MODALITAT DUAL

Família professional: Tèxtil, confecció i pell, CFGS en alternança dual, orientada als llocs de treball i les competències professionals. Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar els patrons i la gradació de patrons ajustats al disseny dels articles i per organitzar tècnicament els processos de producció, dins l’àrea de la confecció industrial.

 

Tècnic/a Superior en Patronatge i Moda 

DURADA

Dos cursos acadèmics.

 • Formació al centre educatiu: 1.340 hores.
 • Formació en centres de treball FCT: 100 hores.
 • Formació en centres de treball DUAL: 870 hores

 

HORARI

1r curs: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h.

2n curs: dilluns, dimarts i dijous de 15:00 a 19:20 h.

 

REQUISITS D’ACCÉS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS) d’acord amb l’opció cursada,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional

 

TITULACIÓ

L’alumnat que finalitzi la formació d’aquest itinerari formatiu obtindrà la titulació següent:

 • Títol de tècnic/a Superior en Patronatge i Moda.
 • Diploma del projecte formatiu desenvolupat per les entitats participants en el present conveni.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica patronista,
 • tècnic o tècnica responsable en mostrari,
 • tècnic o tècnica en confecció de prototips,
 • tècnic o tècnica en confecció industrial,
 • tècnic o tècnica en fabricació d’articles de pell i de cuir,
 • tècnic o tècnica en organització de la producció,
 • dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de patronatge i confecció amb disseny i producció assistits per ordinador (CAD / CAM) i
 • tècnic o tècnica de desenvolupament de productes de confecció (I+D+i). 

 

ACCÉS A ALTRES ESTUDIS EN FINALITZAR EL CICLE

 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Accés a tots els cicles formatius de grau superior de la mateixa família professional.
 • Accés a qualsevol de les modalitats de Batxillerat.

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS

Les competències professionals, personals i socials d’aquest títol es relacionen a continuació:

a) Determinar les característiques dels materials que s’han d’utilitzar en la confecció d’un producte, analitzant-ne la documentació tècnica que el defineix.

b) Participar en el disseny de productes tèxtils, contribuint a la consecució de la viabilitat i la competitivitat dels productes.

c) Organitzar els treballs d’elaboració de patrons de productes tèxtils, de prototips i mostraris, complint els terminis fixats, amb el màxim d’aprofitament dels recursos humans i materials.

d) Definir i elaborar patrons base, transformacions i escalats ajustats als dissenys proposats.

e) Planificar la confecció de productes de tèxtil, pell, calçat i marroquineria, definint els processos productius i especificant-ne les tècniques que s’han d’utilitzar.

f) Programar la producció industrial dels productes de tèxtil, pell, calçat i marroquineria, determinant-ne els recursos humans i materials, els temps, la logística i els costos del procés productiu.

g) Llançar la producció, gestionant-ne la preparació dels processos, l’elaboració de prototips i presèries de prova i l’ajust de les línies de producció.

h) Gestionar la producció de la confecció industrial de productes de tèxtil, pell, calçat i marroquineria, garantint-ne els ritmes, la qualitat i la seguretat laboral i mediambiental dels processos.

i) Assegurar el compliment de normes i mesures de protecció ambiental i prevenció de riscos laborals en totes les activitats que es realitzen en els processos de confecció industrial.

j) Aplicar les tecnologies de la informació i comunicació pròpies del tèxtil, així com mantenir-s’hi contínuament actualitzat.

k) Mantenir la neteja i l’ordre en el lloc de treball complint les normes de competència tècnica i els requisits de salut laboral.

l) Efectuar consultes, quan sigui necessari, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l’autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient.

m) Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius de l’entorn professional.

n) Contribuir de forma respectuosa i tolerant al manteniment d’un bon ambient de treball.

o) Participar en la recerca, desenvolupament i innovació de nous processos i productes de confecció industrial.

p) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis tecnològics i organitzatius.

q) Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.

r) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb l’establert en la legislació vigent.

s) Gestionar la pròpia carrera professional, analitzant-ne les oportunitats d’ocupació, d’autoocupació i d’aprenentatge.

t) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i responsable.

 

Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

 


 

 

DESCARREGAR EXCEL AMB CURRICULUM CFGS TXEO i DISTRIBUCIÓ CURRICULAR CFGS TXEO (.XLSX)