El curs 2015-2016 va tancar amb una valoració molt positiva per part de la inspecció educativa i del Servei de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament, del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP), o el que és el mateix, de les accions dutes a terme en el centre durant els últims cinc anys per tal de potenciar la competència lingüística en llengües estrangeres dels nostres alumnes.

Aquest curs 2016-2017 que just acabem d’iniciar, el centre manté, gràcies al grup de professors implicats, el seu compromís amb la potenciació de les llengües estrangeres a tots els nivells de l’ESO i Batxillerat, i ho fa amb la bona notícia que el projecte elaborat per la professora Merche Ros (coordinadora del projecte plurilingüe) durant el curs de formació GEP 2 2015-2016 ha estat valorat pel Servei de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament com projecte de referència per la seva elevada qualitat. En breu es publicarà, juntament amb 4 projectes més de GEP 1, al Moodle de l’Odissea per a la seva difusió pública.

Ressenya projecte plurilingüe de centre.

El Projecte Lingüístic de l’INS Lluís Domènech i Montaner indica, primer de tot, que la planificació curricular ha de possibilitar que tots els alumnes assoleixin el domini bàsic de les llengües catalana i castellana en les quatre habilitats: comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita. A més, i pel que fa al coneixement d’altres llengües, el centre ofereix l’anglès com a primera llengua estrangera i l’alemany i el francès com a segona llengua estrangera optativa amb condició de continuïtat a partir de 2n curs d’ESO i fins a l’etapa post-obligatòria. Això, juntament amb els tres intercanvis que organitzem amb països europeus, fa que siguem un dels instituts públics amb més projecció internacional del Maresme.

Entre els anys 2009 i 2015 va ser vigent en el nostre institut un Pla d’Autonomia de Centre una de les tres estratègies bàsiques del qual, elaborada i coordinada pel professor Albert Herrero, va ser la introducció de continguts no-lingüístics en llengua anglesa, és a dir, la utilització de l’anglès com a llengua d’instrucció en altres assignatures com per exemple matemàtiques o ciències socials. En aquest marc, es va impulsar un PROJECTE BILINGÜE que s’ha anat consolidant mitjançant la invitació que va rebre el centre a adherir-se al projecte d’innovació del Departament d’Ensenyament anomenat Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme, i que en l’actualitat es tradueix en la utilització de de la llengua anglesa en diverses assignatures no-lingüístiques a tots els nivells de l’ESO i amb garanties de continuïtat (veure la informació addicional).

Al centre hi ha un grup de professors de matèries no-lingüístiques molt motivat, compromès amb el projecte i en continua formació per donar presència de l’anglès a les seves classes.  En tots els casos, s’intenta fer amb la col·laboració amb el professor d’anglès del nivell, i es disposa d’un espai de coordinació setmanal per programar activitats compartides.