MODALITAT DUAL

Família professional: Tèxtil, confecció i pell, CFGM en alternança dual, orientada als llocs de treball i les competències professionals. Aquest cicle formatiu capacita a l’alumne per a confeccionar, tant a mida com industrialment, peces, complements i altres articles en tèxtil i pell, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Tècnic/a en Confecció i Moda

DURADA

Dos cursos acadèmics.

 • Formació al centre educatiu: 1.340 hores.
 • Formació en centres de treball FCT: 100 hores.
 • Formació en centres de treball DUAL: 870 hores

 

HORARI

1r curs: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h.

2n curs: dilluns, dimarts i dijous de 15:00 a 19:20 h.

 

 

 REQUISITS D’ACCÉS

 • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar.
 • Haver superat el Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics i
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.
 • Superació de la prova d’accés, per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any què es fa la prova.

 

 

TITULACIÓ

L’alumnat que finalitzi la formació d’aquest itinerari formatiu obtindrà la titulació següent:

 • Títol de tècnic/a en Confecció i moda.
 • Diploma del projecte formatiu desenvolupat per les entitats participants en el present conveni.

 

 

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Confeccionista.
 • Ajudant de sastreria i modisteria.
 • Oficial de confecció.
 • Tallador o talladora de peces i articles tèxtils.
 • Operador o operadora de màquines industrials de cosir i brodar.
 • Cosidor i tècnic en assemblatge o cosidora i tècnica en assemblatge.
 • Marcador i tallador o marcadora i talladora de peces i articles en tèxtil i pell.
 • Planxador i acabador o planxadora i acabadora.
 • Operador o operadora de màquines d’acabat.

 

ACCÉS A ALTRES ESTUDIS EN FINALITZAR EL CICLE

 • Accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • Accés a tots els cicles formatius de grau superior de la mateixa família professional.
 • Accés a qualsevol de les modalitats de Batxillerat.

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS

Les competències professionals, personals i socials d’aquest títol es relacionen a continuació:

a) Determinar processos de producció, interpretant la documentació tècnica.

b) Preparar màquines, equips i materials que intervenen en la confecció d’acord amb les característiques del producte a obtenir.

c) Tallar teixits, pells i altres materials tèxtils, a partir del patró per obtenir peces amb la qualitat requerida.

d) Acoblar peces d’articles tèxtils i de pell, actuant sota normes de competència tècnica, seguretat laboral i ambiental.

e) Realitzar l’acabat de peces i complements en tèxtil i pell, assegurant la qualitat del producte final.

f) Elaborar patrons per a la confecció a mida d’articles de vestir, adaptant-los al model.

g) Atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida, informant i resolent, si escau, els problemes plantejats en el marc de les responsabilitats assignades.

h) Realitzar el manteniment de primer nivell a les màquines i equips de confecció, d’acord amb la fitxa de manteniment.

i) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i actuant d’acord amb els principis de responsabilitat i tolerància.

j) Resoldre les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen i prenent decisions de forma responsable.

k) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius.

l) Aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb els processos de confecció.

m) Exercir els seus drets i complir les seves obligacions que es deriven de les relacions laborals, d’acord amb la legislació vigent.

n) Gestionar la seva carrera professional, analitzant oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.

o) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

p) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de la confecció i moda.

Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

 


CURRICULUM CFGM TX50


DISTRIBUCIÓ CURRICULAR CFGM TX50

DESCARREGA EXCEL AMB CURRICULUM CFGM TX50 i DISTRIBUCIÓ CURRICULAR CFGM TX50 (.XLSX)