(Perfil professional Innovació i producció de la moda)

 

MODALITAT DUAL

Família professional: Tèxtil, confecció i pell CFGM en alternança dual, orientada als llocs de treball i les competències professionals. Aquest cicle formatiu capacita a l’alumne per a confeccionar, tant a mida com industrialment, peces, complements i altres articles en tèxtil i pell, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per l’obtenció de productes tèxtils, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Tècnic/a en Confecció i Moda, amb competències professionals del títol Fabricació i Ennobliment

 

DURADA

Dos cursos acadèmics.

  • Formació al centre educatiu: 1.340 hores.
  • Formació en centres de treball FCT: 119 hores.
  • Formació en centres de treball DUAL: 1082 hores

 

HORARI

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:40 h.

 

PROGRAMA ON COL·LABOREN

La Generalitat de Catalunya (Institut), la Diputació de Barcelona (Escola de Teixits de Punt), l’Ajuntament de Canet de Mar (material i coordinació), la fundació Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró i el Maresme (CETEMMSA) i la patronal Associació d’Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i comarca (ASEGEMA), (material i llocs de pràctiques remunerades).

 

QUÈ VOL DIR DUAL

L’FP dual permet que l’alumne compagini la formació a l’institut Lluís Domènech i Montaner i l’activitat productiva i formativa en una de les empreses associades a ASEGEMA, mitjançant un contracte laboral o beca. relacionada amb la titulació que està cursant.

En el primer any l’alumne rep classes teòriques al centre educatiu que es complementen amb 119 hores de formació -no remunerada- al centre de treball. És durant el segon any que entra en joc la dual. L’alumne continua assistint al centre educatiu però a més fa pràctiques remunerades a l’empresa.

 

REQUISITS D’ACCÉS

  • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
  • Tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar.
  • Haver superat el Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics i
  • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.
  • Superació de la prova d’accés, per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any què es fa la prova.

 

TITULACIÓ

L’alumnat que finalitzi la formació d’aquest itinerari formatiu obtindrà la titulació següent:

  • Títol de tècnic/a en Confecció i moda.
  • Certificació dels mòduls cursats i aprovats del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i ennobliment de productes tèxtils.
  • Diploma del projecte formatiu desenvolupat per les entitats participants en el present conveni.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, amb competències professionals del títol Fabricació i Ennobliment, que els permet accedir al món laboral, en empreses del sector tèxtil, com a:

  • Confeccionista.
  • Ajudant de sastreria i modisteria.
  • Oficial de confecció.
  • Tallador o talladora de peces i articles tèxtils.
  • Operador o operadora de màquines industrials de cosir i brodar.
  • Cosidor i tècnic en assemblatge o cosidora i tècnica en assemblatge.
  • Marcador i tallador o marcadora i talladora de peces i articles en tèxtil i pell.
  • Planxador i acabador o planxadora i acabadora.
  • Operador o operadora de màquines d’acabat.
  • Operador o operadora de màquines d’estampar.
  • Operador o operadora de màquines de teixidura de punt per ordit.
  • Operador o operadora de màquines de teixidura de punt per recollida.

 

ACCÉS A ALTRES ESTUDIS EN FINALITZAR EL CICLE

  • Accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
  • Accés mitjançant prova, amb divuit anys complerts, a tots els cicles formatius de grau superior de la mateixa família professional.
  • Accés a qualsevol de les modalitats de Batxillerat.

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

  • Determinar els processos de confecció, interpretant la informació tècnica.
  • Preparar màquines, equips i materials que intervenen en confecció d’acord amb les característiques del producte que ha d’obtenir.
  • Tallar teixits, pells i altres materials tèxtils, a partir del patró per obtenir peces amb la qualitat requerida.
  • Acoblar peces d’articles tèxtils i de pell, actuant sota normes de competència tècnica, seguretat laboral i ambiental.
  • Realitzar l’acabat de peces i complements en tèxtil i pell, garantint la qualitat del producte acabat.
  • Elaborar patrons per a confecció a mida de articles de vestir, adaptant-los al model.
  • Atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida, informant i resolent, en seu cas, els problemes plantejats en el marc de les responsabilitats assignades.
  • Realitzar el manteniment de primer nivell en màquines i equips de confecció, d’acord amb la fitxa de manteniment.
  • Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i actuant conforme a els principis de responsabilitat i tolerància.
  • Resoldre les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen i prenent decisions de forma responsable.
  • Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius.
  • Aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb l’establert en els processos de confecció.
  • Exercir els seus drets i complir amb les seves obligacions que es deriven de les relacions laborals, d’acord amb l’establert en la legislació vigent.
  • Gestionar la seva carrera professional, analitzant oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.
  • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
  • Interpretar fitxes tècniques i manuals de procediments, relacionant cadascuna amb el producte final, per elaborar productes tèxtils.
  • Seleccionar matèries primeres i auxiliars, descrivint-ne les propietats i les característiques per la seva aplicació en els processos de fabricació de productes tèxtils.
  • Reconèixer les característiques dels equips, especificant-ne la relació amb cada fase del procés productiu per preparar la maquinària, el utillatge i les eines.
  • Manejar màquines i equips, identificant les causes que provoquen incidències per resoldre-les.
  • Identificar les característiques finals dels productes i la seva presentació, emplenant els fulls de producció del lliurament, per aplicar els criteris de comprovació del producte intermedi i final.
  • Identificar els requisits tècnics, justificant les actuacions que s’hagin de realitzar per dur a terme el manteniment de primer nivell de màquines i equips.
  • Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn de treball.
  • Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dintre de l’àmbit de la seva competència i autonomia.
  • Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys a les persones i a l’entorn laboral i ambiental.

 

CONTINGUT CURRICULAR

Aquest cicle formatiu consta dels següents mòduls professionals:

MP_01: Patrons. Identificar les tècniques d’elaboració de patrons i prototips, analitzant les característiques del model per a la confecció peces i articles de vestir.

MP_02: Principis de manteniment electromecànic. Identificar les necessitats de manteniment de màquines i equips, justificant la seva importància per a assegurar la seva funcionalitat. Reconèixer i valorar contingències, determinant les causes que les provoquen i descrivint les accions correctores per resoldre les incidències associades a la seva activitat professional.

MP_03: Matèries en Tèxtil i pell. Identificar les propietats i característiques més rellevants de les matèries tèxtils, pells i cuirs, descrivint les seves aplicacions i criteris d’utilització, per a obtenir la qualitat desitjada.

MP_04: Tall de Materials. Determinar el rendiment de la marcada, analitzant la distribució dels patrons, per optimitzar el tall de teixits, pells i altres materials. Caracteritzar el procés de tall analitzant els paràmetres de tall per tallar teixits, pells i d’altres materials.

MP_05: Confecció a mida. Analitzar les fases del procés de la confecció, relacionant-les amb les característiques del producte acabat, per determinar les operacions que s’han d’executar. Analitzar els processos d’emsamblatje, identificant els procediments i materials d’unió, per a acoblar peces d’articles tèxtils i de pell.

MP_06: Confecció industrial. Seleccionar estris, eines i accessoris, analitzant el procés de confecció i les indicacions de la fitxa tècnica del producte, per preparar les màquines, equips i materials. Descriure les normes de qualitat i les mesures de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals, identificant la normativa aplicable als procediments de treball, per assegurar la qualitat i el compliment de normes i mesures de protecció ambiental.

MP_07: Acabats en confecció. Analitzar les tècniques d’acabat, relacionant-les amb les característiques del producte, per realitzar l’acabat de peces i complements en tèxtil i pell. Acabar i emmagatzemar els productes, etiquetant i referenciantlos, d’acord amb els protocols establerts.

MP_08: Informació i atenció al client. Identificar les tècniques de comunicació i de gestió de reclamacions, relacionant-les amb la tipologia de clients, per a la seva atenció en els serveis de realització de vestuari a mida.

MP_09: Moda i tendències. Identificar les característiques i els factors que influeixen en l’evolució de la indumentària relacionar-los amb els avanços tecnològics i amb el concepte de moda al llarg de la història. Identificar tendències de moda, valorar la informació rellevant en relació al sector de població a qui es dirigeix i a la temporada considerada.

MP_10: Acabats Tèxtils. Seleccionar la informació rellevant per a la realització de les operacions d’acabats, interpretant la documentació tècnica i identificant les característiques del producte acabat. Identificar els processos d’acabats, relacionant els paràmetres amb les propietats que hem d’obtenir al producte. Comprovar les característiques finals dels productes i la seva presentació pel lliurament, aplicant els criteris de comprovació del producte i emplenant els fulls de producció.

MP_11: Tècniques de teixidura de punt per ordit. Preparar maquinària, utillatge i eines per al procés de teixidura de punt per ordit, d’acord amb les especificacions del procés. Identificar avaries i disfuncions en màquines i equips, relacionant les causes que les provoquen, per resoldre les incidències. Operar màquines de teixir de punt per ordit, controlant els paràmetres del procés i aplicant tècniques correctives d’anomalies durant el procés.

MP_12: Tècniques de teixidura de punt per recollida. Preparar maquinària, utillatge i eines per al procés de teixidura de punt per recollida, d’acord amb les especificacions del procés. Identificar avaries i disfuncions en màquines i equips, relacionant les causes que les provoquen, per resoldre les incidències. Operar màquines de teixir de punt per recollida, controlant els paràmetres del procés i aplicant tècniques correctives d’anomalies durant el procés.

MP_13: Estructures Tèxtils. Interpretar fitxes tècniques i manuals de procediment per elaborar productes tèxtils, relacionant-la amb les característiques del producte acabat. Seleccionar matèries primeres i auxiliars per als processos de fabricació de productes tèxtils. Complir les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals en les operacions de filatura i fabricació de teles no teixides i teixits de calada, identificant els riscos associats i les mesures de prevenció.

MP_14: Formació i orientació laboral. Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i demandes del mercat laboral per gestionar la seva carrera professional. Identificar riscos en el sector tèxtil. Com prendre mesures preventives i de protecció.

MP_15: Empresa i iniciativa emprenedora. S’imparteixen els coneixements jurídics i econòmics necessaris per a l’administració d’una empresa, així com els tràmits i la documentació relacionada. Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.

MP_16: Anglès tècnic. Reconèixer, interpretar i analitzar, informació professional i quotidiana relacionada amb l’àmbit de la confecció i la moda. Elaborar i emetre missatges escrits i orals clars i ben estructurats habituals en els establiments de confecció i moda, utilitzant els registres adequats a cada situació.

MP_17: Síntesi. Resoldre un cas pràctic que englobi els coneixements adquirits als mòduls que conformen el cicle.

MP_18: Formació en centres de treball. Pràctiques laborals en empreses del sector.