MATÈRIES I COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

 

El departament de Ciències Socials integra matèries diverses com l’Economia, la Filosofia, la Geografia, la Història, l’Art i la Religió.

 

PROFESSORAT CÀRREC MATÈRIA CURS

LLUÍS FLORIS

LAURA DORNA (substituta)

Cap de Departament

àrea de geografia i història

Socials 1r ESO (3×3)

Cultura i Valors 2n ESO (1×1)

Arts Escèniques 2n BAT (1×4)

Fonaments de l’Art 1r BAT (1×4)

MIQUEL RIBAS

Tutor 4t ESO A

àrea de geografia i història

Socials 4t ESO (3×3)

Cultura audiovisual 2n BAT (1×4)

Geografia 2n BAT (1×4)

Cultura i Valors 2n ESO (1×1)

RITA GONZÁLEZ

Tutora 2n BAT C

àrea de geografia i història

Història d’Espanya 2n BAT (3×3)

MERCHE ROS

Tutora 3r ESO C

Coordinadora GEP

àrea de geografia i història

Socials 3r ESO (3×3)

Socials 3r ESO (3×3)

Història França 1r BAT (1×4)

Història de l’Art 2n BAT (1×4)

Cultura i Valors (Alternativa Religió)3r ESO (1×1)

JORDI MASACHS

Cap d’Estudis

àrea de geografia i història

Filosofia 1r BAT (2×2)

Història contemporània 1r BAT (1×4)

Emprenedoria 3r ESO (1×2)

PAU VILA

Tutor 2n ESO C

àrea de religió

Socials 2n ESO (3×3)

Simbologia 1r BAT (1×4)

RAMON TEN

àrea de religió

Cultura i Valors 2n ESO

Religió 2n ESO

Religió 3r ESO

ESTHER MALLOL

Tutora Estada Empresa

àrea d’economia

Economia 1r BAT (1×4)

Ec. d’Empresa 1r BAT (1×4)

Ec. d’Empresa 2n BAT (1×4)

Estada Empresa 1r BAT (1×4)

Fol 1r CFGM (1×2)

Iniciativa Emprenedora 2n CFGM (1×2)

ALBERT GALICIA

Tutor 2n BAT B

àrea de filosofia

Filosofia 1r BAT (2×2)

Història filosofia 2n BAT (3×3)

Psicologia i Sociologia 2n BAT (1×4)

Optativa 2n ESO (1×1)

 

Assignatures

 

RESSENYA DE LES ASSIGNATURES.

 

ÀREA DE FILOSOFIA

 

FILOSOFIA 1r batxillerat

La matèria consisteix en una introducció als grans temes de la filosofia i la seva problemàtica en relació amb el món actual. El curs es dividirà en tres grans àrees, tractant la primera d’aproximar-nos a la filosofia, la ciència, el llenguatge i el coneixement humà, mentre que en la segona ens endinsarem en l’estudi de la realitat, l’antropologia i la psicologia, per acabar el curs amb la tercera part en què s’estudiarà l’ètica, la societat i l’organització política. Es tracta, per tant, d’una assignatura de plena actualitat i gran interès pels problemes que repassa i les perspectives que planteja.

 

SOCIOLOGIA 1r batxillerat

L’ésser humà és un ésser que viu en societat i la Sociologia és la ciència que estudia aquest fenomen. En la primera unitat es donaran les definicions de societat, sociologia,… i s’estudiaran els mètodes d’investigació que es fan servir, mentre que en les següents unitats veurem la relació individu-societat, cultura-diversitat cultural, també analitzarem el procés que seguim els humans per integrar-nos des de petits en la societat. Finalment considerarem com afecta el fet social en la nostra conducta, així com el control i la influència que exerceix en nosaltres.

 

FILOSOFIA 2n batxillerat

Si a 1r hem repassat els grans temes de la filosofia, a 2n els abordarem amb més profunditat des d’una perspectiva històrica. Així, començarem pel naixement de la Filosofia a l’Antiga Grècia com l’aparició d’una nova actitud crítica i racional davant el món. A continuació veurem l’evolució del pensament filosòfic durant l’època antiga i medieval insistint en les grans figures del moment: Sòcrates, Plató i Aristòtil. Seguirem amb l’estudi del pensament renaixentista i modern aturant-nos en personatges de la talla de Galileu, Descartes, Hume, Kant,…; i finalment abordarem els problemes filosòfics de l’època contemporània revisant el pensament de Marx, Nietzsche, Stuart Mill, Freud…que són pensadors que han marcat especialment el món en què vivim.

 

PSICOLOGIA 2n batxillerat

La psicologia és un ciència experimental que estudia la conducta i el processos mentals. Primerament es començarà estudiant el caràcter científic de la psicologia i els seu mètodes d’investigació, així com tots aquells camps en què la psicologia té aplicació; clínic, escolar, laboral, publicitari,… S’estudiarà també el sistema nerviós com el responsable dels processos mentals (sensacions, emocions, pensaments,…), s’insistirà en els temes de l’aprenentatge i dels processos anomenat superiors: intel·ligència i llenguatge. Finalment considerarem les teories sobre la personalitat i la socialització dels individus.

 

ECONOMIA (Modalitat de Ciències Socials; 1r batxillerat)

 

ÀREA D’ECONOMIA

La matèria d’Economia pretén posar a l’abast dels alumnes una sèrie de conceptes i eines d’anàlisi que els permeten analitzar la realitat des d’un punt de vista econòmic i que es reflecteix en dues dimensions:

Una dimensió personal, com a individu que haurà de prendre contínues decisions de caire econòmic en l’exercici dels diversos rols de consumidor, treballador, inversor o estalviador.

Una dimensió social, com a ciutadà actiu que haurà de triar entre les alternatives que li oferiran els diferents grups socials i polítics com a resposta als principals problemes econòmics.

L’assignatura s’estructura en tres blocs de continguts: el primer fa referència a l’estudi del funcionament del mercat; el segon es dedica a l’estudi de l’economia nacional i de les polítiques econòmiques; i el darrer bloc fa referència als aspectes internacionals i al creixement econòmic.

 

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA (Modalitat de Ciències Socials ; 1r i 2n de batxillerat)

La matèria d’Economia i Organització d’Empresa pretén assolir dues finalitats principals:

Estudiar com s’organitza i com es gestiona una empresa de manera global.

Proporcionar a l’alumne/a una sèrie d’habilitats necessàries tant en el seu desenvolupament personal com en el seu futur com a treballador o empresari, potenciant la iniciativa personal, exercitant el procés de presa de decisions, obtenint i tractant informació, etc. per tal que les puguin aplicar a les situacions reals que es donen en les empreses.

Al primer curs s’estudien els aspectes relacionats amb l’organització de l’empresa i la funció directiva, els recursos humans, el procés productiu i la funció comercial.

El segon curs es centra en l’estudi dels aspectes comptables i financers de l’empresa i en els desenvolupament dels projectes empresarials.

 

ÀREA DE SOCIALS ESO

 

1r d’ESO

El curs es divideix en dues meitats. En la primera es treballa geografia, en la segona prehistòria i història antiga.

La part corresponent a Geografia inclou l’estudi de la Terra i els medis naturals: els vincles i condicionaments del planeta respecte l’Univers, la introducció als accidents de relleu i als agents que intervenen en la seva formació i evolució, les distintes representacions cartogràfiques del planeta i la seva utilitat, la interpretació dels paisatges naturals i dels climes que s’hi relacionen -amb especial atenció als paisatges i climes de Catalunya i d’Espanya-, i la relació entre societat i medi ambient.

La part corresponent a història se centra en la prehistòria i la història antiga europea, i especialment, i atesa la importància que tenen com a constituents de la cultura occidental, en les civilitzacions grega i romana. També són objecte d’estudi i especial interès les manifestacions d’aquestes civilitzacions a Catalunya i a Espanya, així com la seva interacció amb les civilitzacions indígenes (ibers i celtes).

 

2n d’ESO

En una primera part, l’assignatura comprèn els principals fets de la història des de la caiguda de l’Imperi Romà fins als Reis Catòlics, donant prioritat als fets històrics més rellevants de la història de Catalunya

La segona part es dedica a conceptes bàsics de geografia econòmica i política

Donat que a 3r tot el curs es dedica a geografia es prioritzen els continguts històrics a les dues primeres avaluacions i a la tercera es posen les bases per una comprensió futura dels conceptes geogràfics.

A tots els temes s’intenten fer relacions amb els esdeveniments actualsi trobar les arrels històriques associades als problemes i situacions quotidianes.

 

3r ESO

Es treballa únicament geografia, principalment econòmica i política.

Hi ha dos temes sobre relleu i clima, aspectes ja treballats a 1r d’ESO dels quals es fa un breu recordatori, i un tema sobre població en part ja treballat a 2n d’ESO i del qual, per tant, es treballarà allò que no s’hagi donat.

La part més important del temari és la dedicada a la geografia econòmica: sectors primari, secundari i terciari, sistemes econòmics i globalització. Hi ha dos temes específics per a Espanya i per a Catalunya.

Pel que fa als aspectes de geografia política, es treballen: les ciutats, els estats, la Unió Europea i l’organització política de Catalunya i Espanya.

 

4t ESO

Es treballa únicament història des del segle XV fins al segle XXI.

Donat que el temari és molt extens, es prioritza la història dels segles XIX-XX, i bàsicament la història d’Europa i la història d’Espanya i de Catalunya amb temes específics sobre la Revolució Industrial, l’evolució política, la Guerra Civil, el franquisme i la transició democràtica.

 

ÀREA DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA BATXILLERAT

 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI (1r batxillerat)
 • Es treballa la història bàsicament europea dels segles XIX i XX, donant més importància al segle XX.
 • Els principals aspectes que es treballen són:
 • La RevolucióIndustrial
 • Les revolucions liberals del segle XIX
 • Els moviments obrers
 • El procés de colonització i descolonització
 • Les guerres mundials i el període d’entreguerres
 • L’evolució política després de la 2a Guerra Mundial
 • La fi del comunisme, el nou ordre internacional i els conflictes actuals.

 

GEOGRAFIA( 2n batxillerat)

La matèria de Geografia a segon de Batxillerat proposa abordar l’estudi de la localització i distribució dels fenòmens geogràfics (ambientals i humans) l’anàlisi de les seves característiques ambientals, i l’organització espacial d’aquests fenòmens. Els temes d’estudi són la interacció entre el medi i les activitats humanes, la demografia, les xarxes urbanes i de comunicacions i les polítiques territorials. L’àmbit d’estudi és mundial, però en les darreres unitats didàctiques s’aprofundeix en l’estudi dels fenòmens a nivell de Catalunya, Espanya i Europa.

 

HISTÒRIA DE L’ART (2n batxillerat)

Es treballa l’art bàsicament europeu des de Grècia fins al segle XX:

 • Art clàssic:Grècia i Roma.
 • Art medieval: Bizanci, Islam, Romànic i Gòtic.
 • Art modern: Renaixement i Barroc.
 • Art del segle XIX: Neoclassicisme, Realisme, Romanticisme, Impressionisme, Modernisme, Arquitectura del ferro.
 • Art del segle XX: Racionalisme, Organicisme, Avantguardes, Abstracte.
 • A causa del temari que marca la selectivitat, es dóna més importància als segles XIX i XX.

 

HISTÒRIA D’ESPANYA (2n batxillerat)

L’assignatura comprèn la història d’ Espanya des dels seus inicis a la prehistòria finsa l’actualitat. Ara bé l’assignatura s’imparteix tenint en compte els criteris de Selectivitat. En ells es dóna prioritat absoluta a la història d’Espanya des del S. XIX i donada la importància d’aquesta prova la matèria també prioritza aquest continguts.

Es té molt en compte la informació dels llibres de text però també s’inclouen documents històrics per relacionar la teoria amb la successió real dels fets

Durant tot el curs s’analitzen les notícies diàries i els alumnes han d’estar informats dels esdeveniments actuals. A classe es fa referència contínua a l’actualitat ,donant prioritat a aquells aspectes que són conseqüència dels fets històrics perquè els alumnes tinguin consciènciade la importància decisiva que ha tinguts la història en la nostra realitat actual.