 1r, 2n, 3r i 4t ESO)

 • Les avaluacions es recuperaran amb proves al llarg del trimestre. D’aquesta manera es podrà anar recuperant poc a poc.
 • A final de curs s’hauran de recuperar els trimestres suspesos i s’aprovarà la matèria quan la mitjana dels tres trimestres sigui 5 i com a màxim se’n suspengui un.
 • Pendents de cursos anteriors: l’alumne haurà d’elaborar un dossier d’activitats (de les “preguntes clau”) i haurà d’aprovar un examen sobre les mateixes durant el primer quadrimestre o quan fixi el calendari del centre.
 • Com a criteri final, l’aprovació d’un curs superior de la mateixa etapa comportarà automàticament la superació dels cursos anteriors.

 

 

CULTURA I VALORS (2n I 3r d’ESO)

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)

 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs es presentaran en data pactada. Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (50% de la nota a 2n; 60% de la nota a 3r):
Inclouran un o més temes. No només avaluaran aspectes memorístics, sinó també habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi.

 • Les proves parcials faran mitjana entre elles i s’haurà de recuperar quan el promig sigui inferior a 5.
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (20% de la nota a 2n; 10% de la nota a 3r):

 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora
 • La conservació del material i de l’aula.

 

MESURES DE RECUPERACIÓ (per a 2n i 3rESO)

 • Les avaluacions es recuperaran amb proves al llarg del trimestre. D’aquesta manera es podrà anar recuperant poc a poc.
 • A final de curs s’hauran de recuperar els trimestres suspesos i s’aprovarà la matèria quan la mitjana dels tres trimestres sigui 5 i com a màxim se’n suspengui un.
 • Pendents de 2n d’ESO: l’alumne haurà d’elaborar un dossier d’activitats (dels “continguts clau”) i haurà d’aprovar un examen sobre les mateixes quan fixi el calendari del centre.
 • Com a criteri final, l’aprovació del curs superior de la mateixa etapa comportarà automàticament la superació dels cursos anteriors. Si s’aprova 3r es recupera 2n.

 

 

FILOSOFIA 1r Batxillerat

AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES

 • Valoració dels coneixements: Es valoraran amb les proves escrites:
 • Nombre de proves per avaluació: Dos parcials per avaluació: 90% de la nota
  • 1r parcial: 40%
  • 2n parcial: 60%
 • Aquestes proves faran promig entre si quan la nota sigui un 3 o més.
 • Valoració dels treballs i procediments: Es valoraran amb les activitats: 10% de la nota

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 • Es faran proves de recuperació trimestrals de la 1a, de la 2a i de la 3a avaluació al llarg del curs.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL

 • Un cop acabades les avaluacions i/o recuperacions a final de curs es farà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin iguals o superiors a 3.

 

 

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2n Batxillerat

 
AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES

 • Nombre de proves per avaluació: Dos parcials per avaluació (6 en tot el curs). Els parcials partiran d’un text representatiu d’algun dels autors importants i consistiran en un seguit d’activitats en torn del text: resumir, definir, comparar, interpretar.
 • Ponderació de la nota final del trimestre: el primer parcial val un 40% i el de la semana d’exàmens un 60%. Es farà promig a partir de 3 cada prova.
 • Valoració dels continguts: Es valoraran amb les proves escrites. Compten un 90%
 • Valoració de les activitats: Es valoraran amb els execicis i qüestionaris: un 10%.
 • Valoració de les actituds i normes: Es valorarà l’actitud i el treball encomanat i pot apujar o abaixar la nota en els casos dubtosos.

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

 • Es faran proves de recuperació trimestrals de les 3 avaluacions.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL
Un cop acabades les recuperacions finals es farà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin iguals o superiors a 3 i no hi hagi més d’una avaluació suspesa.
 

 

PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA 2n Batxillerat

 
AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES
Nombre de proves per avaluació: Dos controls per trimestre (6 en tot el curs).

 • Ponderació de la nota final del trimestre: Es valorarà amb els control i les activitats. El primer parcial comptarà un 40% mentre que el de la semana d’exàmens comptarà un 60%.
 • Valoració dels continguts: Es valoraran amb les proves escrites: 90%
 • Valoració de les activitats. Es valoraran amb les proves i exercicis: 10%
 • Valoració de les actituds: Es valorarà l’actitud i el treball encomanat.
 • Altres activitats d’avaluació: El treball a casa apuja o abaixa la nota.

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ
Es faran proves de recuperació trimestrals de la 1ª, de la 2a i de la 3a avaluació.
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL
Un cop acabades les recuperacions finals es farà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin iguals o superiors a 3 i no hi hagi més d’un trimestre suspès.
 

 

 

ÀREA DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA (CIÈNCIES SOCIALS)

 

CIÈNCIES SOCIALS 1r ESO:

 

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)

 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (50% de la nota):
Inclouran un o més temes. S’avaluaran aspectes memorístics, habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi i de comprensió.

 • Les proves parcials faran mitjana entre elles i s’hauran de recuperar quan la mitjana sigui inferior a 5.
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (20% de la nota):

 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora
 • La conservació del material i de l’aula.

 

 

CIÈNCIES SOCIALS 2n ESO:

 

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)

 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (50% de la nota):
Inclouran un o més temes. S’avaluaran aspectes memorístics, habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi i de comprensió.

 • Les proves parcials faran mitjana amb les altres i s’hauran de recuperar quan el promig sigui inferior a 5
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (20% de la nota):

 • L’interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora
 • La conservació del material i de l’aula.

 

 

CIÈNCIES SOCIALS 3r ESO:

 

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)

 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (60% de la nota):
Inclouran un o més temes. S’avaluaran aspectes memorístics, habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi i de comprensió.

 • Les proves parcials mitjana entre si i s’hauran de recuperar quan el promig sigui inferior a 5.
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (10% de la nota):

 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora
 • La conservació del material i de l’aula.

 

 

CIÈNCIES SOCIALS 4t ESO:

 

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)

 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs es presentaran en data pactada. Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (60% de la nota):
Inclouran un o més temes. No només avaluaran aspectes memorístics, sinó també habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi.

 • Les proves parcials faran mitjana entre elles i s’haurà de recuperar quan el promig sigui inferior a 5.
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (10% de la nota):

 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora
 • La conservació del material i de l’aula.

 

 

MESURES DE RECUPERACIÓ (per a 1r, 2n, 3r i 4t ESO)

 • Les avaluacions es recuperaran amb proves al llarg del trimestre. D’aquesta manera es podrà anar recuperant poc a poc.
 • A final de curs s’hauran de recuperar els trimestres suspesos i s’aprovarà la matèria quan la mitjana dels tres trimestres sigui 5 i com a màxim se’n suspengui un.
 • Pendents de cursos anteriors: l’alumne haurà d’elaborar un dossier d’activitats (de les “preguntes clau”) i haurà d’aprovar un examen sobre les mateixes durant el primer quadrimestre o quan fixi el calendari del centre.
 • Com a criteri final, l’aprovació d’un curs superior de la mateixa etapa comportarà automàticament la superació dels cursos anteriors.

 

 

 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r Batxillerat

 • Cada conjunt temàtic es recomanarà un film del llistat adjunt relacionat amb els continguts exposats (activitat obligatòria).
 • Els/les alumnes presentaran un resum i unes activitats específiques per cada tema que puntuaran fins a 7 punts com a màxim (activitat obligatòria).
 • Es faran fer comentaris escrits (pautats en el llibre) d’imatges, obres d’art, textos, gràfiques i mapes… (1 ó 2 A4)(activitat obligatòria).
 • Es podran fer lectures del llistat adjunt i es presentarà un breu treball (activitat voluntària).
 • Cada trimestre es faran exàmens finals dels continguts donats (activitat obligatòria).
 • En cas de suspendre algun trimestre caldrà presentar-se a l’examen final. Per a presentar-se a l’examen final de recuperació o de millora de nota, serà un requisit ineludible haver presentat tots els resums, activitats, comentaris i treballs del curs.
 • Tots els resums es faran a mà. La còpia suposarà suspendre el trimestre i, potser, el curs.
 • Serà lectura obligatòria amb dos treballs quadrimestrals el llibre: DD.AA.: Introducció a la Història Contemporània.- Columna. Dates d’entrega: 21/12/12 i 30/5/12.
 • La no presentació d’alguna de les activitats, resums, comentaris, treballs…, en el termini fixat, comptabilitzarà com a zero.
 • Només s’admetran entregues fora de termini per causes majors oficialment justificades.
 • La no assistència a classe farà perdre el dret a l’avaluació de la matèria.

 

 

HISTÒRIA DE L’ART de l’Art 2n Batxillerat

L’avaluació serà formativa i final i tindrà en compte els aspectes següents:

 • assistència i puntualitat a classe.
 • assistència a les sortides del curs que tindran caràcter obligatori.
 • participació i interès a classe.
 • presentació puntual i acurada dels treballs i activitats.
 • l’atenció per allò que s’explica .
 • Proves escrites

 

LES PROVES ESCRITES
Una al final de cada bloc temàtic seguint el model d’examen de les PAAU.
 
Les notes de les proves escrites (exàmens) representaran el 80% de la nota d’avaluació.
 

IMPORTANT:
La reiteració en les faltes d’assistència injustificades (el 20 %) suposarà perdre el dret a l’avaluació continua.
 

Criteris de qualificació

 • Les qualificacions de controls parcials inferiors a 3 no faran mitjana.
 • És imprescindible una nota mitjana de 5 per aprovar cadascuna de les avaluacions i per obtenir una qualificació final d’aprovat.
 • En el cas de tenir una avaluació suspesa amb un 3 o 4, aquesta podrà fer mitjana amb una altra avaluació amb mínim d’un 6.
 • En el cas de dues avaluacions amb 4, no faran mitjana encara que la mitjana amb l’altra avaluació doni aprovat, i s’hauran de recuperar.
 • Els exàmens NP (no presentat) i no justificats per escrit, puntuen 0 i es recuperaran en l’examen final de recuperació de juny. En cas de justificar aquesta falta per escrit i només en cas de malaltia greu o circumstàncies familiars extremes, l’examen es recuperarà dins de la mateixa avaluació.

 

Sistema de recuperació

 • Les activitats no presentades no són recuperables i per tant, l’alumne perd el dret al 20% de la nota.
 • En cas d’haver suspès 2 avaluacions o més, l’alumne s’haurà de presentar a una prova de recuperació final de tot el curs que coincidirà amb l’examen final del tercer trimestre.
 • En cas de només suspendre 1 avaluació, aquesta s’haurà de recuperar a final de curs durant la setmana d’exàmens del tercer trimestre.
 • Hi haurà una prova extraordinària de recuperació, posterior a les proves PAU, per aquells alumnes que no hagin recuperat en la recuperació final.

 

 

GEOGRAFIA 2n BAT

 
AVALUACIÓ I DINÀMICA DE RECUPERACIÓ

 • Cada àmbit, i per tant cada trimestre, comporta una nota. Aquesta nota s’obté de la qualificació d’un examen (70% de la nota) més la qualificació de dos tipus d’activitats (30% de la nota, la qual es desglossa en exercicis del llibre de text, a raó del 5 % de la nota, i exercicis del moodle de suport, a raó del 25 % de la nota).
 • Els exàmens combinen diferents models: qüestionaris de respostes curtes o mitjanes, comentaris de selectivitat, testos de múltiples opcions o desenvolupament de temes..
 • Als exàmens es valorarà especialment la pertinença i prelació dels conceptes esgrimits en les respostes així com l’ús d’un vocabulari específic adient.
 • La realització dels exercicis del moodle és obligatòria. La seva mancança condiciona les possibilitats de realitzar els controls.

 
La nota final es calcula fent el pro-mig de les notes trimestrals, sense arrodoniment.
 
Es poden repetir les proves escrites en cas d’absència justificada, sempre en la data acordada per l’equip de coordinació de Batxillerat.
 
Només hi ha recuperació a final de curs.
 

 

HISTÒRIA D’ESPANYA 2n BATX

 • Es farà un examen cada dos temes seguint els criteris i models de la Selectivitat
 • Es demanarà participació activa dels alumnes mitjançant comentaris, exercicis, reflexions i aportacions documentals.
 • La nota d’avaluació serà la mitjana entre les notes d’examen (80%) i les aportacions quotidianes, treballs, exercicis, Així com l’interès i la implicació en la matèria. (20%).
 • Per fer la mitjana les notes han de ser iguals o superiors a 4. Estaran aprovats els alumnes que obtinguin una mitjana igual o superior a 5. Si la mitjana és inferior a 5 l’alumne es considerarà suspès.
 • L’assistència a classe és obligatòria per llei. Respecte a l’assignatura s’estimarà que amb un 20% o més, sense justificació, l’alumne perd el dret a l’avaluació contínua.

 

RECUPERACIÓ
A final de curs els alumnes s’hauran de presentar a la recuperació de les avaluacions suspeses. Ara bé, si es suspèn únicament una avaluació amb una nota de 3 o 4 i la mitjana amb les altres avaluacions dóna 5 o més, es considerarà aprovada aquesta avaluació i l’alumne no s’haurà de presentar a la recuperació de la mateixa.
 

 

 

ÀREA DE RELIGIÓ

 

RELIGIÓ 2n ESO

 

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)

 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (50% de la nota):
Inclouran un o més temes. S’avaluaran aspectes memorístics, habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi i de comprensió.

 • Les proves parcials faran mitjana amb les altres i s’hauran de recuperar quan el promig sigui inferior a 5.
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (20% de la nota):

 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora.
 • La conservació del material i de l’aula.

 

 

RELIGIÓ 3r ESO

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)

 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (60% de la nota):
Inclouran un o més temes. S’avaluaran aspectes memorístics, habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi i de comprensió.

 • Les proves parcials faran mitjana entre si i s’hauran de recuperar quan el promig sigui inferior a 5.
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (10% de la nota):

 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora.
 • La conservació del material i de l’aula.

 

MESURES DE RECUPERACIÓ (per a 2n i 3r ESO)

 • Les avaluacions es recuperaran amb proves al llarg del trimestre. D’aquesta manera es podrà anar recuperant poc a poc.
 • A final de curs s’hauran de recuperar els trimestres suspesos i s’aprovarà la matèria quan la mitjana dels tres trimestres sigui 5 i com a màxim se’n suspengui un.
 • Pendents de cursos anteriors: l’alumne haurà d’elaborar un dossier d’activitats i haurà d’aprovar un examen sobre les mateixes durant el primer quadrimestre o quan fixi el calendari del centre.
 • Com a criteri final, l’aprovació d’un curs superior de la mateixa etapa comportarà automàticament la superació dels cursos anteriors.

 

 

 

ÀREA D’ECONOMIA

 

EMPRENEDORIA 3r ESO (OPTATIVA)/ ECONOMIA 4t ESO (OPTATIVA) / INICIATIVA EMPRENEDORA 4t ESO (OPTATIVA)

Els següents criteris valen per a les 3 matèries:

TREBALL A L’AULA I A CASA (30% de la nota)

 • Els exercicis i activitats fets a classe i recollits en el teu dossier.
 • Treballs i recerques complementàries.
 • Sortides i altres addicionals.
 • Els treballs es presentaran en data pactada. Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.
 • L’elaboració del dossier és imprescindible per aprovar la matèria.
 • El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.

 

PROVES ESCRITES (60% de la nota):
Inclouran un o més temes. No només avaluaran aspectes memorístics, sinó també habilitats de comentari, d’anàlisi, de síntesi.

 • Les proves parcials faran mitjana entre elles i s’haurà de recuperar quan el promig sigui inferior a 5.
 • La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de malaltia es tindrà dret a fer-lo en una altra data.

 

ACTITUD (10% de la nota):

 • L’ interès per la feina feta a l’aula.
 • La participació i assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.
 • L’educació i correcció a l’aula.
 • El respecte envers els companys i la professora
 • La conservació del material i de l’aula.

 

MESURES DE RECUPERACIÓ Les avaluacions es recuperaran amb proves al llarg del trimestre. D’aquesta manera es podrà anar recuperant poc a poc.

 • A final de curs s’hauran de recuperar els trimestres suspesos i s’aprovarà la matèria quan la mitjana dels tres trimestres sigui 5 i com a màxim se’n suspengui un.
 • Pendents de cursos anteriors: l’alumne haurà d’elaborar un dossier d’activitats (de les “preguntes clau”) i haurà d’aprovar un examen sobre les mateixes durant el primer quadrimestre o quan fixi el calendari del centre.
 • Com a criteri final, l’aprovació d’un curs superior de la mateixa etapa comportarà automàticament la superació dels cursos anteriors.

 

 

 

ECONOMIA 1r BATX i ECONOMIA D’EMPRESA 1R BATX

Els següents criteris són els mateixos per a les dues matèries
Els criteris de qualificació seran el següents:

 1. Se supera l’avaluació corresponent, amb una qualificació igual o superior a 5 (1).
 2. La qualificació de l’avaluació tindrà dos components:- L’obtinguda per mitjana aritmètica, en les dues proves específiques que es faran durant el trimestre per avaluar continguts, amb una ponderació del 90%.(2)– L’obtinguda de les diferents activitats realitzades en l’avaluació formativa amb una ponderació del 10%.

  (1) Suposem que un alumne treu en una avaluació una nota de 4,86 punts. El resultat no arriba a 5 de manera que en el butlletí sortirà un 4 (perquè només es pot posar un número enter). No obstant, per a calcular la nota de final de curs es tindrà en compte el 4,86 i no el 4.

  (2) Dins d’aquest apartat s’ha seleccionat una sèrie de conductes observables i que es valoren per la freqüència i/o intensitat amb que es puguin presentar. Les conductes que s’avaluaran són:

  • Treball a casa: es valorarà positivament tant la resolució correcta dels exercicis proposats com l’intent seriós de resoldre’ls malgrat que el resultat sigui incorrecte. No fer els deures encomanats suposarà la pèrdua d’una dècima cada vegada (els deures es consideraran no resolts si no estan fets o si estan incomplerts)
  • Participació activa de l’alumne/a a classe: es valoraran les intervencions de l’alumne/a a classe, tant les voluntàries quan fa preguntes o dóna respostes espontàniament, com quan és requerit a fer-ho. Tot això inclou les sortides a la pissarra, voluntàries o no.
  • Comportament general a la classe, assistència i puntualitat: es controlarà diàriament i es valoraran negativament tant les faltes d’assistència i els retards (cada retard implica la pèrdua d’una dècima), com qualsevol tipus de conducta que pugui causar pertorbació a la classe.
  • Material: és imprescindible portar diàriament a classe el llibre, les fitxes lliurades pel professor i la calculadora. El seu oblit suposarà la pèrdua d’una dècima cada vegada.

   

 3. En el supòsit que un/a alumne/a tingui un examen amb una nota inferior a 3, haurà de recuperar el trimestre en les dates previstes en el calendari general del Centre. No es farà la mitjana aritmètica ja que l’alumne no ha assolit els continguts mínims exigits.

 

 

Criteris de correcció de les proves escrites

Sempre s’han de fer amb bolígraf (blau o negre). En el cas de representacions gràfiques, podrien utilitzar-se també altres colors.

És responsabilitat de cada alumne que la taula estigui neta d’escrits sospitosos durant el transcurs d’una prova. L’incompliment d’aquesta norma provocarà la retirada de l’examen i la consegüent desqualificació de l’alumne.

a) En cas d’exercicis numèrics:

 • És condició necessària escriure les fórmules correctament per a que tingui validesa l’exercici en qüestió.
 • Si es demana el càlcul i la interpretació del resultat, es valorarà cada part amb la meitat de la puntuació de l’exercici o el que indiqui l’enunciat en concret. o La resposta a cada exercici ha d’estar clarament diferenciada.
 • Si el resultat numèric no s’expressa amb les unitats correctes, es descomptarà un quart de la puntuació de l’exercici.
 • Si en les gràfiques no estan indicades les variables que es representen a cada eix, es descomptarà un quart de la puntuació de l’exercici.
 • Si el procediment és correcte però, degut als càlculs numèrics el resultat és erroni, es descomptarà un quart de la puntuació de l’exercici, excepte el cas de què aquest resultat sigui absolutament incoherent amb l’enunciat de l’exercici (llavors es descomptarà la meitat de la puntuació).

b) En cas de qüestions teòriques:

Si es tracta de preguntes tipus test: les respostes incorrectes descomptaran un terç de la puntuació d’una resposta satisfactòria. Una resposta en blanc, no suma ni resta. Si es tracta de qüestions a desenvolupar:

 

 • No es valorarà la resposta si està expressada de forma inintel·ligible, tant pel que fa a la construcció sintàctica com pel que fa a l’ús incorrecte del vocabulari específic de la matèria.
 • No es valorarà si no respon exactament a allò que es demana: definició, classificació, comparació, enumeració, etc.

 

 

Material per a les proves

Bolígraf, llapis, goma d’esborrar, “típpex”, regle… Es pot portar calculadora, però no s’autoritzarà l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Cada alumne serà responsable del seu material i en cap moment aquest es podrà intercanviar durant una prova.

El telèfon mòbil de qualsevol tipus, està prohibit a l’aula i amb més motiu en un examen. En cap moment es podrà fer servir com a substitutiu d’una calculadora o d’un rellotge. Una de les seves funcions és la d’emmagatzemar informació, per la qual cosa, la detecció d’un mòbil en un examen serà motiu d’expulsió de l’alumnat posseïdor del telèfon (encara que en el moment de la detecció de l’aparell, aquest estigui apagat). El més aconsellable és no portar-lo el dia de l’examen o bé desconnectar-lo i endreçar-lo dins la motxilla abans de començar la prova.
 

 

Activitats de recuperació

 • Les avaluacions no superades podran ser recuperades mitjançant una prova formada pels continguts del trimestre.
 • Aquesta prova es farà durant el trimestre següent a l’avaluació no superada.
 • Només s’hi podrà presentar l’alumnat que no hagi superat l’avaluació.
 • Es conservarà la nota més alta de les obtingudes entre l’avaluació i la recuperació.
 • En cap cas la nota podrà ser superior a 5.

 

Cas de no presentació a una prova:

La norma general serà que les proves escrites no es poden repetir. Malgrat això, en cas de força major, excepcional i discrecionalment es podrà repetir una prova escrita, sempre que la justificació estigui degudament documentada a criteri del professor. En aquest cas, la prova pendent es farà un dia acordat amb el professor anterior a la setmana verda.
 

 

Nota Final

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions, sempre i quan no hi hagi cap nota inferior a 3 i com a mínim dos dels tres trimestres estiguin aprovats. L’alumne/a haurà superat la matèria si el resultat és igual o superior a 5.

En el supòsit que un/a alumne/a tingui una avaluació amb una nota inferior a 3, haurà de recuperar el trimestre en les dates previstes en el calendari general del Centre.
 

 

Proves extraordinàries de recuperació

Destinades a l’alumnat que no hagi superat la matèria en l’avaluació final. Consistirà en una única prova formada pels continguts de tot el curs. Tot i així, es considerarà per a la nota definitiva, l’evolució que l’alumne/a ha tingut durant tot el curs.
 

Mecanisme de recuperació de la matèria, cas que passi a 2n de Batxillerat amb la matèria no superada Estant ja l’alumne/a a 2n de Batxillerat i en el supòsit de que tingui l’Economia i/o Economia de l’Empresa de 1r de Batxillerat no superada, l’alumne/a podrà recuperar-la realitzant una prova en les dates previstes en el calendari general del Centre per a les recuperacions de matèries pendents.
 

 

ECONOMIA D’EMPRESA 2n BATX

Els criteris de qualificació seran el següents:

 1. Se supera l’avaluació corresponent, amb una qualificació igual o superior a 5 (1).
 2. La qualificació de l’avaluació tindrà dos components:
  • L’ obtinguda per mitjana aritmètica, en les dues proves específiques que es faran durant el trimestre per avaluar continguts, amb una ponderació del 90%.
  • L’ obtinguda de les diferents activitats realitzades en l’avaluació formativa amb una ponderació del 10%. (2)

   

  (1) Suposem que un alumne treu en una avaluació una nota de 4,86 punts. El resultat no arriba a 5 de manera que en el butlletí sortirà un 4 (perquè només es pot posar un número enter). No obstant, per a calcular la nota de final de curs es tindrà en compte el 4,86 i no el 4.
  (2) Dins d’aquest apartat s’ha seleccionat una sèrie de conductes observables i que es valoren per la freqüència i/o intensitat amb que es puguin presentar. Les conductes que s’avaluaran són:

  • Treball a casa: es valorarà positivament tant la resolució correcta dels exercicis proposats com l’intent seriós de resoldre’ls malgrat que el resultat sigui incorrecte. No fer els deures encomanats suposarà la pèrdua d’una dècima cada vegada (els deures es consideraran no resolts si no estan fets o si estan incomplerts).
  • Participació activa de l’alumne/a a classe: es valoraran les intervencions de l’alumne/a a classe, tant les voluntàries quan fa preguntes o dóna respostes espontàniament, com quan és requerit a fer-ho. Tot això inclou les sortides a la pissarra, voluntàries o no.
  • Comportament general a la classe, assistència i puntualitat: es controlarà diàriament i es valoraran negativament tant les faltes d’assistència i els retards (cada retard implica la pèrdua d’una dècima), com qualsevol tipus de conducta que pugui causar pertorbació a la classe.
  • Material: és imprescindible portar diàriament a classe el llibre, les fitxes lliurades pel professor i la calculadora. El seu oblit suposarà la pèrdua d’una dècima cada vegada.

   

 3. En el supòsit que un/a alumne/a tingui un examen amb una nota inferior a 3, haurà de recuperar el trimestre en les dates previstes en el calendari general del Centre. No es farà la mitjana aritmètica ja que l’alumne no ha assolit els continguts mínims exigits.

 

 

Criteris de correcció de les proves escrites

Sempre s’han de fer amb bolígraf (blau o negre). En el cas de representacions gràfiques, podrien utilitzar-se també altres colors. Una prova escrita amb llapis, no serà valorada.

És responsabilitat de cada alumne que la taula estigui neta d’escrits sospitosos durant el transcurs d’una prova. L’incompliment d’aquesta norma provocarà la retirada de l’examen i la consegüent desqualificació de l’alumne.

a) En cas d’exercicis numèrics:

 • És condició necessària escriure les fórmules correctament per a que tingui validesa l’exercici en qüestió.
 • Si es demana el càlcul i la interpretació del resultat, es valorarà cada part amb la meitat de la puntuació de l’exercici o el que indiqui l’enunciat en concret.
 • La resposta a cada exercici ha d’estar clarament diferenciada.
 • Si el resultat numèric no s’expressa amb les unitats correctes, es descomptarà un quart de la puntuació de l’exercici.
 • Si en les gràfiques no estan indicades les variables que es representen a cada eix, es descomptarà un quart de la puntuació de l’exercici.
 • Si el procediment és correcte però, degut als càlculs numèrics el resultat és erroni, es descomptarà un quart de la puntuació de l’exercici, excepte el cas de què aquest resultat sigui absolutament incoherent amb l’enunciat de l’exercici (llavors es descomptarà la meitat de la puntuació).

b) En cas de qüestions teòriques:

Si es tracta de preguntes tipus test: les respostes incorrectes descomptaran un terç de la puntuació d’una resposta satisfactòria. Una resposta en blanc, no suma ni resta. Si es tracta de qüestions a desenvolupar:

 • No es valorarà la resposta si està expressada de forma inintel·ligible, tant pel que fa a la construcció sintàctica com pel que fa a l’ús incorrecte del vocabulari específic de la matèria.
 • No es valorarà si no respon exactament a allò que es demana: definició, classificació, comparació, enumeració, etc.

 

 

Material per a les proves

Bolígraf, llapis, goma d’esborrar, “típpex”, regle… Es pot portar calculadora, però no s’autoritzarà l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Cada alumne serà responsable del seu material i en cap moment aquest es podrà intercanviar durant una prova.

El telèfon mòbil de qualsevol tipus, està prohibit a l’aula i amb més motiu en un examen. En cap moment es podrà fer servir com a substitutiu d’una calculadora o d’un rellotge. Una de les seves funcions és la d’emmagatzemar informació, per la qual cosa, la detecció d’un mòbil en un examen serà motiu d’expulsió de l’alumnat posseïdor del telèfon (encara que en el moment de la detecció de l’aparell, aquest estigui apagat). El més aconsellable és no portar-lo el dia de l’examen o bé desconnectar-lo i endreçar-lo dins la motxilla abans de començar la prova.
 

 

Activitats de recuperació

 • Les avaluacions no superades podran ser recuperades mitjançant una prova formada pels continguts del trimestre.
 • Aquesta prova es farà durant el trimestre següent a l’avaluació no superada.
 • Només s’hi podrà presentar l’alumnat que no hagi superat l’avaluació.
 • Es conservarà la nota més alta de les obtingudes entre l’avaluació i la recuperació.
 • En cap cas la nota podrà ser superior a 5.

 

 

Cas de no presentació a una prova:

La norma general serà que les proves escrites no es poden repetir. Malgrat això, en cas de força major, excepcional i discrecionalment es podrà repetir una prova escrita, sempre que la justificació estigui degudament documentada a criteri del professor. En aquest cas, la prova pendent es farà un dia acordat amb el professor anterior a la setmana verda.
 

 

Nota Final

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions, sempre i quan no hi hagi cap nota inferior a 3 i com a mínim dos dels tres trimestres estiguin aprovats. L’alumne/a haurà superat la matèria si el resultat és igual o superior a 5.

En el supòsit que un/a alumne/a tingui una avaluació amb una nota inferior a 3, haurà de recuperar el trimestre en les dates previstes en el calendari general del Centre.

Amb posterioritat a la nota final, es faran les proves extraordinàries de recuperació i una nova sessió d’avaluació.
 

 

Proves extraordinàries de recuperació

Destinades a l’alumnat que no hagi superat la matèria en l’avaluació final. Consistirà en una única prova formada pels continguts de tot el curs. Tot i així, es considerarà per a la nota definitiva, l’evolució que l’alumne/a ha tingut durant tot el curs.