– RECUPERACIONS MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS. Document: Calendari_MatPend_CursosAnt.pdf

– RECUPERACIONS BATXILLERAT 1a AVALUACIÓ. Document: Calendari_REC_BTX_Aval1.pdf

– RECUPERACIONS ESO 1a AVALUACIÓ. Document: Calendari_REC_ESO_Aval1.pdf