Descarrega información PDF

GEP: Grup Experimental Plurilingüe, format i coordinat pel Departament d’Ensenyament.

El Projecte Lingüístic de l’Institut de Canet de Mar, Lluís Domènech i Montaner, indica, primer de tot, que la planificació curricular ha de possibilitar que tots els alumnes assoleixin el domini bàsic de les llengües catalana i castellana en les quatre habilitats: comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita. A més, i pel que fa al coneixement d’altres llengües, el centre ofereix l’anglès com a primera llengua estrangera i l’alemany i el francès com a segona llengua estrangera optativa amb condició de continuïtat a partir de 2n curs d’ESO i fins a l’etapa post-obligatòria (fins a 1r de Batxillerat)

Entre els anys 2009 i 2014 va estar vigent en el nostre institut un Pla d’Autonomia de Centre una de les estratègies bàsiques del qual va ser la introducció de continguts no-lingüístics en llengua anglesa, és a dir, la utilització de l’anglès com a llengua d’instrucció en altres assignatures com per exemple matemàtiques o ciències socials. En aquest marc, es va impulsar un PROJECTE BILINGÜE que s’ha anat consolidant i que en l’actualitat es tradueix en la utilització de de la llengua anglesa en diverses assignatures no-lingüístiques a tots els cursos de l’ESO i amb garanties de continuïtat.

Al centre hi ha un grup de professors, el 50% de la plantilla, de matèries no-lingüístiques (socials, experimentals, tecnologia, matemàtiques, educació física, música, plàstica, etcètera), altament motivats i en continua formació per donar presència de l’anglès a les seves classes. En tots els casos, s’intenta fer amb la col·laboració del professorat d’anglès del nivell, i es disposa d’un espai de coordinació setmanal per programar i generar activitats compartides.

Per tant, podem afirmar que estem en un autèntic institut plurilingüe.

Més informació emellina@iescanet.cat