El “Projecte Passarel.les” és un programa de diversificació curricular basat en una proposta pedagògica que té com a finalitat afavorir que els alumnes que ho requereixin puguin assolir els objectius i les competències clau de l’etapa, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent de la que s’estableix amb caràcter general, i amb una metodologia específica i personalitzada.

És una actuació dirigida a atendre la diversitat d’alumnes de 3r i 4t d´ESO que, per diferents circumstàncies, presenten dificultats per seguir el ritme del curs dins una aula ordinària, desmotivació envers l’activitat acadèmica i un alt risc d’abandonament escolar. Setmanalment, assisteixen 3 dies a l’Institut i 2 dies fan pràctiques a l’ajuntament i en empreses del municipi, les quals col·laboren generosament i de manera altruista.

El projecte proporciona estratègies metodològiques i organitzatives amb un entorn acadèmic basat en plantejaments pedagògics més globals i funcionals que faciliten la motivació de l’alumnat i, per tant, l’assoliment de competències bàsiques.

El projecte singular “Passarel·les” és un programa de diversificació curricular comú entre:

  • L’Institut Lluís Domènech i Montaner.
  • L’Ajuntament de Canet de Mar.
  • El Departament d’Educació.

És un programa educatiu de formació integrada entre l’institut i el municipi que crea itineraris individualitzats o “passarel·les” entre el món acadèmic i el món laboral.